La ciutat als països desenvolupats

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,49 KB

 

Evolució històrica de la població


la població mundial ha conegut dos períodes en els quals es parla de boom.A)la revolució neolíticab)la revolució industral un model del creixement de la població es caracteritzat pels següents elements.Alta natalitat per compensar l´alta mortalitat,alta mortalitat infantil,conjuntura econòmica,mortalitat catastròfica. El pas del règim antic a un règim modern sánomena transició demogràfica.Models demogràfics dúna població.A)tipus nòrdic,centro-occidental,meridional.

Estructura de la població piràmides de població

Sánomena estructura de població a la quantitat de persones que hi ha a cada edat, la qual cosa es representa mitjançant les piràmides de població.Taxes més importants a l´hora de conèixerl´estructura d´una població son: índex de joventut i vellesa,sex ratio.
piràmides de població depenent de la seva forma, les piràmides donen una idea de la joventut, maduresa o vellesa d´una població ,n´expliquen les conseqüències socials d´una o altra situació .Els tipus de piràmide son.A)expansiva:pròpia dels països del tercer món.B) regressiva:própia dels països desenvolupats .Població envellida baixes taxes de natalitat i mortalitat.C)estacionària:les poblacions joves i adultes són notablement iguals,mentre que les velles son reduïdes. Creixement natural és baix.

Els sectors econòmics d´activitat

Primari:agrupa a la població activa dedicada a l´agricultura,ramaderia,mineria ipesca.B)secundari:població activa dedicada a la indústria .Construcció.C)terciari:població activa dedicada ala distribució dels productes transformats o extrets.D)Quaternari:població en ràpid creixement agrupada entorn de la investigació a l´administració.
la litosfera es la capa superficial del planeta formada per matèria sòlida,dividida en una escorça continental i una oceànica.Els elements més abundants són:l´oxígen el silici,l´alumini i ferro.Les roques es divideixen en:roques ígnies material solidificat a partir de matèria mineral en estat de fusió a causa d´altes temperature b)roques sedimentaries formades per acumulacions o dipòsits estratificats de minerals derivades de les roques preexistents.C)roques metamòrfiques són roques ígnies que han canviat físicament i químicament quan han estat sotmeses a calor i altres pressions durant algun tipus d moviment orogènic.Pissarra formes de relleu.
Lesdeformacions de l´escorça terrestre són de tres tipus.A)falles fractures de materials rocallosos molt durs, a causa d´esforços per comprensió o distenció.Hi ha varis tipus de falles normals, inverses,rectes o de rotació.B)plegaments:quan els estrats es comprimeixen apareixen els plegament.C)basculament:quan un bloc de la litosfera s´inclina en un sentit determinat .Principals formes de relleu.
L erosió crea quatre tipus de modelat.A) modelat glacial:causat per un agent erosiu que és la neu o el gel.B)modelat fluvial:causat per l´acció de l´aigua.C)modelat litoral:afecta a les costes i es produeix principalment per les onades.D)modelat eólic:l´agent principal es el vent.E)modelat kàrstic:l´erosió produïda sobre roques calcàries(canyon).

Principals dominis morfoclimàtics

Zona freda, seca,temperada,tropical humida.

Mesures de restauració i protecció del medi ambient

Canvi climatic, l´efecte hivernacle.

La morfologia urbana


les ciutats poden distingir-se per la forma del seu traçat o plànol, es a dir per la morfologia urbana.Tipus:a)plànol en quàdricula. D´orígen antic , es aquell en què el traçat dels carrers i ls forma de les illes de vivendes és regular.Un exemple les ciutats romanes.B)plànol lineal respòn a la influència d´alguna important via de comunicació (carrer,carretera)als costat de la qual es produeix l´assentament urbà.C)plànol radioconcèntric.Es l´existència d´unes avingudes que envolten el centre d la ciutat i de carrers el eixos dels quals presenten una forma radial que uneix el centre amb la perifèria.D)plànol irregular indefinició de les seves formes.

Procés històric d´urbanització

Esta directament relacionat amb el creixement de la població que s´accelera a partir del neoliític i es torna accelerar a partir de la revolució industrial.La població human era essencialment rural.En tot procés d´urbanització es difernecien dos fets distints.A)el creixement urbà les ciutats atrauen i concentren població i tendeixen a créixer.B)la urbanització la concentració de la població en les ciutats produeix canvis en el comportament i en les relacions socials, es a dir els canvis d´estil de vida sorgits com a conseqüència de l´impacte de les ciutats en les societats.

L´estructura funcional d la ciutat

Per resoldre la qüestió de les diferéncies entre espais urbans i espais rurals s´acudeix a la noció de funció.S´hi distingueixen les següents funcions.A)funció comercial la ciutat és el centre de venda i consum dels béns produïts. B)funció residencial la ciutat és un centre d´atracció de població.C)funció administrativa és dins la ciutat on es prenen decisions que afecten a la resta d´un territori.D)funció cultural les ciutats concentren espais d´oci

.Planificació urbana

Es refereix al procés d´ordenació d´un territori amb funcions urbanes.A)planificació urbana als països capitalistes.B)planificació urbana als espais litorals.Les àrees urbanes nes distribueixen sobre un territori de manera que existeixen entre elles connexions(s´anomena sistema urbà).

Área metropolitana:

un nucli més gran organitza un área mes extensa que engloba vàries poblacions s´atèl-lit.

Centre històric

Casc antic construït origínàriament abans de la industrialitzazció.

Conurbació:

àrea urbanitzada contínua formada per la conjunció de dos o més assentaments urbans,separtas i autònoms.

Directrius d´ordenació territorial dot:

conjunt de normes i reglaments que detrminen en un territori la qualificsció del sòl i la seva utilització.
districte central de negocis cbd: designa el nucli central comercial,de serveis i, especialment ,de negocis dúna ciutat.

Rururbanitació

Prtocés de conversió de les àrees rurals en espais residencials.

Trama urbana

Morfologia d´una ciutat.

Entradas relacionadas: