Ciencias de la tierra t2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,79 KB

 

Roques magmatiques: es formen a partir del refredament i la solidificació del magma a l'interior de l'escorça. Textura granular: Tota la roca esta cristalitzada amb cristalls del mateix volum, visibles a ull nu. es dona en roques amb cristalitzacio lenta. Textura vitría: no presenten cristalls perque el refredament del magma ha sigut molt rapid. Textura afanítica: els cristalls no son visibles a ull nu. Es produeix en roques on el refredament ha sigut rapid. Textura porfirica: es una combinació de textura granular i microlítica, ja que hiha cristalls visibles, fenocristalls i no visivles, microcristalls. Roques Plutoniques: son aquelles en les que el magma se solidifica lentament i a grans profunditats. Granit text. porfirica. Roques volcaniques: es formen quan el magma arriba a la superficie terrestre i sutr a l'exterior. Basalt text porfirica. Roques filonianes: s'origina quan el magma s'obre pas cap a la superficie a traves d'esquerdes i se solidifica en el seu interior, tetx porfirica o afanítica.

Roques metamorfiques: Es formen a partir de la transformació estructural i mineralogica de les roques que te lloc en estat solid com a concequencia de l'augment de temp i pres. Roques detritiques: son roques formades per l'acumulacio de clast que han estat disgregats, arrencats i tansportats fins al lloc del diposit. Rudites: Formades per graves, fragments de mes de 2 mm i envoltats  cimentats per una matriu fina. Si són fragments arrodonits, son conglomerats, si son angulosos bretxes. Gresos: son roques formades per clasts d'entre 1/16 i 2mm, son sorres. Lutites: son roques detritiques extenses i resulten de la cimentacio de clasts de volum petit. Roques no detritiques: son formades coma resultat de la precipitacio de diferents ions minerals dissolts en aigua o be restes d'organismes. Roques carbonatiques: son roques que tenen com a component principal els carbonats, les mes abundants son les calcaries. Roques evaporitiques: son roques formades per la precipitacio de sals en mars interios. Les que primer sedimenten són: calcita, guix, halita i silvina.

Entradas relacionadas: