Chuleta1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,09 KB

 
trajectoria:linea que segueix un mòbil.
posició:és el punt que està situat un mòbil en la trajectoria respecte d'un punt de referencia.
desplaçament:linea recta que uneix la posició inicial i final d'un mòbil.
velocitat instentania:velocitat que porta un mòbil en un instant determinat.
materia:
tot el que ocupa un lloc en l'espai i té massa.
propietats generals:les que no tenen un valor propi
propietats caracteristiques:les que reven un valor propi i caracteristic per a cada substancia.
acceleració:representa la rapidesa amb la qual canvia de velocitat.
mecànica:part de la fisica que estudia el moviment dels cossos.
cinemàtica:part de la mecanica que estudia el moviment independentment de les causes ke el produeixen.
dinàmica:part de la mecànica ke estudia les forces kom a agents causants dels moviments dels cossos.
moviment:canvi de posició d'un cos al llarg d'un temps.
posició:disatancia del cos respecte un punt de referencia ke prenem kom a fix.
desplasament:diferencia entre la posició final i inicial d'un mobil.
trajectroria:cami ke segueix un mòbil en el seu desplasament
velocitat:rao, coscient o relació entre la variació de posició d'un cos ke tarda en fer-ho.
1a llei de Newton( llei de la dinamica)
- Si sobre un cos i actua no actua cap força o la resultant de les forçes que actuen és 0, el cos es mentindrà en repós en MRU.
2a llei de Newton ( llei de la dinàmica)
-Si sobre un cos hi aplikem una o varies forces, aquest cos es desplasera amb MRUA i la força aplicada es proprcional a la massa del cos i acceleracio ke adkireix. EF=m·a (sumatori de forces)
3a llei de Newton (llei d'acció i reacció)
-Si un cos fa una força sobre un altre cos, aquest cos fa una força FBA (força de reacció) sobre el primer cos de la mateixa intensitat i direcció, però sentit contrari.
Per mesurar el pes: P=m·g
1kp=9,8N
Per mesurar la Ff: Ff=mu·N
Newton:força que cal aplikar a un cos d'1kg de massa per a comunicar-li una acceleració d'1m/s quadrat.
dinamòmetre:aparell ke s'utilitza per masurar les forces, consta d'una molla.
matèria:tot el ke ocupa un lloc en l'espai i te massa.
magnitud:qualsevol caracteristikes de l materia ke es pot mesurar.
mesurar una magnitud:comparar-la amb una kuantitat de la mateixa naturalesa.

Entradas relacionadas: