CCAA competències per regular drets

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,67 KB

 

Llei D’harmonització:


Les lleis D’harmonització les trobem regulades a l’article 150.3 de la CE. Les Corts Generals tenen la facultat d’aprovar lleis que tenen per finalitat harmonitzar Les normes autonòmiques. El supòsit inicial que obligatòriament ha d’existir és Que s’ha de produir una lesió de l’interès general a causa d’una discordança Entre diverses normes. Les Corts Generals avaluen si s’ha produït aquesta lesió I creen una llei aprovada per la majoria simple del
Congrés i el Senat. La valoració De si ha hagut una lesió, ha de ser aprovada per majoria absoluta. Aquesta llei Pot modificar les competències de la Comunitat Autònoma i reduir-la sense Modificar el contingut de l’EAC. Aquesta llei es duu a terme en un supòsit Excepcional i d’interpretació restrictiva. En cap cas es transmet la Titularitat de la competència. En cap cas poden habilitar l’Estat per a fer Actes d’execució. Les Comunitats Autònomes han de modificar la legislació que Lesiona i l’Estat ha de veure si deroga la llei o no. En el cas de que la llei No fos derogada, l’únic que es podria fer seria interposar una qüestió de Constitucionalitat, ja que el termini per presentar un recurs D’inconstitucionalitat ja hauria passat.

Relacions Generalitat amb la UE:


Participació autonòmica en les tasques Europees:-

Participació en la formulació de voluntat, fase ascendent

Titularitat d’una competència atribuïda a la UE perquè cada CCAA pugui reclamar Legítimament a participar a la formació de voluntat de l’Estat.

Conferència Per a Afers Relacionat amb la UE han de: informar a les CCAA; fer efectiva la Participació de les CCAA; tractament i resolució de qüestions d’abast general;; Impuls i seguiment del procediment de participació.

Conferències Sectorials: si afecta a les competències exclusives de les CCAA.

Diàleg Bilateral: entre Estat i una CCAA.

Dret a la informació.

Participació Dels parlaments autonòmics.

Participació a l’aplicació del dret europeu, Fase descendent: ·

Execució: el TJUE ha determinat que correspon a L’ordenament intern dels estats membres, determinar els òrgans competents i el Procediment necessari per executar el dret europeu.

La gestió dels fons Europeus: l’estat central ha absorbit competències importants de les CCAA a Través de la gestió de fons europeu.

Responsabilitat de l’Estat davant Les institucions europees per aplicació i execució autonòmiques del dret Europeu.

Participació directa o indirecta en les institucions europees. ·

Delegació De la Generalitat davant la UE.

Conselleria per a Afers Autonòmics en La Representació Permanent d’Espanya davant la UE.

Participació directa En la delegació espanyola en òrgans europeus.

Comitè de Regions. ·Accés Al TJUE.

Llei Març de Delegació de competències:


Les lleis Març es troben regulades a L’article 150.1 de la Constitució Espanyola. Les Corts Generals, poden atribuir A les Comunitats Autònomes la facultat de dictar normes legislatives en el Març Dels principis, bases i directrius fixats per una llei estatal. Una Comunitat Autònoma pot legislar sobre competències de l’article 149 CE (competències Exclusives de l’Estat), les quals no es troben als seus Estatuts.La Llei Març s’ha d’aprovar com una llei ordinària, és a dir, per majoria simple i Conté les bases i directrius a les que s’han d’ajustar les Comunitats Autònomes Autoritzades. Les Comunitats Autònomes estan limitades per les lleis marcs, Això ho controla el Tribunal Constitucional, i si una Comunitat Autònoma no S’adapta a les lleis marcs es pot impugnar.Les lleis marcs no Transfereixen competències sinó que deleguen part de la potestat legislativa. Com Que són lleis estatals poden ser modificades i derogades per l’Estat en Qualsevol moment.

Llei orgànica De transferència:


Les lleis orgàniques de transferència i delegació es Troben regulades a l’article 150.2 de la Constitució Espanyola. L’Estat pot Transferir o delegar a les Comunitats Autònomes, mitjançant llei orgànica, Competències de titularitat estatal que per la seva naturalesa siguin Susceptibles de transferència o delegació.Aquestes lleis en cap cas Comporten una transferència de la titularitat, ja que continuen sent de l’Estat. En el cas de la transferència es traspassa la competència completa, i en el cas De la delegació és una cessió de facultats executives.Com és una llei Orgànica, s’ha d’aprovar per majoria absoluta en el Congrés. L’Estat podrà recuperar La competència en el moment en el que desitgi. Si la competència està inclosa a L’Estat, l’Estat no pot recuperar la competència sense la voluntat de la Comunitat Autònoma.

Traspàs dels Mitjans i dels recursos:


Una vegada una CA assumeix una competència, Pot ser que no tingui mitjans per poder-les exercir. Per tal de que la CA Tingui recursos, l’Estat ha de fer traspàs dels mitjans i recursos, L’EAC Del 79 regulava el règim jurídic del traspàs dels mitjans i s’ha conservat en La disposició transitòria de l’EAC 2006.1. Es preveu la constitució d’una comissió Mixta de l’Estat i la Generalitat amb la finalitat de fer inventari dels Bens i organismes que s’han de traspassar.2. En la comissió hi ha 9 Vocals de la Generalitat i 9 de l’Estat anomenats pels governs de la Generalitat I de l’Estat.3. També hi ha un president de la comissió, que és un Ministre de l’Administració Territorial de l’Estat i un vicepresident, Que és un conseller de la Generalitat.4. Tots els acords s’han de prendre per unanimitat, Ja que sinó no s’arribarà a un acord i l’Estat pot bloquejar el procés.
5. Si l’Estat es nega a arribar a un acord amb la Comunitat Autònoma, aquesta no Podrà exercir la seva competència.6. La Comunitat Autònoma en aquest Cas no podrà impugnar mitjançant recurs de competència, ja que no s’ha produït Cap acte jurídic per denunciar.7. Un cop ja s’ha produït l’acord, la Comunitat Autònoma té la potestat de poder exigir-
Li a l’Estat, ja que els acords Són vinculants. El traspàs es fa a través de LLEIS ESTATALS.

Entradas relacionadas: