Causes i consecuencias d les migracions

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,26 KB

Revolucio urbana: segle 20 proces de creixemen constan d les ciutats,intens duran l segona meitat dl segle.en les ciutats creixemen urba accelerat i desordenat q te llok en alguns paisos en desenvolupamen es converteix en un elemen mes d desigualtat entre paisos rics i paisos pobres.ciutats dels paisos rics:el ritme d creixemen a disminuit.les ciutats europes disposen en moles casos dun centre urba am llarg pasat istoric i am edificis singulars dun gran valor artisticles ciutats d lamerica dl nord;fundacio mes recent(l majoria no pasan els 200 añs dantiguetat)ciutats dels paisos pobres:el creixemen d ls ciuatts dl tercer mon n a estat acompañat dun desenvolupamen economic sostingut.el creixemen tan rapad a provokat Graus mancances en ekipamens i infraestructuras i l incapacitat d les ciutats pr dunar prespectivas reals de millota del nivell de vida a l gran kuantitat dimigrants q i arriben fugin d l pobresa.el planol d l ciutat:el planol es una representacio plana i a escala:planol irregular:no saguex cap ordre ni planificacio previa.planol en quadricula:els carres formen una trama regular pel fet destar retallats en angle recte,donen lloc a illes de cases quadrangulars.planol radiocentric:creix a lentorn dun centre urba normalmen ben definit a partir dl kual san construit grans vies circulars o semicirculars q enllacen els principals carres d l ciutat.planol lineal:eix central,una via d comunicacio importan es converteix en larteria en larteria principal de l ciutat i determina l disposicio d l resta d carrers.centre urba:mol visitat,se solen trobar nuclis d desicio política i economica.i sol abe l zona histórica i monumental d l ciutat ja k konte el nucli original d l vila.periferia:barris k envolten el centre.acostuma a incloure l zona residencial d l ciutat,am barris d clase alta.les zones industrials kedan mes alluñadas.planificacio urbanistica:selaboren plans urbanistics,reanexen una serie d normes legals am lobjectiu dafavorir un creixemen racional d les ciutats,akets plans preparats pr lajuntamen delimitan els usos dl sol,ordenan els espais publiks d l ciutat,i marken normes k kal seguir pel k fa a kuestions com lalçaria dels edificis o els metres kuadrats k es poden construir.causes i consecuencias d les migracions:causes relacionades am el lloc dorigen:presio demogrfica,motius d carácter economic o laboral,les raons politikes i religioses,altres factors com fugida dun territori a causa duna catastrofe natural fins els motius estrictamen personals.causes am el lloc d destinacio:relacionades am ls expectativas duna vida mes digna en llocs k ofereixen l posiblitat dun futur millor.consekuencias dels movimens migratoris:consecuencias demografiques:afecten principalmen l franja d poblacio dels aduls joves,buscan un futur millor,les ares dacollida viuen proces de rejovenimen demografic.consecuencias economiques:paisos emisors es produeix una reduccio de l presio sobre els recursos existens i sobre el mercat laboral,tambe son importans les remeses d diners.tambe provoca canvis en el mercat d treball.larribada dimigracions genera riqueza.consecuencias socials i culturals:lemigracio te fort impacte sobre les estructures familiars,es poden produir absencias d membres d l familia.als paisos receptors dimigrans augmenta l diversitat cultural,lingüística,religiosa.tambe augmenta les necesitats d serveis basics.paisos emisors i receptors:EUA,canada i australia:imigracio proceden,d lasia i d lamerica llatina.Europa:paisos del centre i dl nord dl continen son territoris tradicionals dimigracio.

Entradas relacionadas: