Catalanisme

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,02 KB

EL CATALANISME:ELS ORÍGENS DEL CATALANISME:Catalunya, vençuda politicament l´11 se tembre de 1714 va continuar mantenint el català com a vehicle normal de comunicació.La renaixeñça, el federalisme català i el carlisme va suposar la recuperació de l´ús literari de la llengua i del sentiment d´identitat nacional entre les classes populars, la petita burgesia i un ampli sector de la burgesia.Aquest moviment social va desembocar al darrer terç del segle XIX en la primera formulació del que desprès seria el catalanisme politic.La Reinaxença:Va sorgir a Catalunya cap al 1830 dins del context del romanticisme europeu.La finalitat del moviment era la recuperació literaria de la llengua catalana i la recuperació dels senyals d´identitat catalana.Va fomentar una cultura força elitista, impregnada de conservadurisme social i destinada a una elit instruida.Les elits socials de la burgesia van fer el seu moviment, així es van instaurar els jocs florals.Els anys 70 van ser els de máxima plenitud com ho palesen J.Verdaguer i A.Guimerà.es va produïr la revifalla d´un moviment cultutal popular.Conflueixen diversos factors:1.L´expressió cultural d´una evolució social catalana diferenciada de la resta de l´Estat.2.reacció contra el fort centralisme cultural i politic amb que es construïa el nou estat liberal.3.La influencia del Romanticisme europeu.Els inicis del catalanisme politic:Com a moviment de caràcter polític i amb plantejaments que anaven mès enllà de les reivindicacions politiques va tenir antecedents en un seguit de moviments populars de protesta contra el nou estat liberal que van presentar un component de rebuig al seu centralisme uniformitzador.Les primeres revoltes populars, les bullangues, reivindicaven la descentralització de l´estat; han estat considerades com una primera manifestació d´un sentiment particularista català i anticentralista i un rebuig al govern central.Federalisme:Es va desnvolupar com a doctrina política i opció de govern durant el sexenni democràtic quan el partit demócrata hi va haver una escissió i va sorgir el partit republicà democràtic federal.Aquest partit tenia dos punts essencials:1.organització descentralitzada de l´estat, en que cada regió formaria un estat.2.La reivindicació del reformisme social en un sentit clarament progresista.Va arribar a ser majoritari a Catalunya on van tenir un ampli suport.Els republicans federals catalans van impulsar el 1869 el Pacte de Tortosa(acord entre federalistes de catalunya, pais valencià, les illes i Aragó per impulsar l´ organització federal de l´Estat tenint con a referencia l´antiga corona d´aragó.Carlisme:L´ esglèsia catalana era majoritàriament partidaria del carlisme, que defensava la monarquia absoluta i el lideratge cultural i social de l´Esglèsia.Tenia per lema Dèu, pàtria i rei Concebia com la pàtria com un estat on calia reinstaurar els antics furs i institucions medievals.Reivindicava la restauració dels drets històricsEl fracàs del carlisme el 1876 va dur l´esglèsia catalana a intervenir en la societat liberal amb plantejaments conservadors.Catalanisme politic:durant la primera fase de la restauració es va anar construïnt un nou catalanisme.va buscar la manera d´organitzar-se politicament sobre la base de la catalanitat i de l´us general de la llengua catalana i amb la incorporació d´ideees de procedència molt diversa.dos idees bàsiques:la de progrès(federalisme)i la de tradició(carlisme).va haver tres cercles del catalanisme:els literats romàntics de la revista la reinaxença,el grup catòlic del setmanari de vic de tendència conservadora,els federals encapçalats per Almirall.formació prmer catalnisme politic:almirall va impulsar durant la decada de 1880 la transformació del moviment catalanista en doctrines i partits amb voluntat d´intervenir en l´administració pública desde una perspectiva d´esquerres i progressista.va fundar el primer diari escrit integrament en català, va organitzar els dos primers congressos catalanistes i va fundar la primera organització cultural i alhora politica del catalanisme el centre català.va ser l´inspirador del memorial de greuges,el projecte d´almirall es va mostrar inviable, d´una banda perquè almirall representava un catalnisme massa republicà per atreure amplis sectors de la burgesia i de l´altra rebaixava el contingut social del republicanisme federal.El centre català es va escindir, i els elements mès conservadors van fundar una nova organització la Lliga de Catalunya de caire molt mès conservador, que sintonitzava mès amb la burgesia. es planteja l´oficialitat de la llengua catalana,el dret civil catala,el proteccionisme i l´execució d´una politica exclusivament catalanista.L´any 1888 es va celebrar  abarcelona l´exposició universal adreçada a maria cirstina en el qual es demanava l´autonomia de catalunya.s´iniciava aixi un llarg periode en que el nacionalisme aniria desplaçant el federalisme republicà.Un militant de la lliga de catalunya va tenir la iniciativa de fundar una nova entitat que coordinès l´organització amb tots els nuclis catalanistes comarcals existents.aquesta idea es la unió catalnista.

Entradas relacionadas: