Català T-1

Enviado por Shady y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,25 KB

Categories Gramaticals:

substantiu: praules q dsignen prsonas,animals,csas o idees abstractes. Comuns o Propis. Adjctius:praules q dsignen cracteristikes q es pden atribuir a 1 nom. Dtrminants: praules q van dvant del nom x prsentarlo,idntificarlo o quantificarlo. Pronoms: praules d sgnificat ocasional pq la sva funsio es la d sbstituirne dltres d cracter substantiu,adjctiu o advrbial. Verbs: praules q dsignen accions,processos o stats. Advrbis:praules q xpressen tems,lloc,mnera o grau.Pden mdificar 1 vrb,1 adjctiu,1 altr advrbi o tta 1a oracio. Prposicions:praules q uneixen i rlacionen 2 mots o 2 sintgmes d la mteixa ctegoria sntactica o b 2 oracions coordinads o subordinads. Interjeccions: praules q eqivaln a 1a oracio i xpresen l'ctitud dl prlant,o stableixen 1a cmunicacio ntre el prlant i l'oient.Funcions Sintàctiqes: prlem de FS quan vlem indicar ls rlacions grmaticals q sstableiexen ntre els elemens d1a oracio o 1 sntagma.Complements dl Verb: CD:dsigna l'objecte sobre el qual recau l'accio dl verb. ex:Hem pintat el mnjador. CI:dsigna la prsona dstinataria q rep alguna csa o la prsona q xperimnta la situacio dsignada pel verb. ex:He fet aixo a en Xavier. CRV:dsigna l'bjecte prncipal d1 vrb q exigeix 1a dtrminada prposicio(a,de,en,am..). ex:Juguen a basket. CC: dsigna la circumstncia d mnera,lloc,tmps.. en rlacio am la situacio xprssada pel vrb. ex:Ens hem trbat a la pscina.CAtr:dsigna 1a crctrística atrbuïda al sbjcte am els vrbs ser,star,smblar. ex:La Noe és molt simpàtica. CPred:dsigna 1a crtrística atrbuïda al sbjcte o al CD am 1 vrb q n és ni ser ni estar ni semblar. ex:La Noe s'ha tornat molt simpàtic. La cohesió dl text:diem q 1 txt sta ben cohesionat quan les diferens idees qe el cnstitueixen stan rlacionades i jerarquitzades d mnera adequada. Els connectors:són elemens linguistics q ens prmeten rlacionar el sguit d'idees q cnstitueixen el txt. ex:mntrestant,tot seguit,però,tanmateix,en canvi,per tant,aleshores.

Entradas relacionadas: