Catala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,53 KB

 
txt->missatg amb sntit complt constituit pr 1 conjunt structurat d signs linguistics,s a dir,d'elmnts amb 1 significant associat amb 1 significat i k rmtn a 1s objcts,prsns,sdvnimnts...extralinguistics q anomnm rfrnts.pragmatica->studi situacio comunicativa.morfma->minima 1itat linguistica amb significat.ls propietats txtuals->el txt s lunica 1itat linguistica amb funcio comuncativa.adkuacio al contxt comunicatiu->el txt sa d'insrir bé dins la situacio comunicativa constituida x 1s intrlocutors en particular,amb 1a finalitat,un tma i 1 canal.tb formn part d la situacio l'spai il tmps d l'act d parla.1 txt adkuan fa us dl rgistr i dl gnr txtuals q ms convinguin a la situacio.co erncia informativa->pk 1 txt comuniki 1 sms a d sr co ernt,s a dir, a d girar al voltant d'un sol tma,al kual s supditn sguint 1a logica ls difrnts parts dl txt.1 txt co ernt exigix 1a structura clara i 1a bona planificacio dl contingut dls xagrafs.complix ls rgls swents:rgla d progrssio(el txt a davansar axtant info nova);rgla d rpticio(si no s rptixen crts infos imxtants,el txt no s pot sguir b);rgla d no-contradiccio(el txt a d'avansar amb logica);rgla d rlacio(el k s diu a d tnir rlacio ambl mon rprsntat).co sió->un txt bn informat a d'star minimamnt co sionat x mitja d mcanisms anaforics i d connxio.corrcció->un txt construit no pot contnir falts ortogràfiks,morfologiks,sintaktiks ni smantiks.tb s considrn 2 al3 propietats txtuals: l'stilistica i la prsntacio.la connxió txtual->s 1 mcanism d co sio txtual q 1eix parts d'un txt.els connctors txtuals s construeixen a partir d difrnts catgoris gramaticals.els connctors txtuals podnr sr d 4 tipus: additius(summn 1a nova informacio a la k ja sa dit).subtipus-> continuitat(i,a continuació,a més;doncs,doncs bé).intnsificacio(encara més,més encara).distribucio(d'una banda....d l'altra;x 1 costat...x laltr, d'entrada, x comnsar,en primr yoc,en sgon...finalmnt,x acabar.).digrssio(x crt,a proposit),gnralitzacio(en gnral,gnralmnt),spsificacio(en concrt,spcialmnt,en spcia,particularmnt),ampliacio(en efct,efctivamnt,crtamnt),ekixacio(d la matixa manra,d manra smblant,igualmnt,aixi matix,xallamnt).disjuntius(exprssn kl k s dira s 1a altrnativa dl k ja sa dit).subtipus->d rformulacio xafrastica(s a dir,o sigui,aixo s,en al3 xauls,dit duna altra manra,vuy dir).d rformulacio no xafrastica(ms bn dit,encara miyor,ms aviat),exemplificacio(x exempl,a tay dxempl,posm x cas,aixi x exempl),d rsum(en rsum,en sintsi,comptat i dbatut,ras i curt,total).contrastius(donn a entndr ql k sgueix s 1a info oposada a la k sa donat).subtipus->oposicio(tanmatix,en canvi,ara b,si no,en cas contrari),rstriccio(si ms no,almnys),concssio(no obstant aixo, tot i aixo,malgrat tot,d tota manra,sigui com sigui,prò),rfutacio(al contrari,bn/tot al contrari),contraposicio(en ralitat,d ft,ft i ft,bn mirat). conscutius (indikn q sgueix 1a conskuencia dl k sa dit-> pr tant,aixi doncs,pr consguent,consguentmnt,en conskuencia).Variacio linguistica->variacio linguistica->2 tipus d variacio linguistica:ls varietats dialctals.(idntifikn grups d parlants,prtanyents a difrnts trrs),gnracions o epoks o sctors d la societat.varietat funcional o rgistr(difrnts modalitats d yengua q empra 1 matix parlant x tal d'adaptar-s a cada situacio comunicativa.rgis3 formals i no formals-> i a 1 tma,intncionalitat,canal i grau d formalitat.5 rgis3 basics->formalitat alta(rgistr 100tific i tcnic,litri i cult n gnral),formalitat mitjana-alta(rgistr standard),formalitat baixa(rgistr col·lokial). varietat 100tifica-> tma(spcialitzat),canal(scrit),grau formalitat(alt),intncionalitat(objctiva).varietat standard->gnral;scrit o oral;mitjà;+-objctiva.col·lokial->gnral;oral spontani;baix;subjctiva.ambit us->kuan parlm u fm en difrnts ambits d'us n k s'utilitza la yengua. i a ambits privats q dmann 1 yenguatg +- informal i ambits publics q donn yoc a 1s tipus d txt amb 1 yenguatg acurat i amb caractristiks spcifiks.els difrnts ambits d'us s concrtn en divrsos gnrs txtuals(inform tcnic,articl d'opinio,instancia,comntari txt,rxtatg,spot,poema...)els yenguatgs d'spcialitat->sn tcnolctsls difrnts yenguatgs 100tifics i tcnics comls dal3 ambits d'us,profssions i activitats d yeur.aksts yenguatgs partixs dl rgistr 100tificotcnic,cult en gnral pro afgnit 1 lxic spcific.els txtos 100tifics i tcnics->s la k s'utilitza en txtos explicatius.1 primr trt ssncial dl yenguatg 100tific s l'objctivitat.factors contxtuals(kuadr tma.etc).exprsio en gnral(objctiva,frda,prcisa,univrsal).sintaxi(us oracions enunciativs).lxic(us d trms q dnotn 1ivocamntls concpts d ls difrnts spcialitats;molts trns tnn arrls grgus o yatins,dal3 provnn d yengus modrns;us yenguatgs formalitzats)gnrs txtuals(tractats i articls cntifics,informs tcnics,comunicacions i ponncis en congrssos,tsis doctorals...).txtos umanistics->tnn caractr spculatiu o doctrinal pk no sorgixen d lxprimntacio i pk stan subjcts a rvisions +-profunds dls sus continguts.caractristiks->utilitznl rgistr cult en gnral;sn mslaborats x la forma dxprssio;prsntn 1a trminologia mnys fixada;contnn 1 gran nombr d trms abstracts.->utilitznl txt expositius.->l'assaig s 1 gnr caractristic d dls txtos umanistics. factor contxtuals(dl kuadr);exprssio en gnral(afany d clardat i rdacciolaborada,frkuentmnt t 1 stil prsnal).sintaxi(gran riksa d construccions,sovint complxs).lxic(trminologia poc fixada);gnrs txtuals(articl d'opinio,assaig..).diersi->s'scriu diersi sobr i,u x indica k dus vocals no formn diftong(raïm,püc);tb x indicar q cal pronunciar la u dls grups gu,qu(pinwí).accnts->els monosil·labs no s'accntuen(dol,yis);els sdruixols smpr(fonètica, istòria).pr distingir mots s'accntua(s-és).els mots aguts saccntuen si acabn en vocal o vocal + s,en,in(stà,stàs).els mots plans s'accntuen a la invrsa qls aguts. altrnansa a/e-> lxema tonic(tal coml pronunciem-m'atru,atru)lxema aton(smpr -a- traiem,trairua,traurm).altrnansa o/u->lxema tonic(puc,pot,surto,vuy,vol).lxema aton -o-(coyim,sortiu,podm,podríen,voldríem).excpcio dl mots volr podr->puguem,vulguem,pugueu,vulgueu).dfinicions:nologism(xaula crada a partir d'una ncssitat);connotacio(significats scundaris d'alguna cosa);dnnotacio(significat primr d'una xaula).arcaism(us d mots,forms o construccions antikuats)barbarism(forma linguistica dins 1a yengua dtrminada d'orig strangr,no assimilada i normativamnt rbutjada )

Entradas relacionadas: