Catala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Francés

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,68 KB

espadat:penyasegat,remugar:parlar entre dents,embadocat:estar amb latncio atreta per alguna cosa.esquitllar-se:escapollir-se.lluisor:reflexos duna cosa que llu,socarrimar:cremar lleugerament la part exterior d'alguna cosa,esbufegar:respirar fortament i amb dificultat.terros:tros petit de terra compacte.renega:dir renes,maladtruga:qe te o porta desgracia,plantofada:cop donat amb la ma,tarda:qe fa les coses tard,gansoner:que va amb molta calma aferrisat:amb aferrisament,gussi:barca de pesca,contesa:accio de disputa,escalfaplanxes:llar de foc en una habitacio.recondit:ocult,decurs:accio dedecorrer;dondormirse:
comença a dormirse.entestar:capficarse,refutar:demostrar que un argument es fals.immergit:posat,intruduit dins dun liquid.Els sintagmes:paraula o grup de paraules organitzat al voltan dun nucli,que fa una funcio cuncreta dins de loracio.Oracio:serie de paraules organitzada en sintagmes,cadasqun dels cuals te una funcio precisa.Fonetica:estudia els sons de la llengua i estudia com es pronuncien.Ortografia:part de la gramatica normativa que estavleix lescriptura corecte de les paraules i altres signes grafics de la llengua.Generes literaris,:teatre:es el genere literari en el qual les accion i les paraules estan representades per actors,Narrativa:es bassa en lexpocicio ordanada duns fets reals o imaginaris qe constitueixen una historia.Poesia:es el genere literari escrit en vers que expresa la intimitat de lautor.Categoria lexica:clase de paraules que la gramatica estableix segons la forma que tenen els mots.Paraula:seguit de sons a un significat mes o menys precis pero aillable i que pertany a una determinada categoria lexica.


Advervi:paraula invariable,qe expresa lloc, temps, manera, afirmacio, negacio o dubte, i modifica o completa el significat dun verb, un adjectiu, un altre advervi i el conjunt de una oracio.Apostrof:signe ortografic qe indica qe sa eladit una vocal de larticle singular (el o la ),de larticle personal (en o na), de la preposicio de o de certs pronoms febles.Categoria lexica:clase de paraules qe la gramatica estableix segons la forma qe tenen els mots,el que significan i segons com es convina.Comparacio:Recurs expresiu que consisteix a relacionar dos conseptes que tenen una semblanza.Conjuncio:paraula invariable que consisteix en pusar relacio a sintagmes qe estan al mateix nivell com si no.
Contraccio:unio de dues paraules en una de sola.Funcio del llenguatge:finalitat concreta i predominant amb que es fa servir la llengua en un determinant acte comunicatiu.Narracio:desenvolupament en forma de relat duns fets reals o de ficcio qe transcoren en un temps i un espai determinats,i qe sons duts a terme per un personatges.Prepocisio:paraula invariavle que serveix per incloure el sintagma que intrudueix dins dun altre sintagme,en una relacio de dependencia.Pronom:paraula que no sol tenir un significat propi ,sino que adopta en cada oracioo context el sentit de l'element a que fa referencia.

Entradas relacionadas: