Cat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,53 KB

Primera conjugació: comprén tots aquells verbs acabats en -ari que tenen com a verb model cantar. La major part dels seus verbs son regulars. Anar i estar son els unics irregulars
(c,g,ç,j,qu,gu)+(a,o,u) (qu,gu,c,g,qü,gü)+(e,i)
Els verbs acabats
-ear, -iar, -oar, -uar porten dieresi a les persones del singular i la 3a persona del plural de subjuntiu i a la 3a del singular i del plural de l'imperatiu.
Segona conjugació:son els verbs, la majoria d'ells irregulars, acabats en -er o -re segons segueixin el model temer o perdre. Verbs heure, jeure, neixer i treure la vocal es canvia si es atona "a" i si es tonica "e". Els verbs poder i voler s'escriuen amb "u" en tot el present de subjuntiu i l'imperatiu.
Tercera conjugació:son els verbs que tenen l'infinitiu acabat en -ir. Hi ha dos models: pur (segueixen el model dormir), incoatiuson els que presenten un increment -eix- entre el lexema i la terminacio dels presents i l'imperatiu. Sortir, tossir, collir, cosir i escopir canvien la vocal del lexema si es atona s'escriu amb "o" si es tonica amb "u". Els verbs acabats en vocal + ir sovint presenten hiat. S'utilitza l'accent si les normes ho permeten o la dieresi quan no, el futur, el gerundi i el condicional no porten dieresi.
Verbs derivats de noms:

1a conjugació: -ar, -egar, -ejar, -ificar, -itar, -itzar.
3a conjugació: -ir
Verbs derivats d'ajectius:
1a conjugació : -ar, -ejar, -ificar, -itar, -itzar.
3a conjugació : -ir, -eir.
Verbs derivats de verbs:
1a conjugació : -ar, -ejar.
L'article:indica el genere i el nombre i el determina de forma precisa (el, la,l', els, les, en, na, n') (al, al', del, de l', pel, per l', per al, per a l', cal, ca l', can, ca n') .
Els demostratius:indiquen proximitat o llunyania respecte del nom que es determina poden funcionar com a pronoms o determinants
Els possessius:indiquen relacio de pertinençarespecte el nom que es determina


Els numerals: indiquen una quantitat exacta (cardinals), un ordre (ordinals), una fracció (partitius) o el nombre de vegades que es multiplica alguna cosa (multiples). En els ordinals se segueixen la norma del guionet D-U-C: entre desenes i unitats i entre unitats i centenes.
Els indefinits: determinen el nom amb precisió mínima. Hi ha formes que s'utilitzen com a determinants i d'altres com a pronoms.

Entradas relacionadas: