Cartera o gamma de productes cicle de vida en que és troba el producte l'envàs o presentació del producte

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,35 KB

S'anomena gamma de productes la totalitat d'articles que una empresa ofereix al mercat a tots els consumidors. El nombre de línies que formen la gamma s'anomena amplitud de la gamma, i el nombre de variants de productes que formen la línia s'anomena profunditat de la línia.

Cicle de vida d'un producte:

Etapa d'introducció o llançament(aquesta etapa la constitueix la sortida al mercat d'un nou producte.
Es pot arribar a tractar d'un produce completament nou o be d'una innovació d'un altre ja existent. Com que el producte es desconegut per la major part del public, les vendes en aquesta etapa son baixes i el seu creixement es lent)." de creixement(Un cop s'ha superat la primera etapa, el producte comença a ser conegut i les vendes experimenten un fort creixement. En aquest moment la publicitat deixa de ser informativa i esdevé persuasiva)." de maduresa(En aquesta fase la velocitat de creixement de les vendes comença a estabilitzar-se, les vendes es mantenen durant algun temps.La publicitat busca nous consumidors, s'intenta segmentar el mercat per aconseguir nous clients amb arguments cada cop mes sofisticats)." de declinació o saturació(Les vendes en aquesta fase cauen de manera considerable, l'empresa s'ha de plantejar si rellança el producte, si en busca nous usos i utilitats, si es concentra en un segment del mercat o si el deixa de comercialitzar, en aquest cas, ha d'intentar no perjudicar ni els clients ni l'imatge de l'empresa, ni tampoc no ha de deixar forats per a la competencia). El llançament d'un nou producte al mercat implica molts costos en equipament i investigació aixi com importants despeses de promoció i publicitat per donar-lo a coneixer. En aquesta primera etapa l'empresa te perdues, ja que els costos han estat grans i les vendes reduides. En la fase e creixement es generes beneficis per a l'empresa ja que les vendes experimenten un fort creixement, es en aquests moments que comencen a apareixer en el mercat productes que li fan la competencia i que son llançats per empreses que s'introdueixen en el mercat atretes pels beneficis que generen les vendes d'aquest producte. En l'etapa de maduresa els beneficis son relativament estables pero amb tendencia a decréixer a mesura que passa el temps. En la declinació o saturació les vendes i els beneficis disminueixen fins que desapareixen amb la mort del producte.

Canal de distribució

Es qualsevol dels mitjans que sutilitzen per aconseguir que els productes recorrin el camí des del productor fins al consumidor.
- Canal propi o directe: Es quan lempresa productora arriba directament al client. Productor à Consumidor.
- Canal extern o aliè: Es quan la distribució la fan empreses diferents de la productora.

El merchandising

Es pot definir com el conjunt de mitjans que ajuden a donar sortida a un producte en el punt de venda. Sentén per punt de venda el lloc on es realitza lacció de comprar. Elements del merchandising. - Lús de cartells. - La situació del producte. - La presentació en piles de productes. - La gran quantitat de producte. - La decoració. - El moviment i la llum. - Lorganització de concursos en lestabliment. - Les demostracions i les degustacions.
El Preu: es la quantitat de diner que el comprador dun determinat producte o servei lliura al venedor a canvi de la seva adquisició. Fixació de preus basada en els costos: Consisteix a afegir al cost del producte un determinat marge de benefici. CTu = CVu + (CFt : unitats); Preu venda= CT/u + (%marge · CTu)Fixació de preus basada en la competència: es tracta destudiar els preus de la competència. Hi ha diferents alternatives:- Fixar un preu semblant al de la competència. - Fixar un preu per sota. - Fixar un preu per sobre. Estratègia de preus: lempresa a de prendre decisions pel que fa al preu del producte que ven. Hi ha dues estratègies:- Estratègia de preus màxims: Començar amb un preu molt alt i dirigir el producte a un sector molt reduït i delit. I desprès baixar els preus amb la intenció darribar a altres segments del mercat que poden adquirir el producte per imitació. - Estratègia de preus de penetració: consisteix a introduir el producte en el mercat a un preu mes baix que el de la competència, amb la intenció daconseguir una quota de mercat determinada.La Promoció: és el conjunt de tècniques de màrqueting que tenen com a finalitat comunicar les característiques del producte i ressaltar-ne els atributs per potenciar en els clients el desig de consumir-lo i alhora mantenir els clients habituals. Instruments de promoció: La publicitat: es lacció de transmetre un determinat missatge utilitzant un mitjà de comunicació de masses (ràdio, premsa, televisió...), pagat per una determinada empresa amb la intenció dinfluir sobre el comportament del consumidor. Objectius de la publicitat: - Cridar latenció. - Despertar interès. - Trobar un desig. - Aconseguir una actuació. Principis de la publicitat: - Senzillesa. - Originalitat. - Repetició. - Oportunitat. - Sinceritat. Mitjans de masses: - Televisió. - Radio. - Premsa i altres revistes. - Publicitat exterior. Promoció de les vendes: es el conjunt dactivitats que fa lempresa amb lobjectiu dincrementar les vendes del producte durant un període curt de temps. Les tècniques utilitzades són: -Rebaixes temporals dels preus. - Regals que acompanyen el producte o sorteig enviant etiquetes. -Oferir mes quantitat al mateix preu. - Demostració de les característiques del producte en el mateix punt de venda.

Venda personal

Suposa una relació directa entre el venedor i el client. Relacions publiques: intenten potenciar les relacions que lempresa manté amb altres agents socials, ja siguin de lexterior de lempresa (mitjans de comunicació, sindicats, proveïdors, clients, administracions publiques...) com de linterior (treballadors, accionistes)

- La franquícia

: empreses que es repeteixen per molts llocs de la geografia, tenen distribució a escala internacional. El productor (franquiciador) manté el control dels detallistes (franquiciats) que son els que ofereixen els locals amb les característiques que se li demanen, i sencarrega de la publicitat local. El franquiciador ofereix el producte, la marca i la publicitat general.

Entradas relacionadas: