Carta de compromís educatiu llar d'infants

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,54 KB

 

PEC:


Instrument que recull la proposta per dirigir i orientar Coherentment els processos d'interveció educativa que es Desenvolupen en una institució escolar. Expressa els plantejaments Educatius i els aspectes organitzatius.

La llar d'infants és un servei educatiu situat en un entorn social i Cultural concret i format per unes persones amb uns valors i Intencionalitat propis, i el PEC és el document que ho recull.


COMPONENTS:

A)Anàlisi Del context: On som?

Element Previ que ajuda a establir els límits d'un centre per evitar Contrasentits. S'ha de recollir informació sobre la població (pares Treballen, habitatges, famílies, cultura, expectatives i Necessitats..)

1.PRECEPTES LEGALS:

Les Institucions escolars están sotmeses a prescripcions de lleis, Disposicions i reglaments que són necessaris analitzar.

2.SITUACIÓ SÒCIO-ECONÒMICA I CULTURAL DE LA ZONA QUE S'UBICA EL CENTRE:

El Número d'habitants per sexes i edats, Infraestructura de serveis, Tipus d'habitatge i nivell de vida de la zona, Moviments Culturals,religiosos,problemes de seguretat i marginació social, Població originaria o immigrada, Sectors de treball de les famílies, Area residencial o barri-dormitori, Llengua usual, Formació dels Pares, qalificació profesional.

3.TIPOLOGIA ESCOLAR:

Identificar Les característiques del centre:els criteris de la situació Geogàfica, Història, Titularitat (pública/privada), Nivells Educatius que acull, Nombre d'unitats, Ubicació geogràfica, Règim De permanència, Característiques singulars del centre, Caract. Sing. De l'alumnat, Finançament, Infraestructura i recursos i Característiques dels recursos humans.

4.INDICADORS DE L'ESTRUCTURA I EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE:

Ha D'haver coherència entre els objectius proposats a la institució i Les possibilitats que es disposa. Ratio professorat/alumnat, Funcionament o no d'equips docents, nombre d'instal·lacions, treball Cooperatiu amb l'AMPA, l'aptitud i motivació del professorat i Organs per treballar en les arees, les avaluacions del PEC, els Criteris específics de la regulació de la convivència, Aprofitament dels recursos materials, coeducació gestió Participativa...


B)Trets D'identitat: Qui som?

Són Els principis amb els quals la institució s'identifica, d'acord amb La realitat identificada. Del nostre sistema educatiu venen definits En lleis. A més el centre podrà utilitzar d'altres per definir la Seva identitat, sobre tot la pròpia història. Definint-los per tal De donar-los a conèixer com ha referència del centre, actuar Coherent i avaluar la gestió escolar.


Manifestant La seva posició davant:

1.CONFESSIONALITAT:

Centres Privats han de donar a conèixer la seva opció confessional, Respectant la constitució. Centres públics en un sistema basat en El pluralisme, la llibertat ideològica i religiosa dels individus i L'aconfessionalitat de l'Estat, renunciant a l'adoctrinament, Proselitisme i sectarisme.

2.LLENGUA D'APRENENTATGE:

És Necessari manifestar quina és la llengua vehicular del centre, Utilitzada en l'aprenentatge de la lectura i escriptura i el diseny a Seguir per aconseguir la normalització lingüística.

3.LÍNIA METODOLÒGICA:

Cal Buscar un equilibri de mètodes diversos, establint punts entorn de L'observació directa, l'activitat, els aprenentatges, L'individualització i socialització, descobriment i la Funcionalitat dels aprenentatges.


4.PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS:

Definint Aquest tret el centre manifesta quines són les actituds, valors i Normes amb que s'identifica. És necessària la concreció amb el Respecte al pluralisme, la voluntat de no adoctrinament, el rebuig D'autoritarisme i el compromís amb els valors democràtics i els Respecte als drets humans.


5.COEDUCACIÓ:

Implica Orientar l'activitat cap a una educació per a la igualtat, sense Discriminacions per raó de sexe i superadora de mites i tabús. Evita conductes atribuides a l'home o a la dona i proporciona imatges Diversificades i no convencionals.


6.MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL:

Es Refereix al paper que s'otorga als estaments (pares,professorat,alumnat,personal..) en una gestió participativa i Democràtica, derivant a la concreció de funcions per a cada element I el grau de formalització de les relacions.


C)Formulació D'objectius: Què volem?

Els Objectius del centre concreten els principis d'identitat. Han de ser Clars i possibles, per a permetre l'avaluació després d'un període De temps, propiciar un anàlisi permanent dels processos de gestió. Les comprovacions succesives generaran millores i l'execució de Propostes pròpies, afavorint una actitud crítica i investigadora Fent que els membres se sentin protagonistes de l'acció del seu Centre.

Ha De permetre una formulació de propòsits per a un període llarg d Temps, que defineixen el romb que l'institució vol seguir, que Compoten una voluntat de planificació i desenvolupament posterior.

-Característiques: Han de fer referència als àmbits de gestió escolar (pedagògic, Institucional i administratiu), No tenir una gran especificació, Marcar la pauta que orienta l'activitat dels elements del centre i Determinar el patró de mesura de la seva eficàcia, No permetre una Avaluació sumativa rigorosa però si l'avaluació formativa Processual, Viavilitat i creativitat.


D)Estructura Organitzativa: Com ens organitzem?

Suposa Delimitar els seus òrgans de gestió (unipersonals i col·legiats) i Els seus òrgans auxiliars. Aquesta estructura està en connexió amb Els senyals d'identitat i objectius del centre.

ORGANS DE GOVERN:

-O. Unipersonals en els centres públics són el Director/a, Cap D'estudis i Secretari/a.

-O. Col·legiats: Organs formats per un conjunt de persones com el Claustre i el consell escolar que queden definits com el consell de Participació de les llars d'infants públiques

-Consell De participació de les llars d'infants públiques: Òrgan que pren Les principals decisions en un centre públic. Representa al conjunt De la comunitat educativa i permet la participació dels diferents Sectors. Te les funscions d'establir els criteris d'admisió D'alumnes, Aprovar el presupost, Participar en l'elaboració i Revisió de la PCC, Aprovar activitats complementàries, Promoure la Renovació d'instal·lacions i equipaments.

Quan L'Ajuntament tingui delegades del competències, regula la Participació de la comunitat educativa i l'administració local en El control i gestió de la llar d'infants.

El Consell de participació quan la llar és de fins a 3grups consta del Director/a, representant del ajuntament del municipi, representant Dels educadors, representant dels pares, representant de L'administració.

El Reglament de règim interior de la llar d'infants pot preveure el Mecanisme per proveir les vacants produides quan no ha acabat el Termini correspós, sinó el director de la llar convoca eleccions per Proveir les vacants.


PROPOSTA PEDAGÒCICA DE CENTRE (PPC)


Garanteix La coherència i continuïtat de l'acció pedagògica en els cicles a Partir dels criteris establerts en el PEC i les prescripcions i Orientacions del currículum, el qual conté les capacitats a assolir En finalitzar l'etapa.


A)Capacitats A assolir: en relació a les arees

Progrés En el coneixement i domini del cos, moviment i coordinació, Seguretat afectiva i emocional, formar imatges positives de si Mateixos i del altres, adquirir hàbits bàsics d'autonomia, elaborar Explicacions, iniciarse en les matemàtiques bàsiques, progressar en La comunicació i expressió i explorar l'entorn.


B)Les Arees

-Àrea 1: Descoberta d'un mateix.

Fa Referència al coneixemen de la pròpia persona i a la noció D'identitat que es constitueix en l'interacció amb l'entorn. L'infant s'adona de la manera que pot intervenir en l'entorn pel Coneixement que té del seu cos, de les seves possibilitats i es va Descobrint com a persona.

Una Actiud activa fa desenvolupar la curiositat, desig d'observar, Prendre iniciatives, resoldre dificultatsi comprendre processos. Aprenen a valorar-se, conèixer els seus límits i possibilitats i Adoptar actituds conseqüents. Quan senten respectada la pròpia forma D'actuar desenvolupen la confiança en si mateixos. Aquest procés de Descobriment ha de ser ampli i ric i s'ha de fer des de les Sensacions, moviment, manipulació..Expressantho de manera cada Vegada més elaborada.


-Àrea 2: Descoberta de l'entorn.

Fa Referència als elements, espais, condicions, situacions i relacions Que formen part del seu context i incideixen en el seu Desenvolupament. Per conèixer l'entorn necessiten establir Interaccions i fer-ho amb profunditat. Han d'empendre la descoberta De l'entorn captant la realitat de forma global, implicant-los en Vivènvies i activitats que els condueixen a incorporar nocions, Habilitats, actituds, valors, normes i formes culturals. Les dades Obtingudes poden ser utilitzades en altres aprenentatges.


-Àrea 3: Comunicació i Llenguatges.

·Funció Lúdico-creativa: El llenguatge exercita l'articulació i l'emissió De sons, gràcies a la repetició de moviments per sentirse en Activitat. Les respostes dels adults els ajudaran a ajustar un valor Comunicatiu a aquestes experiències. Aquest valor lúdic s'anirá Reforçant reiteradament fins a arribar a activitats més creatives Com obres pl'astiques, rodolins, contes..


·Funció Comunicativa: Els lenguatges són instruments de comunicació per a Que l'infant interactuí amb el medi facilitant el desenvolupament Personal i juntament amb l'expressió i compensació afavoreix una Contínua millora.


·Funció Representativa: Adquireixen la apacitat de representarse ells Mateixos i l'entorn en categories establint relacions entre fets i Conceptes, entre lo present i nou i lo que ja coneixen.


·Llenguatge Verbal: El domini d'un terme lingüístic en relació amb un referent Pressuposa la possibilitat d'emprear-lo amb altres referents. Cal que Cada terme sigui comprés i usat en el mateix sentit per tohom amb Qui es comunica.


·Llenguatge Musical: En aquesta etapa és una altre manera de jugar. Ha de tenir Un gran component lúdic. La música esdevé un bon vehicle D'aprenentatge que pot despertar la curiositat a l'infant i donar-li Informació sobre manifestacions culturals diverses.


·Llenguatge Plàstic: Mitjà de comunicació de l'infant per expressar tot allò Que vaconeixent del seu entorn i del seu mon intern, descrivint Vivències, pensaments, sentiments.. Tot desencolupant la Sensibilitat, creativitat i la intel·ligència.


·Llenguatge Matemàtic: Eina que ajuda al infant en aquest procés de coneixement De l'entorn i centra l'atenció en els tipus de relació que S'estableixen entre els objectes o grups d'objectes en els aspectes Quantitatius, de la realitat, les característiques dels objectes Situats en l'espai...


C)Els Continguts

Conjunt De formes culturals i sabers seleccionats per formar part de cada àrea apressos de manera significativa. 3Tipologies:

·C. De fets i conceptes: Primeres indormacions i nocions com Aproximacions globals als conceptes.

·C. Procedimentals: Capacitats bàsiques o accions ordenades per Facilitar la resolució de problemes i tècniques sistematitzades Relacionades amb un aprenentatge concret.

·C. Actitudinals: Conjunt d'actituds a comportar-se en determinades Situacions.


COMPONENTS DE LA PPC

Que Ensenyar? Adequació dels objectius de les àrees.

Quan Ensenyar? Següències de continguts de cada àrea, amb previsions Generals sobre organització i temporització.

Com Ensenyar? Criteris i opcions bàsiques que orienten la manera D'ensenyar en cada àrea educativa. = Pautes generals d'organització Dels espais educatius i l'horari escolar, Criteris per a la selecció I utilització de materials curriculars i altres recursos didàctics Per a l'ensenyament de les àrees, Atenció a la diversitat i Coordinació família-escola.

Que, Com i quan avaluar? Procediments generals d'avaluació en les Diferents àrees.


PROGRAMACIÓ ANUAL (PAC) I MEMÒRIA ANUAL DEL CENTRE (MAC)


La PAC és el pla d'actuació per a un curs escolar que elabora l'equip Directiu a partir del PEC i la PPC recollint les propostes del Consell de participació i l'equip educatiu.

Ha D'inclure: L'horari general de les activitats del centre i de L'alumnat, Les activitats complementàries, Aspectes organitzatius, Calendari d'avaluació i de les reunions dels òrgans de govern, Les Activitats de formació i perfeccionament i Les relacions externes Del centre previstes.

En Acabar el curs, l'equip directiu haurà d'elaborar la memòria anual De centre (MAC) que sintetitzi les activitats del centre, i es Valorarà el compliment de la programació general, els resultats Obtinguts, s'informarà de les innovacions i modificacions per al Proper curs.QUÈ ENTENEM PER AVALUACIÓ

Procés Mitjançant el qual s'obté informació d'una manera sistemàtica i Continua que permet conèixer la idoneïtat del procés educatiu a Través de l'observació. S'ha de preveure què, com i quan S'avaluarà. La finalitat és conèixer el procés seguit per cada Infant i pronunciar-se sobre la pertinència dels recursos emprats Per tal de facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge. El que Cal avaluar és el desenvolupament personal de l'infant i mesurar Capacitats no coneixements. Ha de servir per prendre decisions de com Continuar el procés per afavorir el desenvolupament individual.

*TIPUS:

Av. Inicial: S'ha de dur a terme avans, per saber la situació inicial de L'alumnat.

Av. Formativa: Durant el procés d'aprenentatge valora els processos de Dificultats.

Av. Sumativa/final: Estableix els resultats finals d'un període en Funció dels objectius establerts i els continguts treballats.


*COMUNICACIÓ DE L'AVALUACIÓ

És Transmetrà a dos nivells, Al centre, que hi quedarà constància els El informe individual obligatori del procés d'avaluació, i a Les Famíies, que se'ls informarà periodicament mitjançant entrevistes I informes escrits trimestrals.


*OBSERVACIÓ

Procés Que té com obectiu l'anàlisi del comportament d'un o més Individus.

Les Condicions bàsiques per a una bona observació són delimitar amb Precisió, seleccionar el moment i lloc adients, elegir mètode i Instruments, concretar el procediment, triar subjectes o context D'observació i concretar el mètode de comunicar.

S'ha De tenir en compte anotar inmediatament, amb un llenguatge precís i Clar, i observar en condicions naturals.


*INSTRUMENTS DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ

DIRECTA= Utilitzant els sentits i l'interacció amb l'objecte.

INDIRECTA= Utilitzant algún mitjà audiovisual, fotos, entrevistes...


Entradas relacionadas: