Característiques del guepard

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,64 KB

 

1.LA REFELXIÓ FilósÒFICA SOBRE L’ÉSSER HUMÀ:

L’antropologia:


és L’estudi de l’ésser humà en totes les seves facetes i l’estudi dels diferents Tipus de societats humanes i les seves peculiaritats culturals. Alguns Antecedents grecs són: Hipòcrates i Galè (estudis mèdico-anatòmics) i Heròdot D’Halicarnàs (en l’aspecte cultural). Desenvolupament de l’antropologia a Occident à descobriment Amèrica.

Divisió de L’antropologia:


segons L’objecte i el mètode trobem:

·L’antropologia Filósòfica: explicació global de la nostra identitatà definir els trets essencials de L’ésser humà. El mètode de treball consisteix en la reflexió: de les dades facilitades Per la ciències socials i les idees del pensament filósòfic.

·L’antropologia Científica: les teories i afirmacions venen de les dades recollides a través de L’observació. Hi trobem la dimensió cultural i la dimensió biològica. Hi Distingim 2 grans branques: l’antropologia física i la cultural.

oAntropologia Física: estudia aspectes biològics. 1- Estudi de l’ésser humà com a producte de L’evolució biològica. 2- descriu les diferències físiques entre altre homínids. 3- distingeix les varietats físiques observables (diferents grups ètnics)

oAntropologia Cultural: estudia l’origen, el desenvolupament, l’estructura i les Característiques de la cultura humana. Quan + evoluciona una cultura millor. Nosaltres evolucionem a través de la cultura. Cultura : allò après en Març Social

2.LA NATURALESA HUMANA I EL PROCÉS D’HOMINITZACIÓ

L’origen de l’ésser humà és l’evolució.

Explicacions Preevolucionistes:


tant Plató com Aristòtil deien que les espècie no canvien.

                        Creacionista: creació Separada i definitiva de totes les espècies vives,                                                      ........................Creació De l’ésser humà per Déu , a imatge i semblança seva           

Aparició de          Fixisme: caràcter inamovible de les Espècies a llarg del temps.                     les     les espècies          Creacionisme fixista: l’adaptabilitat dels Individus al medi és resultat d’un                   hjyjtt    Jtytjtjtyjttdisseny intel·ligent. Defensors: Carl vonLinné i Georges Cuvier. 

Explicacions Evolucionistes:


Charles Darwin (bases de l’evolucionisme) amb la publicació de: l’origen de les espècies (suposa fallida doctrines fixistes). La Teoria en 3 tesis:

·Les Espècies = transformacions continuades. (tot tipus d’espècie, ve d’una Anterior)

·Selecció Natural= principi explicatiu. (canvi =només perduren els eficaços i Hereditàriament)(individus millors dotats i que s’adapten millor el medi, Sobreviuen).

·L’ésser Humà descendeix d’antics primats.

Gregor Mendel deia que no hi havia cap teoria que Comprovés que les característiques es transmetessin de generació en Generació,...

Els caràcter hereditaris van determinats per  els factors específics (gens). Les doctrines Mutacionistes, expliquen canvis a partir de les mutacions dels gens. La teoria De la selecció natural + les doctrines mutacionals = base de les teories Sintètiques o neodarwinistes.

Evolució de L’ésser humà:


la Ciència ens ha explicat com a partir dels primers organismes multicel·lulars Arribem a l’ésser humà actual. Ho classifiquem segons l’evolució dels primats, Els quals poden tenir canvis freqüents.

L’antropologia i la paleontologia són ciències que Avancen incessantment amb cada descobriment que es fa. Les noves troballes són Insuficients per tal de saber on i com vam aparèixer la nostra espècie. Tenim 2 Teories:

·La Teoria del canelobre: origen ésser humà = multiregional. És produeixen Diferents processos evolutius en diferents llocs on hi ha un intercanvi Genètic. Trobades de fòssils.

·La Teoria de l’arca de Noè: ésser humà actual = origen únic (emigrat des d’Àfrica A altres parts). Estudis genètics li donen suport.

Procés d’hominització:


dura Aprox. 7M.A., que van des del primer homínid a l’homo sapiens. Caracteritzat per Les transformacions anatòmiques, fisiològiques i psicològiques. Nou gènere ”Homo”. Característiques: posició Erecta del cos (marxa bípeda, marxa verticalàpèrdua prensió peus, observació Espais naturals i alliberament extremitats superiors), alliberament Extremitats superiors (utilitzar les mans per la caça, fer eines, Construcció, instruments...) i desenvolupament cerebral (és més gran i Més complex).

Capacitat tècnica: fabricar i utilitzar Instruments per modificar l’entorn i satisfer necessitats. Productes tècnics= Eficàcia i sofisticació. Capacitat simbòlica: capacitat de l’ésser humà per Crear i expressar a través de símbols (art, llenguatge i consciència són Possibles).

Aparició llenguatge Articulat:


la Capacitat simbòlica marca diferència entre Homo sapiens i la resta de primats. El Llenguatge articulat és fruit de la capacitat de l’home per a crear, comprendre I utilitzar símbols (capacitat simbòlica) o emocions. El llenguatge suposa una Diferència qualitativa respecte dels signes amb els quals es comuniquen els Animals, ja que permet expressar realitats complexes, i només és propi de l’humà. Deriva del llenguatge gestual. Tenim varies hipòtesis: la mutació genètica (canvis en l’organització dels cervell, conducte vocal i sistema auditiu), l’augment Progressiu de la intel·ligència (afavoreix el creixement  de les capacitats simbòliqües i lingüístiques) I la generalització dels senyals gestuals (gestos d’avís combinat amb Senyals vocals donen lloc a un llenguatge exclusivament vocal). Poden ser Complementàries. Perquè és dones el llenguatge: predisposició per comunicar-se , Imitació sons, intel·ligència per relaciona conceptes i sensibilitat per percebre Sons.

Entradas relacionadas: