Característiques de l'activitat laboral

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,25 KB

 

TREBALL


És la prestació d’uns Serveis d’una persona en benefici d’una empresa que li compensa amb el pagament del salari.
Voluntarietat: la Persona decideix si treballa, on ho fa i de quina manera.  Per compte aliè: treballa per a una Altra persona, la qual es beneficia del fruit del seu treballi per això li Compensa pagant-li un salari. Subordinació: dins de l’activitat laboral, El treball de la persona està sotmès a les decisions de l’empresari, que és qui Dirigeix l’activitat laboral. Retribució: el treball ha de ser Remunerat.  
El Març normatiu laboral és la legislació laboral, el conjunt de Lleis i normes legals que determinen l’entorn de treball. La Constitució Espanyola és la norma legal suprema de l’ordenament jurídic i està per Sobre de qualsevol altra; és el fonament jurídic de la societat, ja que suposa Les bases sobre les quals es fonamenten la resta de les normes i es Desenvolupen els drets i les llibertats fonamentals dels ciutadans.  Els tractats internacionals són normes Legals que un conjunt de països s’obliguen a complir i respectar. Els Convenis de l’OIT organització que depèn de la ONU, i que té com a objectiu La promoció de la millora de les condicions laborals i del nivell de vida dels Treballadors. L’Estatut dels Treballadors  Principi De jerarquia normativa:
Indica que una norma de rang inferior no pot Contradir-ne una de rang superior.

Principi De norma mínima

Una norma de rang inferior ha de respectar els mínims Consignats a la norma superior.

Les Organitzacions sindicals

Els sindicats són organitzacions on les persones Treballadores s’associen lliurement per defensar els seus drets laborals i són Els seus interlocutors en els processos de negació col·lectiva.

La representació dels treballadors a L’empresa:

Els treballadors de totes les empreses tenen dret a disposar de Representants laborals que facin la funció d’interlocutors legítims davant L’empresa.  

La negociació col·lectiva:

És el procés que té com a finalitat Assolir un acord entre treballadors i empreses sobre les condicions en què es Desenvoluparà l’activitat laboral.

Els Convenis col·lectius

És un acord negociat i celebrat entre els Representants dels treballadors i de l’empresa, en què es regulen les Condicions de treball i les normes de convivència laboral que s’aplicaran en Una empresa o un sector d’empreses durant un determinat període de temps.

Contingut mimin dels convenis col·lectius

Determinació de les parts que l’han Concertat: representants dels treballadors i de les empreses. Definició de L’àmbit: Personal: si l’acord afecta tots els treballadors o només aquells que Pertanyen a una professió o dedicació específica dins l’empresa. Territorial: Extensió geogràfica del conveni; si és comarcal, provincial, autonòmic o Nacional. Funcional: quina és l’activitat econòmica comuna que engloba les Empreses. Temporal: període de vigència del conveni.  Forma i condicions de la denúncia del conveni: Quan s’inicia la negociació d’un nou conveni, quan el vigent arriba a la fi de La seva vigència. Formació de la comissió paritària: representada per les parts Per solucionar les discrepàncies existents durant la seva vigència. Condicions Per a la no-aplicació del règim salarial: en cas que una empresa presenti Dificultats econòmiques per poder complir els compromisos salarials.

El conflicte col·lectiu de treball 1

Acord Entre les parts de caràcter voluntari 2. Conciliació: les parts acorden que un Tercer intervingui per facilitar la negociació, però sense aportar solucions. Aquest agent conciliador és una entitat pública anomenada SMAC (Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació).
3. Mediació: Les parts acorden que un tercer intervingui en la solució oferint propostes, Però sense poder de decisió. 4. Arbitratge: les parts acorden sotmetre’s a la Decisió vinculant d’un tercer, d’un àrbitre que mitjançant un laude arbitral Imposarà la solució al conflicte.

La Vaga

Es tracta de la interrupció de la prestació laboral per part dels Treballadors amb la finalitat d’imposar certes condicions a l’empresa o Manifestar una protesta.

El tancament Patronal. Circumstàncies per realitzar-lo

És el tancament del centre de Treball per part de l’empresa, en cas de vaga o per una altra irregularitat Col·lectiva en el règim de treball. Circumstàncies:Notori perill de violència per a les persones o de danys greus per Als béns físics.Ocupació il·legal Del centre de treball o perill cert que es produeixi.Inassistència o irregularitats en el treball que dificultin Greument el procés normal de producció.

El Contracte de treball:

acord entre l’empresa i el treballador on es fixen Individualment les característiques de la relació laboral i on es manifesten Expressament i lliurement les voluntat d’ambdues parts.

Contingut mínim

El contingut de la prestació laboral: el tipus de Treball que s’ha de realitzar, La durada, La remuneració salarial, El període De prova, El temps de treball El temps Laboral:
Jornada laboral, Descansos, Vacances, Jornada nocturna, Treball a Torns, Hores extraordinàries Modalitats De contractació:
Indefinits: no es fixa una data determinada de Finalització. Temporals: hi ha una data determinada de finalització de La relació laboral. Curta durada: donen resposta a situacions, Habituals en l’activitat empresarial, en les quals l’empresa necessita realitzar Un contracte temporal. Formatius: fomentar la contractació de persones Que tenen especials dificultats per ser contractades per manca d’experiència Laboral o de formació.

El salari:

Retribució que rep la persona per la prestació laboral de serveis considerats Com a treball per part de l’empresa.

Salari Mínim interprofessional

Remuneració mínima que pot tenir una persona Treballadora que realitzi la jornada completa per qualsevol tipus de professió O ofici.

Mesures per a garantir el Salari, formes


FOGASA

(Fons de Garantia Salarial) Garanteix als treballadors la percepció dels salaris.

Preferència Dels salaris

No pagats per l’empresa sobre altres deutes de l’empresa en Cas que no pugui fer front a les seves obligacions econòmiques.

Inembargabilitat del SMI

En cas que El salari d’una persona treballadora hagi de ser embargat, només es podrà fer En determinada proporció que excedeixi l’import del SMI.

Composició del salari

AntiguitatConeixements especials, toxicitat, perillositat, tornicitat o Nocturnitat

Incentius, primes de Productivitat, assistència o puntualitat

Hores extres,
Gratificacions Extres , Rebut del salari o nòmina, Rebut Justificatiu del pagament del salari, on s’especifiquen les percepcions Pagades, els descomptes realitzats i el salari que s’ha de pagar.

Entradas relacionadas: