Capitalització del camp

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,73 KB

Com a conseqüència del procés D’industrialització un gran nombre de persones van marxar del camp per anar a Treballar a la industria. Des de llavors l’agricultura ha abastat aquesta població Urbana creixent i això ha afavorit la producció d’excedents i la seva comercialització.

De l’economia De subsistència a l’economia de mercat:


La utilització de noves tècniques Agrícoles i la introducció de nous conreus van permetre augmentar la producció agrària I així poder obtenir excedents per alimentar a una població creixent. A la Vegada els grans propietaris de les terres obtenien uns ingressos més alts per Invertir després a la indústria.

La demanda d’aliments va Anar augmentant gràcies al desenvolupament de les ciutats i la industria, però els Productes industrials Arrúïnaven l’artesania rural. Els pagesos, per poder Adquirir aquests productes necessitaven diners que només els podien obtenir Venen les collites al mercat. Com a conseqüència del procés econòmic, una part Del sector agrari va entrar en els circuits de l’economia de mercat, en què el Pagès era venedor i comprador.

A Espanya, l’agricultor ha Abandonat quasi totalment l’agricultura tradicional i destina la producció al Mercat. El resultat ha estat una transformació de la població rural, de les feines Agràries i de la producció i la comercialització dels productes.

La Capitalització del camp:


L’agricultura Tradicional es basava en la terra i la feina. Quan la industria va necessitar Mà d’obra i el ferrocarril va facilitar les comunicacions va començar un procés D’èxode rural.

Per poder-se adaptar a l’economia De mercat, els agricultors han adoptat noves tecnologies i han invertit capital Per augmentar la superfície de regadiu, per comprar maquinària, per adquirir Bestiar de raça.

La terra I l’estructura de les explotacions agràries:


Gran explotació o latifundi:


Els latifundis són Explotacions de grans dimensions on es practica una agricultura extensiva. A Espanya Predominen a Castella-La Mancha, Extremadura i Andalusia.

Petita explotació o minifundi:


Els minifundis són Explotacions de petites dimensions, acostumen a fer menys de 10 ha. Predominen A la meitat nord de la península i als dos arxipèlags. La grandària reduïda de Les parcel·les en dificulta la mecanització i l’escàs volum de la producció no En permet una bona comercialització perquè ha de competir amb l’augment de Preus dels productes industrials d’ús agrari.

Actualment la petita Explotació és rendible si s’hi practica una agricultura intensiva.

Explotació de grandària mitjana:


A Espanya hi han augmentat Les explotacions de grandària mitjana(30ha).

La pràctica d’una Agricultura intensiva amb la finalitat d’obtenir productes de qualitat per a un Mercat cada vegada més exigent. És per això que han incentivat El reagrupament de parcel·les d’una mateixa explotació i l’augment de les dimensions Mitjançant crèdits, han concedit primes a les produccions i desgravacions d’impostos Han assegurat preus avantatjosos per a la comercialització dels productes.

La Població rural i la població agrària:


Població rural


: aquella que viu en una zona rural encara que treballi En el sector secundari o terciari.

Població agrària:


aquella que treballa en el sector primari.

Un cert creixement de la Població activa agrària jove compresa entre 16 i 40 anys en la qual hi ha un percentatge Gran d’immigrants.

La Dispersió de la població urbana a les zones rurals


: respon a diverses raons com la possibilitat de disposar D’habitatges amb més espai i més barats, per la facilitat que ofereix el cotxe Per als desplaçaments perquè moltes activitats industrials i de serveis també s’han Situat fora de la ciutat. 

Les Feines agràries:


A les finques petites i Mitjanes els propietaris són els qui treballen la terra amb l’ajuda de la família, Explotació familiar, o amb la participació d’un assalariat fix.

A causa dels baixos Rendiments i de la mecanització dels conreus i del nivell d’educació de tota la Població cada vegada és més freqüent que a l’explotació agrícola hi treballi el Cap de família, mentre que la dona i els fills tenen unes altres activitats econòmiques.

Actualment a les finques Hi augmenta la gestió directa i disminueix la parceria i l’arrendament perquè la Maquinaria necessita grans espais.La necessitat de mà d’obra Eventual per a certes feines de temporada es resol amb la mà d’obra immigrant, La majoria femenina.

Distribució territorial de la feina agrària a Espanya:


A Galícia i a la cornisa cantàbrica Hi predomina la feina familiar pel que fa el treball assalariat, i s’identifica Una agricultura i una ramaderia menys capitalitzades i unes explotacions no tan Orientades en funció dels mercats.

Entradas relacionadas: