Capacitat simbòlica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,54 KB

 

L’atomisme clàssic:


 segons aquests precursors de la moderna teoria atòmica, la realitat es redueix a àtoms i buit. Els àtoms son partícules mínimes, tan petites que resulten imperceptibles a simple vista, però que componen tot allò real. Tots els àtoms son essencialment iguals, i nomes difereixen en la figura, la grandària i la posició. Tots els sers que podem percebre son combinacions d’àtoms. Els canvis que observem a la natura son fruit de la reconfiguració o reorganització d’aquests conglomerats.

Materialisme històric:

 Marx considera que la historia i tot el procés humà o natural tenen causes materials. La superació de les suposicions i contradiccions inherents a tot sistema de producció constitueix el motor de la historia, la causa del seu avenç i transformació. La ideologia, les creences, les teories...No determinen la manera de viure, sinó que, contràriament, son les particulars condicions materials de vida d’un moment concret les que determinen la ideologia imperant.

TEMA 5.Implicacions filósòfiques:

vSimplicitat: explicació de tota la realitat a partir d’unes poques lleis que son valides per ha explicar tant els moviments terrestres com els moviments celestes de qualsevol cos.vMecanicisme: la recent mecànica de Newton comportava una nova visió o idea del mon com una gran maquina perfecte, comparable a un mecanisme de rellotgeria. Per a explicar la realitat es tindrà en consideració nomes allò que es pot mesurar i qualificar, que es pot explicar mitjançant lleis formulades matemàticament. Es conseqüència, tots aquells aspectes qualitatius que no es poden mesurar quedaran relegats.vDeterminisme: les lleis que governen la matèria son de tal manera que, sempre a una determinada situació inicial noms la pot seguir un únic esdeveniment possible. Si tinguéssim tota la informació i coneguéssim totes les lleis físiques, podríem predir qualsevol fenomen mb absoluta seguretat.vPaper de Déu en la cosmologia: la cosmovisió mecanicista redueix el paper de Déu al de creador i dissenyador de la maquina del mon i de les seves lleis.vImportància de la natura: des del moment en que Déu la va crear i la va dotar de lleis , evoluciona per ella mateixa de manera autosuficient, sense necessitat de la intervenció divina.vSituació de l’home en el cosmos: l’esser humà compren que ocupa un racó diminut en un univers tal vegada infinit.vPoder de la raó: es considera que el mes gran destí humà es fer us de la raó que es considera il·limitada. Aquesta confiança en el poder de la raó ,atenua en el sentiment d’inseguretat davant la immensitat de l’univers.
TEMA 61.1 L’ANTROPOLOGIAÉs la disciplina que es dedica a estudiar Totes les facetes de l’ésser humà.

1.2 DIVISIÓ DE L’ANTROPOLOGIA

-

Antropologia filósòfica

: explicació global De la nostre identitat respecte altres éssers humans. Treballa a partir de les Dades que ens faciliten les ciències socials com la història, l’economia-

Antropologia científica

: les seves teories I afirmacions procedeixen de les dades recollides mitjançant l’observació. Socupa de la dimensió biològica de l’espècie humana i de la dimensió cultural, Es poden distinguir dos branques d’aquesta antropologia: antropologia física i Antropologia cultural.-Antropologia física: estudia els Aspectes biològics propis de l’ésser humà. Porta a terme 3 anàlisis Fonamentals:1.estudia L’ésser humà com a producte de l’evolució biològica.2.descriu Les diferències físiques que es poden observar entre els éssers humans i La resta dels homínids.-Antropologia cultural:  estudia l’origen, desenvolupament, estructura I cracterístiques de la cultura humana, tant en les cultures passades com les Actuals.

2.1 EXPLICACIONS PREEVOLUCIONISTES

Plató o Aristòtil creien que les espècies que Hi ha al nostre planeta no havien sofert canvis des del seu origen, els que si Sofreixen canvis són els individus, però no la espècie.

L’aparició de les espècies podria haver estat Per generció espontània o per mitjà de la voluntat divina que les havia creat. La tradició bíblica explicava l’origen de l’ésser humà amb la teoria Creacionista.CREACIONISME: és una creença Religiosa segons la qual l'univers i totes les coses Han estat originats per un acte creador2.2 EXPLICACIONS EVOLUCIONISTES
Charles Darwin va assentar les bases de les explicacions evolucionistes actuals, la seva teoria es pot dividir en 3 tesis fundamentals:1.Les espècies s’originen per transformacions continuades.2.La selecció natural és el principi explicatiu de l’evolució.L’ésser humà descendeix d’antics primats.Malthus, va ser una influència de Darwin. Va ser qui li va donar la idea per poder elaborar la noció de la supervivència del més apte.

2.3 L’EVOLUCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ

Lyell explicaba los cambios del pasado en la superfície de la tierra por la acción gradual de las mismas causas observables que en el presente actúan, es decir, defendía que el funcionamiento geológico no había cambiado y que iba con extrema lentitud. Darwin asumió este planteamiento de Lyell: los cambios biológicos en el pasado se explican por las mismas causas que actúan en el presente. Otro libro influyó en el joven pensamiento de Darwin, el Ensayo sobre el principio de población de Thomas Malthus, en el cual habla de la inevitable lucha por la vida y de la ventaja que en ésta tienen los individuos más bien dotados2.4 PROCÉS D’HOMINITZACIÓ
PRIMER: homo habilisDESPRÉS: homo erectusPOSICIÓ ERECTA DEL COS:  els avantpassats es caracteritzaven per la marxa bípeda,caminaven sobre els dos peus, sense utilitzar les mans com a suport.ALLIBERAMENT DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: Això va permetre que les mans fessin funcions diferents de la marxa, com per exemple la manipulació d’objectes, la caça, defensa…DESENVOLUPAMENT CEREBRAL: Entre l’Austrolophitecus i l’Homo sapiens sapiens, el cervell triplica la seva grandària i es fa més complex.-capacitat tècnica: capacitat de fabricar i utilitzar instruments per a modificar l’entorn i satisfer les nostres necessitats.-capacitat simbólica: capacitat que té l’ésser humà de crear i expressar-se mitjançant símbols.

2.5. APARICIÓ DEL LLENGUATGE ARTICULAT

La propia evolució ens va portar a tenir llenguatge.-EVOLUCIÓ: allò que ens és útil i es queda.tenim llenguatge perque és un avantatge.Gràcies al llenguatge som capaços de realitzar abstraccions i referir-nos a realitats passades, futures o imagínàries. També podem emetre i entendre signes que expressen emocions bàsiques.l’ésser humà és un animal simbòlic perque podem relacionar una cosa amb una paraula sense la necessitat de veure-ho. la suma de la capacitat d’usar la lògica més el llenguatge dona el resultat de l’ésser humà.-HOMINITZACIÓ: APARICIÓ DEL GÈNERE HOMO I DE TOTES LES SEVES ESPÈCIES.-HUMANITZACIÓ: APARICIÓ DE LES PRIMERES ESPÈCIES QUE ES PODEN CONSIDERAR PRÒPIAMENT HUMANES.
LA CULTURAla nostra dimensió natural està constituida per la determinació biològica i genètica amb la que venim al món. En canvi, la dimensió cultural es compon per tot allò que la societat ens adquireix, com poden ser els coneixements, hàbits, tècniques, normes i maneres de viure.-LA CULTURA ÉS EL CONJUNT DE TOTES LES INFORMACIONS ADQUIRIDES A TRAVÉS DE L’APRENENTATGE SOCIAL, POT DONAR-SE PER IMITACIÓ, ENSENYAMENT O PER COSTUM DEL SEU US.


Entradas relacionadas: