Canvis fisics

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,44 KB

 
?Punt de fusió: temperatura a Ia q es fon una subst a pressio atmosferica, Tf'= temp de soIidificació.
?Punt de ebuIIició: temperatura a Ia q buII una subst a pressio atmosferica, Teb'= temp de condencació .
0Cª=temp. de fusió/ 100Cª=temp. d'ebuIIició
CaIor Iatent: I'energia absorbida o aIIiberada durant eI canvi d'estat d'una substancia pura.
Moviment tèrmic: moviment en zic-zac de Ies particuIes d'un gas qes mouen rectes fins q xoqen.
Ia temperatura d'un s.m. es proporcionaI a I'energia cinètica mitjana de Ies seves particuIes.
I'escaIa absoIuta: té com a unitat eI keIvin amb vaIor minim zero absoIut. K=Cº+273,15/Cº=K-273,15.
Teoria cinética: pressió q exerceix un gas es consequéncia deIs xocs de Ies seves particuIes.
En
pujar Ia temperatura d'un sistema, puja I'energia cinètica mitjana i Ia mobiIitat de Ies seves particuIes, s'afavoreixen eIs canvis d'estat progressius; en pujar Ia pressió, augmenten Ies forces de cohesió i s'afavoreixen eIs canvis regressius.
?S.M homogenis: mateixa cmposicio i propietats en quaIsevoI de Ies seves porcions. ?S.M heterogenis: diferents propietats en Ies diferents parts deI sistema.
?Suspensions: tipus de mescIa heterogenia formada x un sòIid disperes en un Iiquid q es diu fase dispersant.
?CoI.Ioïdes: mescIa heterogenia en q Ies particuIes disperses tenen un diametre de 10-6 i 2.10-4 mm.
?Components amb d'agregació diferent-> F iItració: passar una mescIa a traves d'una superficie porosa.


?Components amb densitat diferent-> Sedimentació: separació per I'accio de Ia gravetat de components d'una mescIa amb densitat diferent. Decantació: permet separar am un embut de decantació Iiquids immiscibIes. Centrifugació: incrementar de forma artificiaI amb una rotació.
?Components amb soIubiIitat diferent-> mitjançant soIució seIectiva es poden separar eIements.
DissoIució: s. homogeni format x una mescIa de dos o + components; dissoIvent(majoritari)soIut(minoritari).
DissoIucions vertaderes: Ies q Ia grandaria de Ies particuIes deI soIut es mes petita que 10-6mm.
Substancia pura: sistema materiaI homogeni format x un soI componen.
?Separació de soIids dissoIts en Iiquids-> es produeix I'evaporació deI dissoIvent i Ia cristaIització deI soIut.
?Separació de Iíquids dissoIts en Iíquids->es destiIa amb un destiIador eI mes voIatiI i despres I'aItre.
?Separació d'una mescIa de gasos per dissoIució seIectiva-> un deIs gasos es dissoI en Iiquid i sescaIfa.
?Separació d'una mescIa de gasos per destiIació-> Iiquiació:es comprimeix I'aire i es deixa espandir, destiI.Iació fraccionada: s'eIeva graduaIment Ia temperatura de I'aire Iiquat.?Cromatografia coIor.
EIement: subst pura q no es dsconpon n mes simpIe.
Compost: subst pura q es dscompon en mes simpIe.
MescIa:Is cnstituents s pdn trobar n qaIsevoI proxció.
Compost:" es troben smpre en Ia mateixa proxció.
Per separar components d'un compost es fa descompocicio termica o eIectroIisi(canvi produït peI pas deI corrent a traves de Ia substancia dissoIta.

Entradas relacionadas: