Mitjà de canvi. - Unitat de compte. - Dipòsit de valor.

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,85 KB

 

El diner son un bé econòmic, tot mitjà d'intercanvi generalment acceptat(mitjà de pagament, dipòsit de valor, unitat de compte, unitat de pagaments diferits).

El diner mercaderia:

 el primer que es va utilitzar com a mitjà d'intercanvi van ser béns que tenien valor per si mateixos com a mercaderies. Caract -duradora,-transportable,-divisible,-homogènia,-d'oferta limitada.

El diner fiduiciari:

 És el tipus de diner actual, el seu valor es basa només en la confiança que serà acceptat. 

El diner paper o metàl·lic:

aquest tipus de diners sorgeixen del costum dels orfebres(primers bancs) de la baixa Edat Mitjana de custodiar l'or i objectes de valor dels ciutadans, a canvi d'una quantitat de diners.

Dipòsit bancari:

és un diner pagaré(per saldar deutes), és un mitja de canvi ja que la gent està disposada a accepatr xecs com a pagament(en base a la fortuna de cada persona).

Xec:

és una manera de traslladar els diners.

Actiu:

bé que té valor i és acceptat com a mitjà de canvi.
Efectiu= monedes+billets.

Dipòsits a la vista:

comptes corrents.

Dipòsits d'estalvi:

están instrumentats en una llibreta.

Dipòsits a termini:

fons lliurats a un termini fix.

Liquiditat:

facilitat i certesa en què pot ser convertit en diner líquid sense pèrdues.

Oferta monetaria:

es la suma de l'efectiu a les mans del públic+els dipòsits dels bancs.

Agregats monetaris:

son variables que quantifiquen el diner existent en una economia i serveix per fer analisi i prendre decisions de política monetària en el banc central.

M1:

Bitllets i monedes en circulació+dipòsits a la vista(comptes corrents).

M2:

M1+dipòsits a termini+dipòsits disponibles.

M3:

M2+cessions temporals+participacions+ valors de la renda fixa.

Base monetària:

l'efectiu a les mans del sistema creditici+reserves bancàries+efectiu a les mans del públic.

Funcions del diner (demanda):

Mitjà de canvi,-unitat de compte(quant valen els bens o serveis),-dipòsit de valors(transportar valor al llarg del temps).

El cost d'oportunitat de mantenir diners:

són els interessos que hem de sacrificar per tenir diners en lloc d'actius o inversions menys liquides.

Interés:

és el pagament que es fa per l'ús del diner.

Demanda de diner:

 es Déu a la necessitat de la demanda per transaccions(necessitat de tenr un mitjà de canvi). Quan s'incrementa la renda y el valor monetari dels bens que comprem, demanem més diners.

Demanda de diner per transccions:

depén de la renda i del cost d'oportunitat de mantenir diners.

Intermediaris finançers:

transfereixen fons dels prestadors als prestataris per crear diner bancari.

Bancs comercials:

són institucions financeres que tenen autorització per acceptar dipòsits i per a concedir crèdits.

Coeficient de caixa:

és el quocient entre las reserves i els dipòsits.(R+D)

Reserves:

són actius en forma d'efectiu o de fons dipositat en banc centrals. Reserves per a fer front a les necessitats financeres diries. 

Diner bancari= dipòsit inicial · 1/coeficient de caixa-> reserves/dipòsit

Sistema financer espanyol:


es distingeixen dos intermediaris financers ~bancaris(diners, augmenta la demanda agregada i influeix en l'activitat economica).

Banc d'Espanya:

concedeix finançament al sector públic, al tothom que no sigui ni empresa ni particular, i a altres intermediaris financers. Compra divises, otorga crèdits especials.

Banca privada:

poden concedir finançament a sector privat y al públic, obtenen el finançament apartir dels dipòsits del públic i de l'emissió de títols de renda fixa o variable.

Les caixes d'estalvi:

s'equiparen als bancs, capten fons del petits estalviadors mitjjançant diposits d'estalvi en llibretes. Els permet concedir préstecs a llarg termini.

Les cooperatives de crèdit i caixes rurals:

s'asembla molt als bancs i a les caixes d'estalvi. ~no bancaris(emeten passius, no diners estrictament).

L'institut de crèditt oficial (ICO):

organisme públic que complementa els intermediaris financers privats i canalitza el seu finançament(mig i llarg termini). Obté els recursos per dotacions pressupostàries o emeten títols de renda fixa.

Les companyies asseguradores:

(societts o mútues) emeten com actiu financer polisses d'assegurança, ofereixen indemnitzacions si occorre una catastrofe.

Fons de pensions o mutualitats:

suplir o complementar les pensions que la seguretat social paga després de la jubilació.

Les societats i els fons d'inversió mobiliària:

les societats capten els recursos mitjaçant l'emissió d'accions, i els fons d'inversió emeten certificats de participació.

Societats de crèdit hipotecari. Les entitats de lísing:

et donen béns a canvi d'una quota periodica.

Les entitats de facturatge:

anticipen fons als clients.

Les societats mediadores en el mercat del diner:

només fan la gestió a actius d'alta liquiditat.
Compradors i venedors (brokers), compradors i emisors(dealers).

La societats de garantia recíproca:

garanteixen la devolució dels crèdits que obtinguin. 

Entradas relacionadas: