Calcula l’import de la primera i l’última quota trimestral si es pacta el tipus d’interès segons

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,4 KB

 

Va sol·licitar un préstec de 300.000€ al 9,75% d'int anual a retornar en 5 anys.

Ço = 300.000€; i = 9,75%; n = 5 anys.
Cn = Ço (1+i)n=300.000 (1+0,0975)5=477.687,52€            
P.Simple:   -300.000€                                             477.687,52€
                          0            1           2          3         4         5
a = Ço * i = 300.000 * 9,75% = 29.250€
P. Americà: -300.000     29.250     29.250     29.250     29.250     29.250+300.000
                          0             1                 2             3            4                         5

L'establiment financer de crèdit d'una empresa automobilística, per tal de facilitar les vendes de vehicles fabricats per la seva empresa, ofereix un tipus d'int nomin del
7,80%, amb pagam mensuals i un ajornam fins el 31 de Gener. 
L'1 d'Octubre, l'empresa ha adquirit uns vehicles per 50.000€. Determina el terme amortitzatiu en els dos casos següents si se segueix el sistema francès i el número de mensualitats a pagar des del 31 de Gener és de 49:

a) S'ajornen únicament els pagaments del principal.

b) S'ajornen els pagaments del principal i dels interessos

a) I = Ço * i = 50.000 * 0,0065 = 325€
A partir de finals de Gener pagarà: 
a=Ço*i/1-(1+i)n = 50.000*0,0065/1-(1+0,0065)-49=1.194,80€ durant 49 mes.

b) A finals d'oct, nov i des no paga res. Per tant, el capital que Déu a finals de des és: C3 = 50.000 (1 + 0,0065)3 = 50.981,35
A partir de finals de Gener pagarà: 
a=50.981,35*0,0065/1-(1+0,0065)-49=1.218,26€ cada mes durant 49 mesos.

L'empresa va concertar fa diversos anys un préstec a retornar amb pagaments
trimestrals de 9.999€ cada un. El tipus d'interès nominal aplicable era 9,76%, i s'utilitzava per a l'amortització del sistema francès. També es va acordar realitzar amortitzacions anticipades del préstec amb una comissió del 1,50%. Quan li quedaven per pagar dos anys, decideix amortitzar el 60% del cpital viu
Quin és l'import amortitzat anticipadament?
a = 9.999€ trimestrals; TIN: 9,76%; Sistema francès; amortitz antic->Com 1,5%
Quan li queden 2 anys -> Amortització anticipada (60% capital viu o pendent).
CAPITAL VIU: Cj=a*1-(1+i)-(n-j)/i = 9.999*1-(1+0,0244)-8/0,0244=71.877,97€
TIN -> ik     i4 = 0,0976 / 4 = 0,0244
Amortització = 71.877,97 * 60% = 43.126,78€ -> Import Cancel·lat
Comissió = 43.126,78 * 1,50% = 646,90 -> Com. Anticipadament 
43.126,78€ + 646,90€ = 43.773,68€-
> Total a pagar per a l'empresa
Després de la cancel·
Lació anticipada, el nou capital pendent és: 
71.877,97 - 43.126,78 = 28.751,19€
NOU TERME AMORTITZATIU:
a'=C'j*i/1-(1+i)-(n-j) = 28.751,19*0,0244/1-(1+0,0244)-8 = 3.999,60€ Trimestr

Contracta un préstec de 120.000€, que haurà de retornar en tres anys (sistema
francès). Tipus d'interès és del 7,20% nominal durant el primer semestre, i hi ha revisions semestrals de l'euríbor més el 4,30%. En el segon semestre, l'euríbor és del 4,10%. Determina el terme amortitz si s'hagués pactat la modif
a = Ço*i/1-(1+i)-n = 120.000*0,006/1-(1+0,006)-36 = 3.716,23
i = 0,0720/12 = 0,006
2n Semestre: Capital viu o pendent (després de pagar la 6a mensualitat)
:
1 - (1 + 0,006)-30 / 0,006 = 101.750'64€
4,10 + 4,30 = 8,40%        i,2 = 0,0840 / 12 = 0,007
a' = Cj * i / 1 - (1 + i')-(n-j) = 101.750'64 * 0,007 / 1 - (1 + 0,007)-30 = 3.772,08

Va contractar un préstec per 200.000€, mitjançant mensualitats en 10 anys. El primer semestre, el tipus nominal va ser del 9%, capitalitzable per mesos. Es revisa semestralment, segons l'euríbor oficial a un any més el 3,5%. Arribat el moment de la primera revisió, en començar el segon semestre l'euríb és 2,5%.

a) Determina la mensualitat que pagarà durant el primer semestre.

b) Calcula la mensualitat que pagarà durant el segon semestre.
Ço=200.000€; n=10 anys (es paga mensualm)=10 anys*12 mesos=120 mesos.
TIN = 9%; i12 = 0,09 / 12 = 0,0075; Revisió semestral -> T. INT=auribor+3,5%
1a Revisió -> EURIBOR = 2,50% (2n semestre)

a) Durant el 1r semestre el terme amortitzatiu (a) serà: 
a=200.000*0,0075/1-(1+0,0075)-120= 2.533,52€/mes -> Durant el 1r semestre

b) Capital viu o pendent després de realitzar 6 pagaments mensuals.
Cj = 2.533,52 * 1 - (1 + 0,0075)-144 / 0,0075 = 193.681,81€
Revisió -> Tipus d'interés = 2,50 + 3,50 = 6%             i12 = 0,06 / 12 = 0,005
El nou terme amortitzatiu (a') serà: 
a' = Cj * i / 1 - (1 + i')-114 = 193.681,81 *0,005 / 1 - (1 + 0,005)-114 = 2.233,05

Fa 8 anys, va contractar un préstec per 200.000€, a pagar en mensualitats en 15 anys, al 9% tipus d'interés nominal mitjançant el sistema francès.

a) Determina el terme amortitzatiu o anualitat pagada des de l'orígen del pres

b) Un cop pagades, les mensualitats dels 8 primers anys, en la 96a mensualitat
cancel·la anticipadament 26.081,18€, comissió del 2% la quantitat cancel·lada. Quant haurà de pagar per la cancel·lació parcial distingint l'import de la com?

c) Després de la cancel·lació parcial, decideix que varii el terme amortitzatiu. Determina el nou terme amortitzatiu o mensualitat.

a) Ço = P = 200.000€; 
n = 15 anys (pagaments mensuals=15 anys*12 mesos/any = 180 mensualitats)
TIN = 9%; i12 = 0,09 / 12 = 0,0075
a = Ço * i / 1 - (1 + i)-n = 200.000 * 0,0075 / 1 - (1 + 0,0075) - 180 = 2.028,53€

b) Cancel·lació anticipada -> 26.081,18 + 26.081,18 * 2% = 26.602,80€

c) Capital viu o pendent (després de pagar 8 anys=96 mensualit->queden 84)
Cj = C96 = 2.028,53 * 1 - (1 + 0,0075) - 84 / 0,0075 = 126.081,18€
Després de la cancel·lació anticipada: C'96 = 126.081,18 - 26.081,18 = 100.000
Nou terme amortitzatiu: a' = 100.000 * 0,0075 / 1 - (1 + 0,0075)-84 = 1.608,91

Entradas relacionadas: