C. sintactic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,04 KB

O:crit fonetic unitat t entonacio indpndent i pronuncia ntre 2 pauses c semantic unitat d comunicacio t sntit per ella mateixa c. sintactic t indpendncia sintactica no necesita altres elem. O.S s un enunciat amb sntit complet q no pertany a cap altra unitat superior.s tracta unitat gramatica constituid per un SN funcio d sub i un Sv predicat.Sub concorda n nombre i persona.+pron +mot subs+o.sub Pot sr explicit implicit pasio o pacient Segons intencio enunciativa inf exclamativa sentiments , d posibilitat posible dubitativa dubtos interrogativa optativa desig exhortativa ordres.aturales p. pr.nominal cop atributives o.predicatives transitives intransitives actives pasives pron. reflex pron reciproqs personal imp( v comunicacio haver-hi fer ser fnomens meteo.) O.composta coor formad pr 2 o. amb la mateixa funcio gramatical uneixn a partir enllaç si s separen oracion simples- copulatives:i ni disjuntives o,be adversatives:pero sino distributives:ni.ni o..o ilatives:doncs explicatives:es a dir continuatives:a mes doncs O. comp. sub. s la relacio d dpndencia d'n prop rspecta d'una altre mitja una particula sub.la sub dpn sintacticament una altra prop i no t sentit per ella mateixa O.Sub Subs:sub , CD , Atr,CI,CR, CAdj formas C+prop pron int+prop pron d relativo+prop inf+Cverbales la paraula q pot ser C ,pron relatiu adv quantita det. quantitatiu O.sub.adj. mateixa fun q un adj.l'element q relaciona les prop. sub i principal s un pron relatiu.2funciones:fa referencia a un antecedent, particula sub.prons relatius i funcions:que: subs les funcions d sub , CD i CCT què:subs CR CC refereix a coses qui:refereix a persones CI CR CC on:funcio d CCLl de+art+qual/SCN cosa que fet que laqual cosa:refereix a tota una oracio O.esp afegeixen inf. al nom d l'oracio principal q s l'antecedent i en restringeixen el sign.explicatives:reiteren la inf. ja coneguda sobra l'oracioprincipal i comenten l'antecedent sense restringir-ne el sig entre ,,

O sub adj subs:una d les carac fonamentals d les prop sub adj subs es la no-aparicio d l'antecedent, es dl tot imposible en les prop sub adj els pron poden adoptar formes (det+)qui det+que funcions:CC CA O. SubAdv fan funcion d'una adv 2grupos:1 prop q eqivale a un adv. locatives temporals modals 2 prop q no equivalen a un adv. mantenen relacions d causa consequencia... finals causals cond concesives comparatives i consecutives.Nexes:temporals:simultaneitat:quan aleshores ,anterioritat:abams que posterioritat:despres que locatius:on d'on fins on modals.com segons com comparatius igualtat:tan com tal com superioritat i inferioritat: mes que mes de proporcionalitat: com mes..menys consecutius tan que condicional:si amb que mentre que concesius:encara que tot i q causals:perque ja quefinals:perque a fi de que estructures:nexe+oracio nexe+inf gerundi, participi. Adv lloc prop expresen una cirscunstancia d lloc indiquen la circumstancia d lloc on transcorre l'accio d l'racio principal. funcio d CCLl Adv temps situen en el temps l'accio expresada per l'oracio principal n relacio amb l'expresada en la sub. simultaneitat anteriorita posterioritat introduides per. inf gerundi participi Adv modals: acompleixen la funcio d CC d mode. introduides per gerundi particpi Adv.finals: expresen onjectiu o intencio amb q s realitaza allo q s manifesta a l'oracio principal mode verbal subjuntiu. causal:mode verbal indicatiu pot ser introduides per inf gerundi participi Adv cond: proposen restriccio del contingut d la principal:la relacio d'allo q si diu depen dl fet q esdevingi o no l'accio q expresen en l'oracio sub.indicatiu i sub. infinitiu gerundi participi Adv.concesives: el contingut d la sub representa un obstacles una dificultat o una contrarietat q no es impediment perq l'accio expresada n l'oracio es realitzia indicatiu accion reals sub accion dubtoses infinitiu gerundi participi Adv comparatives consecutives: expresen una accio un fet q es consecuenci logina del contingur d l'oracio principal-

Entradas relacionadas: