Bonificacions SS contracte practiques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,98 KB

 


18. Dels permisos retribuïts, quins es poden considerar mesures per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral?

En cas de matrimoni, naixament d’un fill o mort d’un familiar, trasllat del domicili i, compliment d’un deure inexcusable, funcions sindicals o exàmens prenatals i/o tècniques de preparació del part.

19. Té dret a gaudir de les vacances en una data diferent de l’assignada la treballadora que dóna a llum en el període de vacances? Raona la teva resposta, indicant la normativa aplicada a l’efecte.

Si, tot el dret del món ja que la normativa així ho diu. Hi han 16 setmanes pel naixament d’un fill.

20. Indica les característiques especials en matèria de descans, hores extraordinàries i treball nocturn que afecta als treballadors menors de 18 anys.

-Han de tenir un descans de 30 minuts en una jornada laboral cada quatre hores i mitja.

-No poden treballar en horari nocturn.

-2 dies de descans ininterromput a la setmana.

Pàgina 68

1.Analitza si és possible contractar lliurement un treballador Senegalès i un treballador italià

Si són extrangers no comunitaris necessiten un permís de treballadors expedit pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Però si són extrangers comunitaris gaudeixen del dret de lliure circulació a l’Estat espanyol, per tant no poden ser discriminats per llur necionalitat.

2.Si una empresa a contractat un menor de 15 anys, indica si l’edat del treballador provoca la nul·litat total o parcial del contracte i quins seran els efectes d’aquesta nul·litat.

-Nul·litat total ja que els menors de 16 anys no poden treballar.

-Els efectes es generen des del moment de declaració de la nul·litat.

3.Relaciona els requisits o vicis que es detallen a continuació, amb l’element essencial del contracte corresponent (consentiment, objecte, causa).

A)lícita i certa

B) violència, dol

C) possible, lícit i determinat

4.És possible que, al cap de 6 mesos d’un contracte de treball verbal, el treballador desconegui les principals condicions de treball?

No, les a de coneixer i l’empresari és l’encarregat d’enseyar-li les normes.

5Indica el període de prova màxim que es pot fixar a un treballador que necessita la titulació universitària en la seva professió.

Tres mesos.

Pàgina 77

8.Analitza les diferències que hi ha entre el contracte per a la formació i l’aprenentatge i el contracte en pràctiques.

Contracte per la formació i l’aprenentatge: Té per objectiu la qualificació professional els treballadors en un regim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el Març del sistema de formació professional per al treball o del sistema educatiu.

Contracte de pràctiques: Té per a objectiu l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis cursats pels treballadors amb titulació universitaria. Formació professional de grau mitjà o superior o tituls reconeguts com a equivalent o certificat de professionalitat.

9. Identifica el tipus de contracte adequat a les situacions següents:

A)És vol contractar un electricista perquè realitzi la instal·lació elèctrica d’un edifici

Per obra o servei

B)Es necessita contractar un treballador durant un mes per tal de fer front a l’excés de comandes

Eventual per circumstancies de producció

C)L’empresa vol contractar una persona que en substitueixi una altra que té dret a reserva del lloc de treball

D’interenitat

d) L’empresa vol contractar una persona que substitueixi una treballadora que gaudeix  del període de descans per maternitat.

 D’interenitat

10.Indica les conseqüències de formalitzar un contracte temporal a un treballador que ocuparà un lloc de naturalesa fixa (frau de llei).

La pàgina és la 387 que hi ha la ducument 6 “conseqüencies del contracte celebrat en frau de llei”

La indeterminació per finalització del contracte temporal s’aplicarà de la manera següent:

-11 dies per als contractes que s’efectuïn a partir de l’1/172014

-12 dies per als contractes que s’afectuin a partir de l’1/1/2015

13.Que ha de fer el treballador fix discuntinu que detecti que l’empresa no l’ha convocat per l’inici de la temporada?
Si l’empresa no els avisa, el treballador pot reclamar en el procediment d’acomiadament davant el jutjat social des del moment en que tingui coneixement de la falta de convocatoria.

14.Identifica si són verdaderes o falses les afirmacións següents:

A)Un treballador que presenta un títol de Batxillerat li podem fer un contracte en pràctiques Falç

B)Existeix un nombre màxim de treballadors en l’empresa amb contractes per a la formació de l’aprenentatge Falç

C)Perquè es concerti un contracte de relleu ha d’existir un contracte a temps parcial per jubilació parcial Cert

D) No es possible realitzar un contracte temporal si el lloc és de naturalesa fixa Cert

E)El contracte de durada indefinida és un contracte de curta durada Falç

16. Indica si té conseqüencies el fet d’obtenir fraudelentament bonificacions en els contractes de durada indefinida.
Sí, tindria que tornar les bonificacions que han obtingut fraudularment.

17.Indica el contracte que li faran a un cambrer que treballa en un hotel de la costa, només les temporades primavera-estiu.

En contracte de fix-discontinuo.

Entradas relacionadas: