Bioogia y Geologia 4ºESO

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,11 KB

 
Metodes de estudi del interior de la terra: meteorits, roques, ones sísmiques, sondejos i mines. Ones P: fan vibrar el terreny en la mateixa direcció que la ona. Ones S: fan vibrar el terreny perpendicularment a la ona.Capes internes de la terra: 2 maneres de ordenar-lo? 1. Capes composicionals: en ordre de densitat creixent i separades per discontinuïtats sísmiques. Capes dinàmiques: litosfera, astenosfera, mesosfera, nucli extern i nucli intern.Escorça: roques riques en silici i alumini. Mantell: roques riques en ferro i magnesi. Litosfera: capa rígida que cobréis tota l´escorça més una porció del mantell superior. Mesosfera: plàstic i dúctil sense deixar de ser rígid.Proves de la deriva continental: 1. Paleontològiques: presencia en continents alluniats dels mateixos fòssils o plantes. 2. Geològiques: encaixament de les costes continentals. 3. Paleoclimàtiques: roques i sediments disposats en glaceres.Fons oceànics: relleus més importants? 1. Dorsal mig-oceànica: enorme serralada oceànica. 2. Fosses: trinxeres estretes i profundes. Composició del fons oceànic? 1. Format per roques volcàniques. 2. Són molt joves. Tipus de plaques: 2 maneres de organitzar-los?  1. Grandària: grans plaques i microplaques 2.El tipus de litosfera: oceànica, continental o mixtes.Tipus de límits: 1. Vores constructives: 2 plaques se separen formant una nova litosfera (Dorsals i rifts), 2. Vores destructives: 2 plaques destruixesen una placa litosferica (Fosses, arcs d´illes i serralades), 3. Vores passives: 2 plaques llisquen lateralment dormant falles transformants.Modalitats de subducció: 1. Sota la litosfera continental (se formen serralades) 2. Sota la litosfera oceànica (se formen arcs d´illes) .
TEMA 2

Processos geològics externs: son la meteorització(alteració de les roques per l´acció de l´atmosfera, l´aigua o els essers vius), la sedimentació (deposit dels
  
  
  

Entradas relacionadas: