Biologia =S

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,28 KB

 
Ecologia:studi cientifc d ls interaccions ntre e.vius-mdi ambien, ls quals dtrminen l distri bucio i labundacia dells.M.Ambien: tt l q nvolta a un organisme i tot allo am el q s pt relaciona i q compren els factors biotics(e.vius ) i els abiotic ( cndicions qimiqes i fisiqes.) Ecotons: limits spac ials dls eco q qden detrnminatsx canvins + o - bruscus n ls caract d la biocenosi i dl biotop.Necton: ndadors actius Neuston:orga nismes viuen superf.Perifiton:orga. viuen sobre plntes acuatiqes.Bentos. Bisus:f ils verdosos am sl q sagafen musclus roqes.Regne/divisio/clase /ordre/familia/genere/especie/subspecia/raça/varietat/biotipEx:Humá:animal/cordats/vertebrats/mamifers/primats/hominids/homo/homosapiens.ÓS:=/carnivors/ursi ds/ursus/ursus astos.Moneres:orga unice formats x celuls procariotiqes=sns nucli definit. bacteris/cianob acteris/micopla smes/ Arqeobacteris.Protistos:orga unicelu i pluricelu, autotrof i heterotrof. Protozous/ Protofits/Clorofits/Rodofits/ Feofits.Fongs:plur icelu heterotrofs cos format x filamns(hifes, conjunt miceli) formen spores reproductores.Plantes: brfits(molses i hepatiqes) pteridofits(molses i equisets) Espermatofits>gimno(cicadines, gynkoacies,conifere s) angio.(llavor dintre fruit)Animals: PORIFERS(esponges)|CNIDARIS>Hidrozous/Esci fozous/Antozous| ANELIDS | PLATIHELMINTS |NEMAT ODES | MOLUSCS: 3 parts:peu,cap,man tell , massa visteral.>Gasterip
odes/Bivalves/Cefa lopodes
| EQUINODERMS:simtria raida i tnen apartell amblulacral(tubs fins x circula aire)>Equinoderms/Asteroideus /Holoturiodeus/ Crinoideus/ Ofiuroideus. | ARTROPODES: potes art iculades, sqelet exter qitina, cap torex abdomen separats.> Crustacis/Ar acnids/Insectes/Miria podes(100 peus) | CORDATS> Procordats/ Verteb rats: Ciclostoms,Condrictis i Osteictis(peixos)/ Ami fibis/Aus/M amifers(Monotremes/Marsupials/ placentaris)


Regne/divisio/clase/ordre/familia/genere/especie/subspecia/raça/varietat/biotip.Ex:Humá:animal/cordats/vertebrats/mamifers/primats/hominids/homo/homosapiens.ÓS:=/carnivors/ursi ds/ursus/ursus astos.Moneres:orga unice formats x celuls procariotiqes=sns nucli definit. bacteris/cianob acteris/micoplasmes/ Arqeobacteris.Protistos:orga unicelu i pluricelu, autotrof i heterotrof. Protozous/ Protofits/Clorofits/Rodofits/ Feofits.Fongs:pluricelu heterotrofs cos format x filamns(hifes, conjunt miceli) formen spores reproductores.Plantes: briofits(molses i hepatiqes) pteridofits(molses i equisets) Espermatofits>gimno(cicadines, gynkco acies,coniferes) angio.(llavor dintre fruit)Animals: PORIFERS(esponges)|CNIDARIS>Hidrozous/Esci fozous/Antozous| ANELIDS | PLATIHELMINTS | NEMATODES | MOLUSCS: 3 parts:peu,cap,man tell , massa visteral.>Gasteripodes/Bivalves/Cefa lopodes | EQUINODERMS:simtria raida i tnen apartell amblulacral(tubs fins x circula aire)>Equinoderms/Asteroideus/Holoturiodeus/ Crinoideus/ Ofiuroideus. | ARTROPODES: potes art iculades, sqelet exter qitina, cap torex abdomen separats.> Crustacis/Aracnids/Insectes/Miria podes(100 peus) | CORDATS> Procordats/ Verteb rats: Ciclostoms,Condrictis i Osteictis(peixos)/ Ami fibis/Aus/Mamifers(Monotremes/Marsupials/ placentaris)

Entradas relacionadas: