Biologia =S

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,61 KB

 
Ecologia:studi cientifc d ls interaccions ntre e.vius-mdi ambien, ls quals dtrmi nen l distri bucio i labundacia dells.M.Ambien: tt l q nvolta a un organisme i tot allo am el q s pt relaciona i q compren els factors biotics(e.vius ) i els abiotic (cndicions qimiqes i fisiqes.) Ecotons: limits spac ials dls eco q qden detrnmin atsx canvins + o - bruscus n ls caract d la biocenosi i dl biotop.Necton:ndador s actius Neuston:organismes viuen superf.Perifiton:orga. viuen sobre plntes acuatiqes.Bentos. Bisus:fils verdosos am sl q sagafen musclus roqes.Regne/divisio/clase/ordre/familia/genere/especie/subspecia/raça/varietat/biotipEx:Humá:animal/cordats/vertebrats/mamifers/primats/hominids/homo/homosapiens.ÓS:=/carnivors/ursi ds/ursus/ursus astos.Moneres:orga unice formats x celuls procariotiqes=sns nucli definit. bacteris/cianob acteris/micopla smes/ Arqeobacteris.Protistos:orga unicelu i pluricelu, autotrof i heterotrof.Protozou s/Protofits/Clorofits/Rodofits/ Feofits.Fongs:plur icelu heterotrofs cos format x filamns(hifes, conjunt miceli) formen spores reprodctoes.Plantes: brfits(molses i hepatiqes) pteridofits(molses i equisets)Espermatofits>gimno(cicadines, gynko acies,conifere s) angio.(llavor dintre fruit)Animals: PORIFERS(esponges)|CNIDARIS>Hidrozous/Esci fozous/Antozous| ANELIDS | PLATIHELMINTS |NE MAT ODES | MOLUSCS:3 parts:peu,cap,man tell , massa visteral.>Gasterip ode s/Bivalves/Cefa lopodes | EQUINODERMS:simtria raida i tnen apartell amblulac ral(tubs fins x circula aire)Equinoderms/Asteroideus/Holoturiodeus/Crinoideus / Ofiuroideus.|ARTROPODES: potes art iculades, sqelet exter qitina, cap torex abdomen separats.> Crustacis/Ar acnids/Insectes/Miria podes(100 peus) | CORDATS> Procordats/ Vertebrats: Ciclostoms,Condrictis i Osteictis(peixos)/ Ami fibis/Aus/M amifers(Monotremes/Marsupials/ placentaris)O.eurioics:pden vieure n intervals d valors ml amplis dun det factor abiotic.o.estenoics:toleren int ervels mol strets.F.climatic(ecosis terrstrs)F.edafics(intrctuen am orga sol)F.h idrologics(ecosis aquatcs)Mesoclimes:clims difrns dins regio qualsvl.240X224

Humitat:e.vius dpnn absolutmn d laigua.absoluta:g.aigua(gsos)/m3 dair.rlativa(%)aigua(gsos)air/maxim q podria contnir a aqsta matixa prsio i tº.sgons aiwa q ned orga:xerofils:mdis scs, plnts i animals dsrts. Mesofils:tnen nesecitts moreda des daiwa.(e.huma)Higrofils:viure n mdis mol humits.Aquatics.Esciofiles(plntes dombra)Heliofiles(need iluminaci ons ml altres x viure, + gruixuds)Edafologi a:ciencia q studia ls sols,st rucutura,proces d frmacio i evolucio.Visota:ncara s reconeixn minerals putrefactes.Calcifuc:fuig d l sal.Helofits:trrñs am mlta sal.R upicola:pntes agads a l roca.Al·lunios:frgmns d diferens mides de sorres q anat arroseg an el proces de sedimntacio i q formn el sol.Humus:material n descomp. F.biotics:relcions q sestbleixn ntre orga q viuen en un det ecosistema.(intraespe cifiqes = mateixa specie,interespecifiqes=difrnts especies)Poblacio?Efectiu(nº dindivus q la componen)Espernça vida.Natalitat(Potencial biotic=R=Pfinal(=Pinical+nat-mort+imigracio-emigracio)/PiProporcio de sexes.Distribu cio x edats.Corbes de supervivencia(tota l Pi fins q es mort tota)NT=N0•Rt. Intraespe cifiqes:Competencia.Cooperacio(Gregaries:rlcio x recerca dalimens ,protecio mutua,...Familiars:parentiu.Estatals:agrupts en castes i divisio x treball.Colon ials)Interespecifiqes:(Competencia.Depredacio(organisme viu es matat i menjat parcialmen o toalmn x un altre.)Parasitisme.Mutualisme(sasocien 2 especies am el resultat de benegici mutu)Comencialisme(1 specie afovorida mntre q altre n es afavorida ni perdjudicada)Amensalisme(activitat normal duna specie produei x xjudicis a una altra))Cohevolucio:relacio depredador-presa,2 especies diferens q evolucionen x necesesitat d laltre.Limicoles:van buscan xl fang.P.dexclucio d Gause:2especies n pden tenir l mateix ninxol ecologic.Segons tipus nutricio organismes ecosistema:Productors:produeixn M.O atraves de M.I i una fon den ergia.Consumidors:consumxn M.O i l pasan M.O propia i apart l consumixen x obteni energia.(1r,2n,3r odre)Descomponedos o detritivors:elimen M.O q sobre en M.I.Biomassa:quantitat de materia q te un det nivell trofic,? d biomasa dun nivell trofic durant un periode de tems=Produccio.

Entradas relacionadas: