Biologia =S

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,3 KB

 
Ecologia:studi cientifc d ls interaccions ntre e.vius-mdi ambien, ls quals dtrmi nen l distri bucio i labundacia dells.M.Ambien: tt l q nvolta a un organisme i tot allo am el q s pt relaciona i q compren els factors biotics(e.vius ) i els abiotic (cndicions qimiqes i fisiqes.)Ecotons: limits spac ials dls eco q qden detrnmin atsx canvins + o - bruscus n ls caract d la biocenosi i dl biotop.Necton:ndador s actius Neuston:organismes viuen superf.Perifiton:orga. viuen sobre plntes acuatiqes.Bentos. Bisus:fils verdosos am sl q sagafen musclus roqes.)F.abiotics: caract F i Q dl medi ambien susceptibles d variar al llarg dl tems i q influeixen n ls organsmes vius, provocan en ells respstes diverses(ex:Tª,p)O.eurioi cs:pden vieure n intervals d valors ml amplis dun det factor abiotic. o.estenoics :toleren int ervels mol strets.F.climatic(ecosis terrstrs)F.edafics(intrctuen am orga sol)F.h idrologics(ecosis aquatcs)Mesoclimes:clims difrns dins regio qualsvl.Humitat:e .vius dpnn absolutmn d laigua.absoluta:g.aigua(gsos)/m3 dair.rlativa(%)aigua(gsos)air/maxim q podria contnir a aqsta matixa prsio i tº.sgons aiwa q ned orga: xerofils:mdis scs, plnts i animals dsrts. Mesofils:tnen nesecitts moreda des daiwa.(e.huma)Higrofils:viure n mdis mol humits.Aquatics.Esciofiles(plntes dombra)Heliofiles(need iluminaci ons ml altes x viure, + gruixu d s)Edafologi a:ciencia q studia ls sols,st rucutura,proces d frmacio i evolucio.Visota:ncara s reconeixn minerals putrefactes.Calcifuc:fuig d l sal.Helofits:trrñs am mlta sal.Rupicola:p l ntes agads a l roca.Al·lunios:frgmns d diferens mides de sorres q anat arroseg an el proces de sedimntacio i q formn el sol.Humus:material n descomp.F.biotics:relcions q sestbleixn ntre orga q viuen en un det ecosistema.(intraespecifiqes = mateixa specie,interespecifiqes=difrnts especies)Poblacio : E fectiu(nº dindivus q la componen)Espernça vida.Natalitat(Potencial biotic=R= Pfinal(=Pinical+nat-mort+imigracio-emigracio)/Pi )Proporcio de sexes.Distrib ucio x edats.Corbes de supervivencia(tota la Pinicial fins q es mort tota)NT=N0•RtIntraespecifiqes:Competencia :provocada x l necesitat comuna dun recurs limitat q condueix a la reduccio d la supervivencia,dl creixmn i d l repro.

Cooperacio :prmten als individus duna problacio d realitzar det funcions vitals impisbles x als individus aillats,constitueixn l fonamen mateix d ls poblacions. (Gregaries:rlcio x recerca dalimens ,protecio mutua,.Familiars:parentiu.Estatal s:agrupts en castes i divisio x treball.Colon ials)Interespecifiqes:(Competencia .Depredacio(organisme viu es matat i menjat parcialmen o toalmn x un altre.)Parasitisme.Mutualisme(sasocien 2 especies am el resultat de benegici mutu)Comencialisme(1 specie afovorida mntre q altre n es afavorida ni perdjudicada)Amensalisme(activitat normal duna specie produei x xjudicis a una altra))Cohev olucio:relacio depredador-presa,2 especies diferens q evolucionen x necesesitat d laltre.Limicoles:van buscan xl fang.P.dexclucio d Gause:2especies n pden tenir l mateix ninxol ecologic.Segons tipus nutricio organismes ecosistema:Pro ductors:produeixn M.O atraves de M.I i una fon den ergia.Consumidors:cons umxn M.O i l pasan M.O propia i apart la consumixen x obteni energia.(1r,2n, 3r odre)Descomponedos o detritivors:elimen M.O q sobre en M.I.Biomassa (gXm2) :quantitat de materia q te un det nivell trofic,? d biomasa dun nivell trofic durant un periode de tems=Producci o(g·m2·any) Clímax: quan biomasa s macima i constan i la producio iguala la dspesa respiratoria=biodiversitat maxim a i cicle materia te lloc din diferens organsmes d l biocenosi.Bioelemns: tots aqlls elemns q formn part dls e.vius.(C,H,O,N)(S,P,Mg,Ca,Na,K,Cl)Oligoelemn s:cnjun dlemns qimic q stan prensns n ls ogranisms n proporcions mol reduides(Fe,F,Se,Mn,Si,Cr..)Biomolecules:compostos q s podn extreure dls e.vius x procedimns qimics.Inorganiqes(aigua,sals minerals,gasos)Organiqes(Glucids,li pids,proteines,acids nucleics)Aigua:(Biologiques):Termorreguladora,Disolven universal,Structural,Mecanica i Qimica.(Fisiques):? calor d vaporitzacio,especific a,dipolar,cohesio-adhesio.? dnsitat en stat solid.S.minerals(Precipitades:funcio sqeletica o d sustentacio/ Disoltes:formacio d ls dispersions a linteror dls orga)Difusio.Dialisi:separacio de 2 soluts duna disolucio atraves membrana q nomes permet pasar ls particules + petites.Osmosi.

Entradas relacionadas: