Biologia =S

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,08 KB

F.abiotics: caract F i Q dl medi ambien susceptibles d variar al llarg dl tems i q influeixen n ls organsmes vius, provocan en ells respstes diverses(ex:Tª,p)O.eurioics:pden vieure n intervals d valors ml amplis dun det factor abiotic.O.estenoics :toleren intervels mol strets.F.climatic(ecosis terrstrs)F.edafics(intrctuen am orga sol)F.h idrologics(ecosis aquatcs)Mesoclimes:clims difrns dins regio qualsvl.Humitat:e.vius dpnn absolutmn d laigua.absoluta:g.aigua(gsos)/m3 dair.rlativa(%)aigua(gsos)air/maxim q podria contnir a aqsta matixa prsio i tº.sgons aiwa q ned orga:xerofils:mdis scs, plnts i animals dsrts. Mesofils:tnen nesecitts moreda des daiwa.(e.huma)Higrofils:viure n mdis mol humits.Aquatics.Esciofiles(plntes dombra)Heliofiles(need iluminacions ml altes x viure, + gruixu d s)Edafologia:ciencia q studia ls sols,st rucutura,proces d frmacio i evolucio.Visota:ncara s reconeixn minerals putrefactes.Calcifuc:fuig d l sal.Helofits:trrñs am mlta sal.Rupicola:p l ntes agads a l roca.Al·lunios:frgmns d diferens mides de sorres q anat arroseg an el proces de sedimntacio i q formn el sol.Humus:material n descomp,q es el component orgànic essencial del sol.F.biotics:relcions q sestbleixn ntre orga q viuen en un det ecosistema.(intraespecifiqes = mateixa specie,interespecifiqes=difrnts especies)Poblacio:Efectiu(nº dindivus q la componen)Espernça vida.Natalitat(Potencial biotic=R=Pfinal(=Pinical+nat-mort+imigracio-emigracio)/Pi)Proporcio de sexes.Distribucio x edats.Corbes de supervivencia(tota la Pinicial fins q es mort tota)NT=N0•Rt Intraespecifiqes:Competencia :provocada x l necesitat comuna dun recurs limitat q condueix a la reduccio d la supervivencia,dl creixmn i d l repro.Cooperacio :prmten als individus duna problacio d realitzar det funcions vitals impisbles x als individus aillats,constitueixn l fonamen mateix d ls poblacions. (Gregaries:rlcio x recerca dalimens ,protecio mutua,.Familiars:parentiu.Estatal s:agrupts en castes i divisio x treball.Colon ials)Interespecifiqes:(Competencia.Depredacio(organisme viu es matat i menjat parcialmen o toalmn x un altre.)Parasitisme.Mutualisme(sasocien 2 especies am el resultat de benegici mutu)Comencialisme(1 specie afovorida mntre q altre n es afavorida ni perdjudicada)


Amensalisme(activitat normal duna specie produei x xjudicis a una altra))Cohevolucio:relacio depredador-presa,2 especies diferens q evolucionen x necesesitat d laltre.Limicoles:van buscan xl fang.P.dexclucio d Gause:2especies n pden tenir l mateix ninxol ecologic.Segons tipus nutricio organismes ecosistema:Productors:produeixn M.O atraves de M.I i una fon den ergia.Consumidors:consumxn M.O i l pasan M.O propia i apart la consumixen x obteni energia.(1r,2n, 3r odre)Descomponedos o detritivors:elimen M.O q sobre en M.I.Biomassa (gXm2) :quantitat de materia q te un det nivell trofic,? d biomasa dun nivell trofic durant un periode de tems=Produccio(g·m2·any)Clímax: quan biomasa s ma x ima i constan i la producio iguala la dspesa respiratoria=biodiversitat maxim a i cicle materia te lloc din diferens organsmes d l biocenosi.Bioelemns: tots aqlls elemns q formn part dls e.vius.(C,H,O,N)(S,P,Mg,Ca,Na,K,Cl)Oligoelemn s:cnjun dlemns qimic q stan prensns n ls ogranisms n proporcions mol reduides(Fe,F,Se,Mn,Si,Cr..)Biomolecules:compostos q s podn extreure dls e.vius x procedimns qimics.Inorganiqes(aigua,sals minerals,gasos)Organiqes(Glucids,li pids,proteines,acids nucleics)S.minerals(Precipitades:funcio sqeletica o d sustentacio/ Disoltes:formacio d ls dispersions a linteror dls orga)Sistemes tampó:son dissolucions d'acids debils i de la seva corresponent base conjugada, q fan q el ph es mantengui o q no disminueix o augmenti tant bruscament.Difusio.Dialisi:separacio de 2 soluts duna disolucio atraves membrana q nomes permet pasar ls particules + petites.Osmosi.Hipertonica:aquella solucio q sta + concentrada,laigua tendira a sorti de la celula i aquesta s'encongira=plasmolis ,Hipotonica:la q sta mes diluida,aigua entrara i aquesta s'inflara(turgescència).Isotoniques:si 2 dons =.

Entradas relacionadas: