Biologia parte 1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,46 KB

 
Evolucio abiotica o prebioloica primeres molecules foemades apartir dels gasos de latmosfera utilitzant com a energia:1.Radacions solars2.Descarregues electriques produides en latmosfera3.Calor aliberat en les dorsals oceaniques4.Radioactivitat de les roques.Les molecules es van acumular lentament als oceans on safavoria la formacio de molecules mes complexes o macromolecules.Primeres celules es creu que es va formar apartir dun altra concentracio de macromelecules amb capacitat per a duplicarse i formar exactament iguals.les macromolecules sanomenen protobions i van tindre la capacitat de multiplicarse i transmetre informacio genetica.De totes formes no esta clar.Nivells abiòtics formats per parts de la materia sense vida propia cada nivell format pel la unio des del grup anterior,el mes basic les particules elementals.Nivells abiòtics nivell amb vida propia la celula primer nivell biótic.Dins daquest nivell organismes unicelulars i pluricelulars.Els principis inmediats orgànics i inorgànics la materia que forma els essers vius bioelements.Elements menys utilitzats oligoelements.elements es combinen per a formar biomolecules o principis inmediats.Aigua origen de la vida degut a unes propietats extraudinaries que el fan esencial per a la vida.Gran capacitat per disoldre distints tipus de molecules.tambe es disolen els nutrients de la celula.Oxigen i el dioxid de carboni intercanvis permaments de les celules per a produir enrgia i materia organica.participen en tots els procesos metabolics del organisme.Els glucids o hidrats de carboni mes cencill els monosacàrids,mes important la glucosa,aborta la major part de lenergia que necesiten les celules.Altres monosacarids ribosa i desoxiribosa.Glucids complexos son polisacarids formats per milers de molecules de monosacarids.mes importatn glucogen de les celules animals,el midó i la celulosa en els veetals i la quitina de les pareds celulars dels fongs.Els lipids grup de biomolecules insolubles que fan funcions diverses tenint alguns acids grassos formats per llargues cadenes de carboni i hidrogen.Els lipids amb acids grasos,peixos,els fosfocipids.Sense acids grasos coresterol i altres molecules semblants(esteroids) .


Les proteines molecules de gran mida formades per la unio de aminoacids depenent de la dispocicio donen lloc a distintes proteines.Realitzen funcions molt diverses i importants.Encims actuen com a catalitzadors en les reaccions del metabolosme celular.Altres preoteines tambe regulen i cordinen les funcions dels distints organs(hormones)Els acids nucleics grans molecules formades per lunio de altres mes sencills els nucleòtids que tenen tres molecules:monosacarid,base nitrogenada i lacid fosfóric.Tenim dos acids nucleics:Acid desoxiribonucleic(ADN) dues cadenes llargues de nucleotics que senrrollen entre si formant una doble elice.Ladn biblioteca dinformacio necesaria per a poder construir sense errors totes les proteines duna celula.Acid Ribonucleic(ARN) format per una sola cadena de nucleotics,per la seua fabricacio la celula a de llegir informacio guardada en ladn.Es fonamental en la sintesi de proteines.Funcions de la celula eucariota son molt complexes i tenen molts organuls amb diferents funcions:Nucli centre director de totes les funcions celulars,ADN es troba al interior compost per milers de gens.Cada gen es un fragment dADN amb les instruccions necesaries per a poder fabricar proteines.Creades als ribosomes gracies a linformacio transmesa per ARN sintetitzat apartir de ADN.Els mitocondries cremen les molecules dels aliments i aprofiten le seua energia.La membrana es la pell de la celula.Els lisosomes descomponen els aliments i destruixen els residus.El reticle endoplasmatic xarxa per on circulen els productes.Laparell de golgi selecciona i acumula les substancies que van a lexterior.Citoesquelet format per distints filaments de proteines que donen consistencia a la celula i son les responsables del moviment exterior della i el componen flagels,centriols i centrosomes.Transcripcio:sintesi de proteines. com que les molecules dADN no poden ixir del nucli degut a la seua grandaria,aquestes sintetitzen ARN en un proces conegut com transcripcio,permet que la informacio dels gens siga copiada en una molecula dARN,mes menuda i que pot ixir del nucli amb missatge genetic.Traduccio:sintesi de proteines informacio genetica continguda en les molecules dARN es llegida pels cribosomes que la utilitzen per a sintetitzar proteines en un proces conegut com traducció.

Entradas relacionadas: