Biologia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,1 KB

 
polinucleotids poden unirse en llargues cadenas mediant el establiment d enllaços anomenats fosfodiester 5'-3.el fosfat d un nucleotid unit al C 5 d la pentosa s'uneix tambe x un enllaç ester d carboni 3' del nucleotid seguent
funcions del acids nucleics L'ADN es el portador del missatge genètic , k ha d passar invariable d'una generacion calular a una altra. per aixo ha d duplicarse trasmeten el mateix missatge en les dues copies aquet proces se anomena replicacioel misatge ganetic contingut en ADN es l'especificacio d les proteines k ha d sintetizar la celula t 2 procesos transcripcio el missatge d un fragment a'ADN es copiat en una molecula d ARN k contingui el mateix missatge k el frament d ADNtraduccio consiste en la sintesi d la proteina significada pel missatge de ADN seguint instruccion de ARN :(ARN MISSAGER)dicte les ordres d colocacio dels aminoacids ja k reprodueix el missage genetic d un fragment d ADN (ARN tranferencia) k transporta els aminoacids fins a molecules d mRNA (ARN RIBOSOMIC) k forma part dels ribosomes que son els organuls celulars on es realiza l'acoblament entre ARNm i ARNt i la unio del aminoacids x formar les proteines

estructura del ARN l'ARNm es la copia complementaria d'un fragment d'ADN amb sentit biologic.esta constituida x macromoleculas d elevada masa molecular relativa (105,106)es mol inestable en les celules procariotiques es degrada en 3 o 5 minuts en les eucariotes en 10 hores ARNr format molecules molt llargues amb nombroses plegaments i regions en k apareixen bases nitrogenades aparellades ARNt es troba dispers en el citoplasma tipo d ARN amb la cadena mes petita ja k conte entre 73 i 95 nucleotids . la macromolecula adopta una disposicio similar a la figura 12-a denominada en fulla de trevol t un enrollament k adopten una forma d L cal destacar 4 regions (A-U,C-G) en el extrens foliols fulla d trevol el peciol zona d base sense aparellar element comuns: el braç acceptor extrem sense aparellar del preciol 3 extrem plinucleotid en k la pentosa keda con el C 3 sense enllaçar aun grup fosfat anticodo el triplet d bases nitrogenades k apareix en el bucle oposat al braç acceptor l'anticodo indica l'aaminoacid k pot unirse a la molecula d ARNt es diferenciador del tipus d ARN


la menbrana plasmatica es un embocall continu k envolta la celula i li confereix invidualitat en separarla del seu entorn esta formada x una bicapa lipidica en k se inclouen proteines i glucids lipids es troben disposat formant una bicapa .akesta bicapa es la estructura basica d todas las menbranas biologikes 3 tipus fosfolipids, els glicolipids i el colesterol aket lipids son anfipatic , es a dir tenen un extrem hidrofilic i hidrofobic x eixo en un medi aquos fomrne bicapes tendeixen a tancarse sobre elles mateixes fa posible si les bicapes lipidikes es tankin de nou si es trenquen , la bicapa lipidica es fluida x k les molescules lipidikes es poden desplaçar s'hi poden despalaçar lliurement el mes frecuent movimen tes la difusio lateral dins d una monocapa a mes les molecules lipidiques giren a gran rapidesa al voltant del seus eixos lingitudinals y sus cadenas hidrocarbonadas son flexibles la fluidesa depen tan d la T com d la composi tambe les bicapes son impermeables als ions i a la majoria d les molecules polars

proteines
funcions: transporta molecules especificques cap alinterior i exterior d la celula - receptors del senyal quimics del medi i trasmeten aquest senyal al interior d la celula -son enzins k catalitzen reaccion asociades a la menbrana -actuen coma ponts estructurals entre el citoesquelet de la celula i la matriu extracelular -moltes proteines travesan la bicapa d un extrema otro anomenen proteines transmenbrana -otres proteines estroben ala superficie d la bicapa ja sigui en la cara interna o externa d la menbrana
model de mosaic fluid d les menbranes nicolson va va proposar el model mosaic fluid x expliccar la organizacion general de l amenbrana son estructures asimetriques les proteines tenen una orientacio determinada en la bicapa lipìdica els lipids es distribujen de manera asimetrika esto es absoluta en el cas d les glicoproteines i dels glicolipids la sucra se locsliza en la part externa d la menbrana

funcions d la menbrana

-confereix individualitat a la celula en separarla d su entorn no es una simple paret constitueix una barrera d permeabilitat mol selectiva k controla intercanvi de sustancia i regula la compo ionica molecular del medi intern-ontrola tambe el fluix d'informacio entre les celules i el seu entorn conte receptors especifics per als estimuls externs - proporciona el medi optim per al funcionament de les proteines de menbrana els enzin d les menbranes catalitzen reaccions k dificilment tindrian lloc en un medi aquos

especializacions d l amenbrana unions intercelulars son regions specializades de la menbrana plasmatica 3 tipus
unio estretes,- seguellen les menbranes d les celules adjacents per impedir k les sustancies pasin unio d'ancoratge.-punt d contacte intercelular k mantenen fermament unides unions d comunicacio canals intercelular permeten el pas de ion i petites molecules entre celules adjacentes son esencial per a la nutricio d celules

trasnport a travez d la menbrana transport d petites molecules -la permeabilidad selectiva d la menbrana permet k la celula mantingui un medi intern constant 2 tipus
transport pasiu.- es un proces d difusio atravez d la menbrana k no rekereix energia las molecules desplacen en favor del sau gradient de concentració es a dir desde una zona de concentracio e tipus : difusio simple pasen a travez d la bicapa lipidica les molecules no polarscom ara el O .N,BENZE difusio facilitada.-ions i la majoria d molecules polars com ara la glucosa , els aminoacids el nucleotids i molt altres metabolismes celulars no poden travesar la bicapa las proteines de canal formen formen porus aquosos k travesen la bicapa i permeten el pas de ions d grandaria i carrega adecuada aket canal ionic se abre transitoriaen per aixo son regulats , algun se obren interaccio a un lligant es diu canal reguladors per lligant
les proteines transportadores especifiques s'uneixen a la molecula k cal transportar i fan un canvi comformacional k permet la transferencia d la molecula atravez d la menbrana

transport actiu les celules tambe incorporen o expulsen algunes substancias tranpontanle atravez d menbrana desde una regio d baixa concentracio auna alta.es tracta d un proces actiu k rekereix energia les proteines k intervienen se anomenen bombes i mes importan son akellas k transportan el cation :sodi potasi calci i protons
transport de macromolecules i particules endocitosi i exocitosi .- ions petites CO
2 O2 H2O GLUCOSA AMINOACIDS) ENDOCITOSImecanisme del kual les celules incorporen macromolecules i perticules del medi
fagocitosi es un cas especial d'endocitosi que consisteix en la ingestio de grans particules exocitosi proces contrai del endocitosi per mitja les celules vessen macromolecules i particules al exterior consiste en una fusio de una vesicula intracelular amb la menbrana plasmatica i alliberament del seu contingut al exterior.

paret celular es caracteristica de les celules vegetales . es una coberta gruixuda situada damunt d la supericie externa de la menbrana plàsmatica ,formada per llargues fibriles d celulosa unides entre si per una matriu de polisacarid y proteina composicio de la paret celular la celulosa es un polimer lineal de moleculas de glucosa unides per enllaços formen una cadena molt llarga i recta establizant per punt d H se agrupan en microfibril.les presentan la mateixa poralitat i formen un agregat cristali molt ordenat les microfibril.lesestan englobades en una matriu encreuadas de molecules no celulosiques els components son polisacarids , hemicelulosa ,i pectines , glicoproteines agua. lignia da rigideza a la paretimpregnacio de les parets per lignia lignificacio. la cutina i la suberina i les ceres son sustancias hidrofobikes
funcions constitueix una mena d'exoeskelet , uneixen les celules entre si ,permet a les celules vegetals viure en el medi hiponic d la planta - constitueix una barrera

citosol es el medi aquos del citoplasma en que es troben immersos els organuls cel.lulars representa una mica + d la meitat dela celula , consistencia d gel ,compocisio complexa gran varietat d filament proteics k li proporcionan una estructura interna complexaaket conjunt es el citoesquelet en el citosol de emmagatsema sustancias de reserva en forma de granuls k es diu inclusions funcions del citoesquelet : els filaments d'actina o microfilaments fibres + primes diametre de 5 a 9 nm format proteina actina -els microtubuls 25nm son cilindres buit format protina tubulina - filaments intermedis 10nm fortmat proteines segun el tipus de celula


cilis i flagels son prolongacions mobils 25nm present en la superficie d molt tipus d celules su funcio permet el desplaçament d una celula aillada atravez d un likid el cilis son curts i nombrososels flagers son llarg i escasos presentan la mateixa estructura pero diferent moviment
eix o axonema zona de trancisio,corpuscle basal esta situat just per sota d la menbrana

centrosomas o centre celulars es localitza al costat del nucli esta format x dues esstructures cilindriques anomenades centriols disposades penpendicularment entre si envoltades per un material amorf anomenat material pricentrolar organizador de microtubuls actua com a nucli de formacio a partir del qual creixen els microtubuls

Entradas relacionadas: