Bases acids

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en español con un tamaño de 3,7 KB

Canvi quimic
es modifica la part intima d la materia,es transforma en una altra substancia.ex: cremar un tros de fusta
Canvi fisic
no pateix variacio en la naturalesa intima de la materia.ex:doblegar tros de ferro
dissolucio: les particules es distribueixen pel disolbent,
reaccio quimica: es crea nou component
Reaccio quimica
proces mitjancan el qual unes substancies es transformen en altres. es pot representar simbolicamnet.dues parts separades R¨P.
Reactiu: substancies en formula quimica.Producte: substancies en formula quimica ja transformades,sanomenen productes.
Igualacio reaccio quimica
lovoiser va descobrir q la masa dels reactius te una reaccio quimica. es la mateixa q la masa dls productes de la reaccio.
CaCO
3+2MCl¨ CO2+CaCl2+H2O
Calculs reaccions quimiques
coeficiens q apareixen quan siguala una reaccio quimica.son els nombres exactes q els diferents components reacionen entre ells en mols.
Reconeixement acids i bases
Gust:
-acid: substancia picant o agra. suc llimona
-base:sabor amarc i sensasio viscosa. lleixiu, desodorant
-altres: substancia neutre com laigua o les dissolucions de sal am aigua.
-base:sabor amarc i sensasio viscosa. lleixiu, desodorant
-altres: substancia neutre com laigua o les dissolucions de sal am aigua.

Indicadors: substancies qe reconeixen un acid o base segons color
Aparells q mesuren Ph: disolucio es neutre ph=7.acid >7,base<7
Acid: archienius: substancies q amb dissolucio aquosa donen ions H+
Base:substancia q en disolucio aquosa dona ions NaOH. OH= base
Reaccio acid,base: reaccio netralitzacio
al reacciona acid i base, s'eliminen mutuamen els ions H
+ i H-.
ACID+BASE¨ SAL+AIGUA
Reaccions oxidacio-reduccio
fil de ferro a disolucio sulfat de coure¨aparicio cristalls vermells al voltan del ferro mentre q dissolucio inicialmen blaba pasa a verd palid.
la coloracio verd palid indica la presencia ions Fe
2+ ja q ferro sa desintegrat. color vermell , formacio de coure. Cu2+¨ Cu, Fe¨ Fe2+
Reaccio combustio
Utilitza loxigen de laire i tota substancia organica(petroli)+oxigen d laire sempre dona dioxid de carboni + H
2O. petroli+O2¨CO2+H2O.

Entradas relacionadas: