Barreres externes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,98 KB

 

La Salut és l’estat complet de benestar.

Determinants de la salut


1. Factors biològics

Són aquells que Depenen exclusivament de la naturalesa de les persones, és a dir, de la nostre Genètica.

2. Factors ambientals

Són Aquells que depenen de l’entorn en que ens desenvolupem. Per exemple la Temperatura, el soroll, les radiacions els gasos residuals o compostos químics, Plaguicides, els microorganismes patògens o bé fins i tot l’excés de feina o Responsabilitat.

3. Estil de vida

Alguns hàbits com fumar, veure alcohol, consumir drogues o bé mantenir una Dieta poc equilibrada i no realitzar activitat física.

Malaltia:

Es defineix com un estat en que hi ha una desviació del Funcionament normal d’un o diversos òrgans.

Causes:

És tot allò que pot produir una malaltia des de factors Externs a l’organisme com la dieta, microorganismes o bé hàbits poc saludables.

Símptomes:

Forma com es manifesta Una malaltia, (aparició de febre, tos, dolor abdominal)...

Diagnòstic:

És la determinació de la naturalesa d’una malaltia. El Metge no en té prou amb els símptomes, fa exploracions complementàries com, Palpacions manuals, exploracions radiològiques, analítiques de sang, Biòpsies...

Tractament:

Són aquells Mitjans que permeten curar la malaltia, per exemple els fàrmacs, les Operacions, els trasplantament d’òrgans etc. Si la malaltia és incurable S’apliquen els anomenat tractament pal·liatius que són aquells que disminueixen El dolor produït pels símptomes o bé ajuden a la millora de les funcions de L’organisme. 
Tipus De malalties: 1. Malalties físiques:


Són les produïdes Per una lesió, una infecció o un procés degeneratiu de l’organisme. Són fàcils De tractar.

Hi ha 2 grups: 1. Infeccioses:

Són les causades per algun agent patogen que envaeix el nostre

organisme i s'hi desenvolupa.

2. No infeccioses:

Són les degudes a Altres causes.

2. Malalties mentals:

Són Les provocades per un mal funcionament del cervell, que produeix una disminució De la capacitat mental o alguna alteració de la conducta

. 3. Malalties socials:

Són les ocasionades per l’existència d’un Entorn social violent o amb greus mancances econòmiques o educatives.

Medicament:

És un preparat farmacèutic Que està indicat per al tractament d’una o diverses malalties. Aquesta preparació Conté un principi actiu que es la substància efectiva contra la malaltia i Excipients que poden tenir diferents funcions.

Tipus de medicaments: 1. Antipirètics, antitèrmics i antifebrils:

Reduir la febre.

2. Analgèsics

Reduir el dolor.

3. Antibiòtics

Desactivar l’acció del creixement dels bacteris.

4. Antisèptics

Per a la prevenció del creixement de gèrmens a prop De cremades, talls...

5. Antiinflamatoris

Per desinflamar.

Virus:


Són estructures que no poden viure per si mateixos i es veuen obligats A infectar altres organismes i extreure d’aquests tot allò que necessiten per a Viure. Els virus són més petits que qualsevol cèl·lula.Els virus solen ser causants de malalties. No hi ha medicaments Contra els virus, l’única manera d’eliminar-los es que el cos fabriqui les Seves pròpies defenses (anticossos) que acabaran eliminant la infecció vírica i Que mai més la tornem a tenir.

Bacteris:

Són organismes unicel·lulars. Tots tenen una estructura similar. La Membrana cel·lular està envoltada per una paret cel·lular i en el citoplasma S’hi troba ADN sense estar envoltat per una membrana nuclear. Els bacteris es Multipliquen molt ràpid en una temperatura alta, humitat i presència de Nutrients. També són responsables de malalties infeccioses. No tots els Bacteris són perjudicials n’hi ha que són beneficiosos.

Vies de transmissió de les infeccions: 2 tipus: 1. Per contagi directe:

Quan la transmissió dels gèrmens causants de la infecció es dóna d’un Individu a un altre, per proximitat o contacte amb:La pell, per contacte Sexual, el terra i objectes, a través de l’aire, l’aigua.

2. Per contagi indirecte:

Quan la transmissió es produeix amb Objectes i elements contaminants: L’aigua o aliments contaminants, objectes Contaminants, transfusions, insectes i altres vectors.

Defensa Contra les infeccions: Barreres externes:


La pell és Una barrera del cos humà molt eficaç contra les infeccions. Només quan aquesta Es lesiona hi poden penetrar els gèrmens.D’altra banda, a la boca, a les fosses nassals, als ulls, a l’anus, a la Uretra i a la vagina no hi ha pell.Revestint Aquestes parts hi ha mucoses, amb substàncies que poden ser letals contra els Microorganismes.

Barreres internes:

Quan els gèrmens superen les barreres externes, les barreres internes es posen En funcionament. A la sang hi ha uns glòbuls blancs que s’anomenen macròfags o Fagòcits, que fagociten els gèrmens invasors. Tenen una gran plasticitat i Poden sortir entre les cèl·lules dels capil·lars sanguinis cap on hi ha la Infecció. El mecanisme més complet i eficaç és el dels limfòcits, un tipus de Glòbuls blancs que hi ha la sang. Els antígens tenen la capacitat de reconèixer Molècules o substàncies estranyes al cos. Els antígens fan que els limfòcits secretin anticossos específics

per a aquests antígens. Cada un Antigen té el seu anticòs. Els anticossos poden evitar les Infeccions. Hi ha limfòcits que, desprès d’haver generat un anticòs contra un Determinat antigen, poden emmagatzemar la informació per  produir ràpidament i en gran quantitat aquell Anticòs en concret.

Les Defenses de l’organisme: El sistema immune:


És el responsable que el nostre organisme es defensi Davant de la invasió de gèrmens, òrgans, cèl·lules i molècules estranyes.

Immunitat:

És la capacitat que té L’organisme de defensar-se davant de substàncies estranyes, organismes patògens I cèl·lules canceroses.

Immunitat Inespecífica

Consisteix en el rebuig no selectiu d’organismes patògens. Les més importants són:
1. Les Barreres d’entrada com la pell i les mucoses.
2. La inflamació.
3. Els Fagòcits o macròfags.
4. El sistema De complement que destrueix els bacteris.
5. Cèl·lules assassines que destrueixen cèl·lules canceroses

.  Immunitat específica:

És La capacitat dels organismes per actuar de manera específica davant una Substància o agent patogen capaç d’escapolir-se de les defenses inespecífiques I penetrar al seu interior. Els responsables de la immunitat específica són els Limfòcits B, capaços de produir anticossos, i els limfòcits T, encarregats de Destruir les cèl·lules que tinguin antígens.


Entradas relacionadas: