Balanç

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,27 KB

 
A C T I U
-- ACTIU NO CORRENT
lmmobilitzat intangible
• Despeses de recerca i desenvolupament
• Propietat industrial
• Fons de comerç
• Aplicacions informàtiques
lmmobilitzat material
• Terrenys ¡ béns naturais
• Construccions
• Instal·lacions tèniques
• Maquinária
• Utillatge
• Mobiliari
• Equips per a processament d’informació
• Elements de transport
lmmobilitzacions financeres
• Participacions en empreses de grup
• Crédits a llarg termini
• lmposicions a llarg termini
lnversions immobiliáries
• lnversions en terrenys o béns naturais
• lnversions en construccions
Amortitzacions
• Amortització acumulada de I’immobilitzat intengible
• Amortització acumulada de I’immobilitzat material
• Amortització acumulada de les inversions immobiIiàries
Depreciació
• Depreciació deis valors de l’immobiiitzat intengibie
• Depreciació deis valors de l’immobiiitzat material
• Depreciació deis valors del crèdit a llarg termini
• Depreciació deis valors de les inversions immobiliáries
• Depreciació deis valors de participacions a llarg termini
• Depreciació deis valors de les existéncies
• Depreciació deis valors deis crédits comercials
i provisions a llarg termini
-- ACTIU CORRENT
Existéncies
• Existéncies comercials o mercaderies
• Primeres matéries
• Altres aprovisionaments
• Productes en curs
• Productes semiacabats
• Productes acabats
• Subproductes, residus i materiais recuperats
Realitzable
• Clients
• Clients de cobrament dubtós
• A compte de clients
• Deutors
• Clients o efectes comercials que cal cobrar
• Hisenda pública deutora per conceptes fiscals
• Organismes de la Seguretat Social deutors
• lnversions financeres temporals en capital
Efectiu i altres líquids equivalents
• Caixa
• BancsP A S S I U
-- PATRIMONI NET
• Capital
• Reserves
• Pérdues i guanys

-- PASSIU NO CORRENT
• Provisió per pensions i obligacions similars
• Obligacions i béns
• Deutes a llarg termini amb entitats de crédit
• Efectes comercials a pagar a llarg termini
• Proveidors d’immobilitzat a llarg termini
-- PASSIU CORRENT
• Proveidors
Deutes a curt termini amb entitats de crédit
• Creditors per prestació de serveis
• Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals
• Proveidors d’efectes comercials
• Proveidors de l’immobilitzat a curt termini
• A compte de proveudors
• Creditors d’efectes comercials que cal pagar
• Organismes de la Seguretat Social creditors


C O M P T E S D E G E S T I Ó
-- COMPTES DE COMPRES I DESPESES
6. Compres
6. Compres d’altres aprovisionaments
6. Valoració d’existències
6. Arrendaments i cànons
6. Reparacions i conservació
6. Serveis de professionals independents
6. Transports
6. Primes d’assegurances
6. Serveis bancaris
6. Publicitat, propaganda i relacions públiques
6. Subministraments
6. Altres serveis
6. Impost sobre beneficis
6. Sous i salaris
6. Seguretat Social a càrrec de l’empresa
6. Interesos de deutes a llarg termini
6. Interesos de deutes a curt termini
6. Amortització de l’immobilitzat intangible
6. Amortització de l’immobilitzat material
6. Pèrdua per depreciació de les immobilitzacions financeres
6. Despeses excepcionals (puntuals, desgràcies)
6. Altres despeses d’explotació
6. Pèrdues procedents de l’immobilitzat intangible
6. Pèrdues procedents de l’immobilitzat material
6. Pèrdues procedents de les immobilitzacions financeres
6. Pèrdues procedents de les inversions immobiliàries
6. Amortitzacions de les inversions immobiliàries
6. Devolució de compres (-)
6. Ràpel de compres (descomptes per volum) (-)
6. Pèrdues per depreciació de l’immobilitzat intangible
6. Pèrdues per depreciació de l’immobilitzat material
6. Pèrdues per depreciació de les inversions immobiliàries
6. Pèrdues per depreciació d’existències
6. Pèrdues per depreciació de crèdits per operacions comercials
-- COMPTES DE VENDES I INGRESOS
7. Vendes de mercaderies / productes acabats
7. Prestació de serveis
7. Ràpels sobre vendes (-)
7. Ingressos per arrendaments i cànons
7. Ingressos per comissions
7. Ingressos per serveis diversos
7. Ingressos de crèdits a curt termini
7. Ingressos extraordinaris
7. Devolució de vendes
7. Beneficis procedents de les inversions financeres
7. Beneficis procedents de l’immobilitzat intangible
7. Beneficis procedents de l’immobilitzat material
7. Beneficis procedents de les inversions immobiliaries

Entradas relacionadas: