Balanç

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,06 KB

Actiu: Recull la valoracio monetaria de tots els bens i drets de l'empresa..deutes de clients, caixa...Passiu: Es recull en diners dels recursos que han permes de finançiar l'actiu.Actiu fix:grup2 i despeses de projeccio plurianual.Actiu ciurculant: grup3,deutors,tresoreria. Amortitzacio acumulada actiu restant. P.no exigible: Fons propis e ingressos. P.exigible:deutes de l'empresa. Fons de maniobra= act.ciruclan-p.circulan(exible a curt i a llarg) Suspensio de pagaments: es dona quan l'empresa es troba imposibilitada per a satisfer el pagament dels seus deutes a curt termini. RATIOS:  endeutament(pasiu)= exigible total/passiu total. qualitat del deute: passiu circulant/passiu exible. de garantia= actiu real net/exigible total. Fermesa= immbolitzat net/passiu exigible a llarg. Solvencia: actiu circulant/passiu circulant. Liquiditat= act.cir-exist/pass.circ Tresoreria= caixa i bancs/pasiu circ.

Entradas relacionadas: