BAI/BAII x actiu/patrimoni net

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,58 KB

 
ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES
Anàlisi de la informació econòmicofinancera, mitjançant tècniques i procediments analítics, per conèixer aspectes de la situació de l'empresa en l'àmbit patrimonial, financer o econòmic
ANÀLISI PATRIMONIAL
--> Estudia l'estructura patrimonial de l'empresa, les seves variacions i tendències. Analitza la composició i el pes relatiu del PN, actiu i passiu.
S'usen els percentatges, les variacions i la representació gràfica.
ANÀLISI FINANCERA
--> Analitza la capacitat de l'empresa d'atendre les obligacions de pagament (solvència). Analitza si els recursos financers utilitzats per l'empresa són els més adequats per garantir un flux eficient de fons (liquiditat)
.
SOLVÈNCIA:
Capacitat que té l'empresa per pagar deutes amb la garantia de les seves inversions (actiu).
LIQUIDITAT:
Capacitat que té l'empresa per convertir les inversions (actiu) en mitjans de pagament totalment líquids (caixa o banc).
Fons de maniobra (FM)--> Part de l'actiu corrent (inversions a curt termini) que és financiada amb fons de PN i passiu no corrent (recursos propis i exigible a ll/t)
RÀTIOS
FM=AC-PC
De tresoreria—> T= (Realitzable + Disponible) / Passiu corrent
De liquiditat—> L= Actiu corrent / Passiu corrent
De garantia—> G= Actiu / Passiu (Deutes*)
De disponibilitat—> D= Disponible / Passiu corrent
D’endeudament—> E=  Passiu (Deutes*) / Total Patrimoni Net i Passiu
D’estructura del deute—> Passiu corrent/ Passiu
ANÀLISI ECONÒMICA (miro si el que tinc invertit em dona beneficis)—> Analitza l’evolució dels resultats de l’empresa i dels seus components (ingressos i despeses). Analitza la rendibilitat de les inversions i dels capitals emprats a l’empresa
RENDIBILITAT DE L'EMPRESA
Estudis dels resultats de l'empresa. Relaciona els beneficis amb les inversions o els recursos propis. Mitjançant aquest anàlisi es pot veure si l'empresa és eficient.
RENDIBILITAT ECONÒMICA--> és el rendiment de l'actiu, les inversions totals de l'empresa. Es relaciona el BAII amb l'actiu.
re= BAII/ ACTIU
Per calcular el MARGE (benefici per cada unitat venuda) i la ROTACIÓ (és el mateix que la rendibilitat de les vendes. Índics quina a estat l'aportació relativa de les vendes a nivell de benefici)
re= BAII/Vendes x Vendes/ Actiu
RENDIBILITAT FINANCERA
Relació entre els recursos propis (capital i reseves) i el benefici net
rf= Benefici net/ Recursos propis(PN)
rf= Benefici net/ Vendes (MARGE) x Vendes/ Actiu (ROTACIÓ) x Actiu/ Recursos propis (PALANQUEJ)
PALANQUEJAMENT: indica quin endeutament hi ha a l'empresa. La inversió que s'ha dut a terme a l'empresa per cada unitat moentària de recursos propis.
COST DEL FINANÇAMENT ALIÈ (CFA)= Despeses financeres/ Passiu 
--> indica si el palanqujament és positiu (rendibilitat eoonòmica estable) o negatiu (rendibilitat econòmica baixa)
l'ENDEUTAMENT MILLORA LA RENDIBILITAT? >1 si , =1 no té efecte sobre la rendibiltat, <1 no

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

- Conté els ingressos i les depeses de l’exercici, i a més, el resultat

+Ingressos d’explotació

a.Import net de la xifra de negocis

b.Variació de les existències de productes acabats i en curs

c.Altres ingressos d’explotació

-Despeses d’explotació

a.Proveïments ( compres +/- variació d’existències comercials i matèries primeres)

b.Despeses de personal

c.Amortització  de l’immobilitzat

d.Altres despeses d’explotació

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (I-D)= BAII

————————————————————————————————————

RESULTAT ABANS D’INTERESSOS I IMPOSTOS (BAII)

Ingressos financers

Despeses financeres

RESULTAT FINANCER (BAI)—> BAII - INTERESSOS

————————————————————————————————————————

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (BAI)—> BAI - 30% (IS)

Impost sobre beneficis

= RESULTAT NET (BN)

BALANÇ

ACTIU
(estructura econòmica o capital en funcionament)
PATRIMONI NET I PASSIU (estructura financera o capital financer)
ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible*
Investigació́ i desenvolupament
Concessions administratives, propietat
industrial i drets de traspàs
Aplicacions informàtiques
Immobilitzat material*
Terrenys i béns naturals
Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Mobiliari
Elements de transport
Equips per a processos d’informació́ Altre immobilitzat material
Inversions immobiliàries
Inversions en Terrenys i béns naturals Inversions en Construccions
Inversions financeres a llarg termini ACTIU CORRENT
Existències
Comercials
Matèries primeres Productes en curs Productes acabats
Realitzable
Clients
Deutors
Hisenda Pública, deutora per diversos
conceptes
Organismes de Seguretat Social deutors
Disponible
Bancs i institucions de crèdit Caixa
PATRIMONI NET
Capital / Capital social Reserves
Resultat de l’exercici
PASSIU NO CORRENT
Proveí̈dors d’immobilitzat a llarg Termini
Deutes a llarg termini amb entitats de Crèdit
PASSIU CORRENT
Proveí̈dors
Creditors per prestació́ de serveis
Proveí̈dors d’immobilitzat a curt
termini
Deutes a curt termini amb entitats de
crèdit
Deutes a curt termini
Hisenda Pública, creditora per
conceptes fiscals
Organismes de la Seguretat Social
creditors

Entradas relacionadas: