Els bacteris nitrificants tenen cèl·lules

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,37 KB

 

MUTACIONS CROMOSÒMIQUES-->Mutacions que provoquen canvis en l'estructura interna dels Cromosomes alterant el número o la localització dels gens dels cromosomes afectats.4 tipus:

Deleció

: pèrdua d'un fragment del cromosoma.Conseqüències à Si el fragment perdut conté una gran quantitat de gens, Mutació molt greu i fins i tot letal.Exemple:
deleció cromosoma 5 síndrome “cri du chat”.

Duplicació:

repetició d'un Segment del cromosoma.

Inversions

: canvi de sentit D’un fragment en el cromosoma.

Translocacions

: canvi de posició D'un segment de cromosoma. La translocació pot ser recíproca(és la més comuna. Es produeix un intercanvi de segments entre 2 cromosomes no homòlegs)o no recíproca(tan sols hi ha translació d'un segment a un altre lloc sigui del mateix cromosoma o d'un altre, sense reciprocitat).Conseqüències: No són perjudicials Ja que es mantenen els gens en el genoma. Però per a la descendència són Perjudicials, ja que poden heretar un cromosoma incomplet o amb duplicacions. Si les gàmetes són molt defectuoses, hi haurà problemes d’infertilitat.


Formes d'introducció de gens en cèl·
Lules--> 
Mecanismes Biològics (per mitjà de vectors de clonació): 

PLASMIDIS:

Molècules de DNA circular bicatenari pròpies dels bacteris, separades Físicament del cromosoma bacterià. Aquests no serveixen per introduir-los en Cèl·lules eucariotes.-Alguns plasmidis contenen gens de Resistència a antibiòtics o altres trets que augmenten la capacitat de la Cèl·lula de sobreviure en un ambient determinat. -Gràcies a la lisis dels bacteris, els plasmidis queden Lliures al medi, poden penetrar dins d'altres bacteris mitjançant un procés Anomenat transformació
.
Els bacteris receptors adquireixen així les Propietats dels gens que hi ha al plasmidi.
-Per seleccionar els bacteris Transformats, als plasmidis que s'utilitzen com a vector d'un DNA Passatger s'hi afegeixen gens que codifiquen proteïnes degradadores D'antibiòtics, per tant només els bacteris que han integrat el plasmidi Sobreviuran en un medi amb antibiòtic. 

VIRUS:

També S'utilitzen com a vectors de clonació. El DNA passatger s'insereix en el DNA Víric. Per usar els virus com a vectors cal eliminar prèviament els gens Responsables de la lisi de la cèl·lula hoste. Mecanismes no Biològics: 

Electroporació:

es sotmet la cèl·lula a un alt voltatge originant Orificis temporals sobre la membrana plasmàtica per on s'introduirà el DNA Passatger. 

Microinjecció

: injecció del DNA a la cèl·lula mitjançant un capil·lar. 

Tret de microbales

: microbales de metall recobertes de DNA. PRODUCCIÓ DE CÒPIES DE DNA-->La Clonació del DNA
: la clonació d'un gen consisteix a inserir-lo En un vector de clonatge per poder introduir-lo en una cèl·lula hoste, en la Qual pot ser copiat i mantingut. Encara que si la quantitat inicial és molt Petita o impura, la clonació no es pot fer. 

PCR:

és una tècnica que permet amplificar Un fragment de DNA milers de milions de vegades, en unes quantes hores, en un Tub d'assaig, a partir només d'una mostra ínfima de DNA. Aplicacions Del PCR:-Obtenir prou còpies de gens abans d’iniciar Una clonació.- En medicina forense, per tractar D’identificar persones a partir de petites mostres de sang, semen, cabell, Pell, etc. -En estudis evolutius i taxonòmics, per Deduir el grau de parentiu entre les espècies. -En estudis d’història, per deduir la Proximitat entre les poblacions humanes i la presència de malalties genètiques. 


Clonació d'un gen en un plasmidi bacterià. Mètode General.-->


1.S'aïlla el DNA de la cèl·lula que conté el Gen d'interès (DNA passatger).2.S'aïlla el DNA del plasmidi de les Cèl·lules bacterianes.3.Es tallen ambdós mostres de DNA amb el Mateix enzim de restricció.4.Es combinen els plasmidis tallats amb els Fragments de DNA passatger. S'afegeix l'enzim DNA-ligasa per segellar les unions: S'obtenen d'aquesta manera plasmidis recombinants o híbrids.5.S'introdueixen els plasmidis recombinants En cèl·lules bacterianes per mitjà de la transformació.
6.Es cultiven els bacteris en un medi que Contingui l'antibiòtic.

Entradas relacionadas: