Auditoria control de pressupost i estadística

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,67 KB

 

Definicions i relacions comptables

En aquesta part trobem totes les definicions detallades del comptes i aclariments respecte com comptabilitzar-los.

3. La verificació comptable

Controlar consisteix bàsicament a verificar que tot surti tal com s’havia previst en fer la planificació.

La finalitat del control és detectar i corregir les desviacionsque es produeixin respecte les previsions (funció de planificació).

Aquesta funció és una tasca difícil ja que l’hem de fer sense que sigui repressiva i no provoqui actituds negatives.

Etapes en la funció de control:


1Fixar els valors est
àndard (normals)
: per exercir la funció de control hem de tenir clar quins són els valors “normals” (quantitat de producte per dia, cost de manteniment, xifra de vendes,...).


2


Mesurar l’adequació dels valors obtinguts

: quantificar quina ha estat la realitat, comparar-la amb els estàndards marcats i determinar-ne les desviacions produïdes.

3

Determinar els motius de la diferència entre el valor estàndard i el mesurament si no identifiquem els motius de la diferència no podrem dissenyar mesures per corregir les desviacions. Normalment els motius solen tenir dos orígens: o no s’havien fet les coses com estava planificat o els plans no eren correctes.


4


Preveure mesures per a corregir les desviacionsUn cop determinades les causes o motius hem de dissenyar l’estratègia per neutralitzar-les i corregir la diferència.

Tècniques de control:

La tècnica de control més important és l’ auditoria


La paraula auditoria prové del llatí “audire” que significa escoltar.
Encara que en anglès el verb “audit” vol dir intervenirrevisar.

Antigament els auditors el que feien principalment era escoltar, actualment sobretot revisen.

Tècniques de control: l’auditoria

L’auditoria és l’examen crític i sistemàtic de la totalitat o d’una part el funcionament d’una empresa.

Quan es fa una auditoria s’apliquen una sèrie de mètodes d’investigació i anàlisi amb l’objectiu d’efectuar una revisió i avaluació profunda de la gestió efectuada.

L’objectiu de l’auditoria és verificar que l’entitat auditada treballa d’acord amb la normativa interna i externa.

Perquè una auditoria pugui exercir les seves funcions és imprescindible que es respectin aquests principis: Independència; Fiabilitat; Integritat; Imparcialitat.

Tipus d’auditoria

Els diferents tipus d’auditories NO les hem d’entendre com excloents sinó complementàries

Si ens fixem en qui la realitza podrem distingir entre: 

Auditoria externa i interna

En funció del seu àmbit d’estudi
:

Operativa (global); Comptable; Energètica; Mediambiental; Sistemes de qualitat (ISO), etc.

L’auditoria interna

- La interna la realitza personal de la pròpia empresa.

- Neix de la necessitat d’exercir un control intern per garantir el compliment dels objectius i corregir defectes abans no sigui massa tard.

- Està al servei de l’alta direcció i és una de les eines de què disposa per fer la seva feina de manera eficient.

- Forma part de l’assessorament de la direcció.

Perquè l’auditoria interna pugui complir be amb les seves funcions cal:

que l’empresa disposi d’un departament específic i independent (al marge de pressions).

El personal encarregat de fer l’auditoria interna ha de tenir un nivell de preparació i exigència molt alts.

Ha tenir prou habilitat per tal d’evitar que les seves actuacions siguin vistes com agressions, ha de cuidar les relacions humanes, etc.

L’auditoria externa

Els encarregat de realitzar-la són empreses i treballadors totalment aliens a l’empresa, sense cap relació laboral amb aquesta.

Les grans empreses han de passar obligatòriament per auditories externes i especialment si cotitzen en algun mercat financer.

Habitualment es centren en l’anàlisi de l’estat financer i comptable de l’empresa per tal de donar-li credibilitat davant de tercers (hisenda, inversors, proveïdors...).

Un informe elaborat per una auditoria externa ha de contenir:

Un examen de la situació; Una avaluació; Unes conclusions; Unes recomanacions.

Amb el seu informe un auditor extern dóna fe pública.

Anivell internacional el mercat de les auditories és totalment Oligopolístic ja que 4 empreses auditores es reparteixen el 90% del mercat de les grans empreses:

Deloitte; PricewartherhouseCoopers (PWC); KPMG; Ernst & Young

Auditories Operatives i financeres

Operativa
: No és comptable. Busca revisar els procediments portats a terme per L’organització de l’empresa amb la finalitat d’analitzar L’eficiència de l’estructura global.

Financera


: Examina i verifica els comptes anuals per confirmar les dades, Proposar millores, etc.

Entradas relacionadas: