Atoms i molecules

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,63 KB

T.atòmica de Dalton: diu que la matèria està formada per àtoms, uns àtoms que tenen una forma esfèrica massisa i indivisible. Cientifics posteriors a Dalton descriuen millor l'àtom mitjançant moldels cada cop més precisos com veurem acontinuació.M.atòmic de Thomson: diu que l'àtom es una esfera massisa carregada positivament amb electrons incrustats.M. atòmic de Rutherford: diu que l'àtom no es massis sino que la major part de l'átom esta buit. Esta format per un nucli on es troben els protons i per electrons girant al voltant del nucli en orbites circulars.M.atòmic Bohr: millora el model de Rutherford dient que els electrons que giren al voltant del nucli nomes ho poden fer en unes orbites circulars determinades les quals tenen una energia determinada.M. atòmic actual: En el nucli ames dels protons es troben els neutrons els quals es troben els neutrons els quals son casi de la mteixa massa que els protons i no tenen carrega electrica 1. el nucli format per protons que tenen carrega positiva i una massa de 1.67 X 10 - 27 kg. I el neutrons no tenen carega electrica i la massa es gairebe igual a la dels protons.
2. l'escorça formada pels electrons que es troben al voltant del nucli apareixent i desapareixent en uns orbitals determinats amb unes energies determinades. Els electrons tenen una massa 2000 vegades mes petita que els protons, per tant la massa d'un atom es concentra en el nucli.volum atom: es 100000 vegades mes gran que el volum del nucli, per tant l'atom majoritariament esta buit.Nombre atomic: es el nombre de protons el qual determina l'atom. L'atom es neutre generalment, per tant si el nombre atomic es nou, llavors tindra nou protons i en consecuencia nou electrons. La lletra es Z. Nombre massic: es la suma de protons i de neutrons que te el nucli de l'atom. Isopot: els atoms que tenen el amteix nombre atomic Z pero diferent nombre massic A, s'anomenen isotops. Massa atomica:no utilitza els kg sino que utilitza la unitat de massa atomica U. una 1u es la dotzena part de la massa d'un proto o un neutro. Tot el que veiem esta format oer atoms ( no es distribueixen )


Enllaç quimic: es la unio que es pot produir entre els atoms. Existeixen tres tipus d'enllaç quimics. Enllaç ionic: que en un atom perd o guanya un electro llavors podem dir que aquest atom es un io. ---- Si ha perdut un electro aquest atom sera un io positiu. ---- Si ha guanyat un electro aquest atom sera un io negatiu. La unio es produeix entre un io positiu i un io negatiu. Enllaç metalic: es l'enllaç que es dona entre els atoms metalics. Aquests atoms metalics convertits en ions positius es coloquen de forma ordenada formant una xarxa cristalina. idees idees calus: MODEL ATOMIC ACTUAL: l'atom esta dividit en dues parts: nucli: es troben els protons (amb carrega positiva) i els neutrons (sense carrega). escorça: estan els electrons (amb carrega negativa) distribuits en diferents nivells energetics i orbitals. NOMBRE ATOMIC Z: es el nombre de protons que tenen els nuclis dels atoms d'un element. NOMBRE MASSIC A : es el nombre de nucleons, es a dir, la suma de protons i neutrons que te el nucli d'un atom. El nombre atomic i el nombre massic se solen representar juntament amb el simbol de l'atom corresponents. ISOTOPS: les formes atomiques d'un mateix element que es diferencien en el seu nombre massic. LA MASSA ATOMICA RELATIVA O MASSA ISOTOPICA: es el nombre de vegades que la massa d'un atom d'aquest isotop contra la unitat de massa atomica (u) que es la dotzena part de la massa d'un atom de carboni 12

Entradas relacionadas: