Atencio,percepcio i memoria

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,03 KB

Percebre:Captació,recepció d’informació que prové de l’exterior.Cal organitzar-la.Captacio a traves d’òrgans sensorials.Sensació:Quan un òrgan sensorial capta un estímul intern o extern.Classificacio sensacions:Sen.esterioceptivesReben estímul del mon exterior(tacte,gust,oïda,vista)/Sens.intraceptives:Provenen del medi intern de l’individu(Propioceptives:Situats als músculs,tendons,articulacions i aparell vestibular/ Sens.viceroceptives:Situats a les visceres,envien les informacions d q la persona te - consciencia)Fact.q influeixen en la percepció:Fact.interns:Determinades caract. Dels estímuls condicionen la nostra percepció:(intensitat,repetició,grandària,novetat) Fact.subjectius:Fact.indivuduals:(atenció,motius,interessos o valors,característiques persones,cultura)Processos q determinen percepció:Estructuració:Material estimulant patrons i formes,aplicades a la vista serien figura,fons,complitud,simetria/ selectivitat: estímuls es trien els + intenssos o xocants/Semblances:estímuls son interpretats com similars/De proximitat:Es tendeixen a agrupar elements propers/Llei d continuïtat: com si formessin part d’una mateixa figura els estímuls q guarden entre si una continuïtat d forma.Caract.d la percepció:Implica activ. Mental,pnsament.Es complex i actiu.Es tracta d’interpretar l’estímul i donar-li significat.Es subjectiva:Estímuls poden ser els mateixos x diferents persones,cada un percebrà xoses diferents/Selectiva:Una persona no pot percebre tots els estímuls q li arriben al mateix temps/Relativa:El mateix estímul en diferents contextos pot ser percebut d’una manera diferent/Temporal:A mesura q augmenten les experiències i varien les necessitats o motivacions la percepció creix. Fases del procés perceptiu: Estímul(input sensorial):Receptors sensorials capten un estímul intern o extern.Llindar mínim:Quantitat mínima necessària q serveix x captar un estimul-llindar màxim:Quan l’estímul esta x sobre.Fa q no es percebi o q canviï la meva sensació.Processament perceptiu i representació:Processos interns encarregats d’interpretar i representar dades sensorials.La informació s’interpreta,es reconeix/ Resposta perceptiva(output):Conseqüència d tot el procés de síntesi constructiva,en les fases de processament i representació s’integren i organitzen informació sensorial i no sensorial.Tipus d percepció:Viasula(perc.d la forma,color,rostres,espacial)/Auditiva(sons artificials,sons naturals,sons q dominen)/ Perc.gustativa/percep.olfativa/perc.tactil/coordinacio/coordinacio boca ma/coordinació ull-moviment.Relacio entre percepció i cognició:Percepció es cognició,es posar en marxa operacions com: selecció, simplificació, abstracció, correcció,comparació,solució de problemes, separació,combinació.

Atenció:Procés cognitiu basic,focalització d la consciencia,capacitat d dirigir la consciencia cap a un estímul,concentrant tota l’activitat sobre ell.Defensa perceptiva,estímuls favorables o agradables son +fàcils d’identificar q els desagradables.Segons A.Treisman la informació a la q no s’atén no desapareix,es queda mes o menys atenuada.Fact. determinants:Fact.de caràcter general:intensitat de l’estímul(mes intens mes gran serà la capacitat d’atenció/situació espacial dels estímuls i proximitat/estímul previst i esperat/Aparició d’un estímul desconegut/Contrast o oposició d’estimuls.Fact.d individuals:Estat d’ànim,fatiga mental i son,oscil·lacions individuals q es produeixen durant el dia/cicle vital de l’individu.Tipus d’atenció:Atn.sostinguda:Tems màxim q les persones son capaces d mantenir-se concentrades es una tasca sense cometre errors/ At.selectiva:Perpet diversificar l’atencioCoses q es poden fer a l’hora.Segons la intencionalitat a l’hora d parar atenció:At.voluntaria:Es fixa d manera intencionada en funció dels interessos,motivacions/At.involuntaria:Es posa sense que s’hagi proposat. Memòria:Procés cognitiu basic,complex de codificació,emmagatzematge i recuperació d’esdeveniments,fets.Processos q intervenen en la memòria:Proc.d’adquisició: Intervé la memòria i percepcio.Processos previs o adquisició d’informació/Proc.d rec D’emmagatzematge:Informació obtinguda degut al procés de percepció ha de ser retinguda.Nivells:memòria sensorial/a curt termini/a llarg termini./Proc.d recuperació: Es fa de manera intencionada.Dues maneres d’activar aquest procés:Reconeixement: Identificació d’un objecte o situació ja percebuda/L’evocació:Recuperació d’alguna cosa que no esta present,necessari un grau d simbolització.Sist. q componen la memoria: Memòria sensorial:Quan una persona es capaç d relacionar 2 estímuls. Capten els estímuls q entren i es mantenen durant un període d temps breu./Memoria a curt termini:Sistema capaç d’emmagatzemar informació d manera limitada i amb una persistència temporal.L’oblit es produirà x:Esvaïment:Qüestió temporal:a mesura q faci + temps q existeixi la informació,l’empremta q deixa es cada cop + feble/Desplaçament:Entrada d noves informacions desplaça aquelles q han estat filtrades i q no han passat a un nivell superior/Interferència:Quan l’entrada d’informacions similars a les existents produeix una confusió d la informació original./Mem.a llarg termini:La capacitat i persistència es virtualment il·limitada. Fact. Q incideixen el rendiment d la memoria:Estat general,físic,mental,han d’estar condicionats x demanar bons resultats a la memoria/Significat d la informació i sentit q te per la persona/Utilització d’imatges mentals. Tec. X millorar rendiment d la memoria: Repàs continuat d la informació,concentració o atenció/tècniques q reforcen la codificació d’atributs/tècniques associatives/Tec.q generen estructures d la recuperació d la informació.

Entradas relacionadas: