Assegurança responsabilitat civil

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,58 KB

 

Reassegurança:


 instrument que utilitzen les entitats asseguradores per aconseguir una compensació i homogeneïtzació dels riscos assegurats, mitjançant la cessió de part d’ells a altres asseguradors. L’assegurança dels asseguradors.  

Coassegurança:

concurrència de dos o més entitats asseguradores  en la cobertura d’un mateix risc d’aquesta forma només assumeixen els riscos en una proporció que tècnicament és aconsellable. 

Infraassegurança:

es produeix en aquells casos en els que al esdevé el sinistre la suma assegurada sigui inferior al valor de l’interès ja que l’usuari posseeix béns en que el valor es superior al realment declarat en la pòlissa d’assegurança.  

Sobre assegurança:

situació en la que la suma assegurada supera notablement el valor de l’interès assegurat ja que el valor real del bé és inferior a declarat a la pòlissa.  

Franquícia:

consisteix en establir a la pòlissa una quantitat que es deduirà de la indemnització que satisfaci l’assegurador de forma que aquella part del dany va per compte del prenedor de l’assegurança que participa així en el cost del sinistre.  

Període de carència:

temps que transcorre des de que es contracte l’assegurança fins que es cobreix el risc.

Seguros personals:


comprenen tots els riscos que puguin afectar a la existencia integritat corporal o salut de l’assegurat.

Assegurança de vida:


Les pòlisses de Vida formen part de les assegurances denominats per a persones i consisteixen en el pagament d'una prima prèviament estipulada per poder rebre en cas de mort o incapacitat una quantia que supleixi la falta d'ingressos de l'assegurat. La quantia de la prima a la qual fa front l'assegurat depèn del risc i de la quantitat monetària que vulgui rebre en cas d'incapacitat o que els seus beneficiaris percebin en el cas de la seva mort. A més, aquesta indemnització final de la pòlissa es pot rebre en un pagament únic o com una renda, segons desitgi l'assegurat o els seus beneficiaris.

Hi ha diversos tipus de seguros de vida:  Asseguraça de vida per cas de mort:


 L'assegurança de Vida per a cas de mort és el denominat de Vida Risc, i la funció de la seva cobertura és que el beneficiari de la pòlissa rebi el capital estipulat en la mateixa quan el prenedor de l'assegurança mori. Per tant, al contrari que en altres assegurances com el de Salut, en el cas dels de Vida Risc l'acceptant i el beneficiari no són la mateixa persona. 

Aquesta pòlissa es pot contractar en 2 modalitats:

 de vida sencera o temporal.


Assegurança de vida per cas de supervivencia:


 El veneficiari cobrara la prestació convinguda si l’assegurat sobreviu a una data determinada, sinó arriba a la data l’entitat no paga. El prenedor, assegurat i beneficiari son les mateixes persones. 
Son els seguros de estalvi o jubilació, l’estalvi es trova en les primes que es donen a l’entitat i que retornen amb rentabiitat corresponent quan arriba la data indicada al contracte o l’assegurat compleix una determinada edad. Hi ha Seguró de capital si l’assegurat sobreviu a la data, l’entitat entrega una quantitat determinada i d’un sol cop i Seguró  de renta l’entitat abonara una quantitat periodicament de forma temporal o vitalícia.

Assegurança mixta:


 mescla del de vida per supervivencia i el de mort perquè cobreix la mort i la supervivencia en data determinada. Uneix les pòlisses de risc amb estalvi.

Assegurança d’accident:


es un Seguró sobre les persones que cobreixen e risc de sufrir una lesió corporal causada per una causa súbita externa violenta i aliena a la interncionalitat del assegurat que produeixi invalidesa temporal permanent o mort. Els que siguin conseqüència d’esdeveniment extraordinari s’encarrega el conssorsi. També s’exclouen els de esports de risc, vols no comercials i si es per drogas. 

Assegurança de malaltia i de asistencia sanitaria:

 
El Seguró de malaltia te per objectiu la cobertura del risc de malaltia del assegurat i de la seva família si es contracta una polissa familiar garantitzant el pagament d’una indemnització en cas de que es produeixi tal alteració de la salut degudament certificada per un metge. 
El Seguró de assitència sanitaria es el que posa a disposició del assegurat asistencia medica hospital i quirúrgic per mitja de un quadre medic i centres hospitalaris concertats amb els que la compañía ha celebrat un contracte de serveis. Es tracta de prestar un servei de asistencia sanitaria. La compañía pot establir un període de carencia.

Assegurança de danys:


El asegurador indemnitzara al assegurat si com conseqüència d’un sinistre els seus bens han resultat perjudicats. Els danys es determinen de forma objectiva, l’assegurador s’obliga  a reparar el dany realment causat per l’assegurat. El Seguró no pot ser objecte de enriquiment injust per l’assegurat. 

Assegurança de incendis:

  Garanteix a l'assegurat la indemnització en cas d'incendi dels béns determinats en la pòlissa o la reparació o reposició de les peces avariades, incloent els danys produïts en l'extinció Assegurança de robo:
 La compañía aseguradora se comprometé a indemnizar al asegurado por los daños sufridos a consecuencia de la desaparición, destrucción o deterioro de los objetosasegurados a causa de un robo (o intento de robo). 

Assegurança de transport terrestre:

 L'entitat asseguradora es compromet al pagament de determinades indemnitzacions a conseqüència dels danys ocorreguts durant el transport de mercaderies. 

Assegurança obligatoria de vehicles:

Es basa en la prestació d'indemnitzacions derivades d'accidents produïts a conseqüència de la circulació de vehicles a motor. L'assegurança de l'automòbil té per objecte, fonamentalment, reparar o indemnitzar els danys accidentals produïts en els vehicles de tercers i en el vehicle assegurat. La cobertura principal consisteix a asegurar els danys causats a tercers en l'ús del vehicle (responsabilitat civil del automòbil). A Espanya, tot propietari de vehicles a motor està obligat a subscriure una assegurança per cada vehicle del que sigui titular.

Entradas relacionadas: