Aristòtil el home es sociable per naturalesa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,24 KB

 


L’amor platònic:Plató afirma que l'amor és un desig del que no es i és anhelat

 com el més sublim i bell; és, diu, un impuls cap a la plena realització humana.

L'amor que neix com a desig que desvetllen els cossos bells que m'envolten és t

an sols una primera i primitiva forma d'amor. Després, s'ennobleix i es transforma

 en anhel envers les ànimes justes i belles. I així, progressivament, fins a l'autènt

ic i perfecte amor, el que se sent envers les idees, sobretot la de Be i Bellesa. Aq

uesta forma superior i sublim d'amor (amor platònic)
pot fer renéixer les ales perd

udes de l'ànima perquè s'enlairi fins al món de les idees. L’amor per Sternberg :La

 teoria triangular de l'amor, desenvolupada per Robert Sternberg, classifica l'amor

en tres escales diferents: intimitat, passió i compromís. Intimitat representa la com

unicació oberta, la confiança en la parella, la comprensió i la felicitats d'estar junt

s. La component passional inclou la passió sexual, la satisfacció de l'autoestima i

la capacitat de relacionar-se. I, finalment, el compromís es divideix en dos: a curt t

ermini que és el reconèixer que s'estima a una persona, i a llarg termini que és la d

eterminació de mantenir aquest amor. Segons aquesta teoria, qualsevol amor pot

 ser explicat com una combinació d'aquests tres elements. Les relacions basades n

omés en un d'ells tenen menys possibilitats de perdurar que les basades en dos o

 més. L’home és bo per naturalesa?:En contra: Thomas Hobbes és un autor que ref

lexiona sobre l'origen de la societat. Afirma que l'home és dolent per natura (Hom

o homini lupus est: l'home és un llop per a l'home) i per això en l'estat natural l'h

ome viu en un estat de guerra constant de tothom contra tothom. Entén per 'estat

natural' aquella situació hipotètica en la qual l'home vivia segons la seva natura

 sense cap mena de limitació per part de l'estat, el qual encara no existia. Els ho

mes consideren que aquesta situació de guerra de tothom contra tothom és insos

tenible, i per això decideixen de signar un pacte (el pacte social)
pel qual renunci

en a la seva llibertat i la cedeixen a mans d'un sobirà, el Leviathan (el qual pot s

er una persona o una assemblea) que els ha de garantir la Pau i l'estabilitat. A

favor: Segons imagínà Rousseau, l'home primitiu o natural vivia en aïllament; p

er tant no posseïa una sociabilitat natural ni vivia en guerra amb els altres. Era

el bon salvatge; és a dir, la innocència natural sense el pecat original, absènci

a de moral, bondat innata i igualtat. El pas a l'estat de societat fa l'home meny

s felíç, lliure i bo. En conseqüència, segons Rousseau, no existeix el progrés. Sor

geix lentament la societat, i en els seus estats incipients és quan l'home se sen

t més felíç. Tanmateix es perd la llibertat i sorgeixen les desigualtats en el mom

ent que s'estableix el dret de propietat i l'autoritat per salvaguardar-lo. La societ

at és, doncs, un engany: els homes s'uneixen perquè creuen defensar els febles

però, de fet, solament defensen els interessos dels més rics. Per tant, en Rousse

au realitza una crítica a l'econòmica i política liberal. Creacionisme vs. Evolució

nisme:A favor:Sant Tomàs d’Aquino (filòsof italià. Època medieval. Corrent filós

òfic: tomisme): defensa el creacionisme. Aquest últim consisteix en una creenç

a religiosa segons la qual l'univers i totes les coses han estat originats per un

acte creador. Evolucionisme: Charles Darwin, oposant-se a la visió fixista de la

 vida segons la qual les espècies vives són una realitat definitiva i acabada, ar

gumenta que les formes de vida evolucionen. En un procés gradual, les espèci

es canvien, originant-se unes i extingint-se altres. El mecanisme clau de l'évol

ució és la selecció natural. Té dues fases: primera, la producció de variabilitat

o modificacions espontànies en els individus; segona, la selecció, en la lluita

per la vida, dels individus amb modificacions més favorables. Comunisme vs. C

apitalism:eA favor del capitalisme :Adam Smith (filòsof i economista escocès.

Època moderna. Corrent: liberalisme econòmic):• Idees principals del capitalis

me/liberalisme econòmic: Propietat privada (capital o terres) es refereix als edi

ficis, la maquinària i altres eines utilitzades per produir béns i serveis destinats

 al consum. • L'activitat econòmica apareix organitzada i coordinada per la inte

racció entre compradors i venedors (o productors) que es produeix en els merca

ts. • Els propietaris de la terra i el capital com els treballadors, són lliures i bus

quen maximitzar el seu benestar, per la qual cosa intenten treure el major part

it possible dels seus recursos i del treball que s'utilitzen per produir; els consu

midors poden gastar com i quan vulguin els seus ingressos per obtenir la majo

r satisfacció possible. Aquest principi, que s'anomena sobirania del consumido

r, reflecteix que, en un sistema capitalista, els productors es veuran obligats, a

causa de la competència, a utilitzar els seus recursos de manera que puguin s

atisfer la demanda dels consumidors; l'interès personal i la recerca de benefici

s els porta a seguir aquesta estratègia. En quart lloc, sota el sistema capital

ista el control del sector privat per part del sector públic ha de ser mínim; es ço

nsidera que si hi ha competència, l'activitat econòmica es controlarà a si mate

ixa; l'activitat del govern només és necessària per gestionar la defensa nacion

al, fer respectar la propietat privada i garantir el compliment dels contractes. A

questa visió decimonònica del paper de l'Estat en el sistema capitalista ha can

viat molt durant el Segle XX. Raó vs. Fe:Descartes (filòsof francès. Època moderna

. Corrent: Racionalisme). Idees principals Racionalisme (raó):  La geometria repr

esenta l'ideal de totes les ciències i la filosofia  Tan sols per mitjà de la raó es

poden descobrir certes veritats universals  A partir d'aquestes veritats es possib

le deduir la resta de continguts filósòfics y científics.  Aquestes veritats eren ev

idents i innates per elles soles, no derivades de l'experiència Tomàs d’Aquino (f

ilòsof italià. Època medieval. Corrent filósòfic: tomisme). Idees principals: A Tom

às d'Aquino li interessa la separació entre filosofia i teologia; són dues ciències

diferents, fins i tot quan s'ocupen del mateix subjecte. Ara bé, no s'arriben a con

tradir, ja que ambdues cerquen la mateixa veritat, i per tant, no poden ser incom

patibles: on no arriba una (perquè no li pertoca, no per una deficiència en el seu

 saber), arriba l'altra. La teologia s'ha de fonamentar en la revelació divina, men

tre que la filosofia ha de fer-ho en la llum de la raó, però aquesta ha de consistí

r en la clarificació i prolongació de la fe, i no trencar amb ella. Va demostrar l’ex

istència de Déu a partir de 5 vies: 1. Prova del moviment. Tot moviment o canvi

suposa un moviment precedent. És inadmissible un moviment infinit, pel que ca

l un primer motor, al qual res no el mogui (tot té principi i final). A aquest primer

 motor l'anomenem Déu. 2. Per les causes eficients de les coses. Tot efecte pres

suposa una causa. No es pot admetre una sèrie infinita d'efectes i causes, de m

anera que cal una primera causa eficient: Déu. 3. Per la contingència de les cos

es. Tot el que rep l'existència d'un altre és contingent, és a dir, no necessari. El

que és contingent no té en si la necessitat, l'existència, més que per un altre. Ai

xí, doncs, cal un ésser necessari en forma absoluta per generar tots els contingents.

4. Pels graus de perfecció. Les coses no són perfectes, però participen d'una perfe

cció. Necessàriament, ha d'haver-hi un ésser en què es concentri tota la perfecció

, quelcom que sigui causa de l'ésser, de la bondat, i de totes les perfeccions de q

uè participen els homes i la resta de criatures. 5. Per l'ordre de l'univers. El món r

evela que hi ha una finalitat intel·ligent en l'univers: els éssers tendeixen a un b

é que algú ha hagut de crear, i pel qual totes les coses naturals siguin ordenade

s per a si. Aquest ordre no pot estar en la naturalesa, sinó que ha de provenir d'u

na intel·ligència ordenadora, Déu. Gandhi (2 d'Octubre de 1869 - 30 de Gener de

 1948) va ser un pensador i polític indi. La no-

violència

Encara que Gandhi no va

 ser el creador del principi de la no-violència, ell va ser el primer a aplicar-la en

el camp polític a gran escala. El concepte de la no-violència i la no-resistència té

 una llarga història en el pensament religiós de l'Índia i ha tingut molts renaixem

ents en contextos hindús, budistes, jainistes, jueus i cristians. Martin Luther King

va néixer a Atlanta el 15 de Gener de 1929 i, a més de ser un famós clergue, va

ser un activista en pro dels drets dels negres, per la qual cosa va ser retribuït amb

 el Premi Nobel de la Pau de 1964. Així doncs, fou un dels principals líders del m

oviment afroamericà pels drets civils dels anys seixanta. Morí assassinat el 4 d'ab

ril de 1968. Principis de no-violència: UN: La no violència és un estil de vida per

a persones valentes.  DOS: La no violència busca guanyar amistat i enteniment

. TRES: La no violència busca derrotar a la injustícia i no a les persones. QUATRE

: La no violència sosté que el sofriment pot educar i transformar. CINC: La no violè

ncia tria l'amor en lloc de l'odi. SIS: La no violència creu que l'univers està a favó

 de la justícia.

Entradas relacionadas: