Apunts prevenció de riscos laborals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 27,1 KB

 

OBJECTIU DE LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Promoure la seguretat i salut dels Treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les Activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.

PRINCIPIS DE L’ACCIÓ PREVENTIVAa)


Evitar els riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es Poden evitar.
c) Combatre els riscos en el seu Origen.
d) Adaptar la feina a la persona Atenuant la feina repetitiva i reduint-ne els efectes en la salut. 
e)Tenir en compte l’evolució de la Tècnica. 
f) Substituir el que sigui perillós Pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
g) Planificar la prevenció de forma Coherent i integradora al sistema general de gestió de l’empresa, tant en el Conjunt de les seves activitats, com en tots els nivells jeràrquics d’aquesta. 
h) Anteposar les mesures de Protecció col·lectiva a les individuals que es faran servir quan els riscos no Es puguin evitar o limitar de cap manera. 
i) Facilitar les instruccions degudes Als treballadors.

DEFINICIONS BÀSIQUES


Prevenció


Conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases D’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos Derivats del treball. 

Risc Laboral

Possibilitat que un treballador pateixi un Determinat dany derivat del treball. 

Danys Derivats del treball

Malalties, patologies o Lesions sofertes amb motiu o ocasió de la feina. 

Risc laboral greu i imminent

Aquell que sigui probable racionalment que es materialitzi en un futur Immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut dels treballadors o a Persones alienes a l’empresa. En aquest cas, el treballador ha d’informar Urgentment i té dret a interrompre la seva activitat abandonant el lloc de Treball si comporta un risc greu o imminent per a la seva vida o la seva salut. 
Processos, Activitats, operacions, equips o productes “potencialment perillosos”: Aquells que, en absència de mesures preventives específiques, originen Riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que els desenvolupen o Els utilitzen. 

Equip de Treball

Qualsevol màquina, aparell, instrument o Instal·lació utilitzada en el treball. 

Condició De treball:

Qualsevol característica del treball que Pugui tenir una influència Significativa en la generació de riscos per a la Seguretat i salut del treballador. 

Equip de Protecció individual (EPI):

Qualsevol equip destinat a Ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos Riscos que puguin amenaçar la seguretat o la salut en el treball. 

Accident de treball:

És tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per Conseqüència del treball que executi per compte aliena.

Es consideraran accidents de treball


- Els accidents que pateixi el treballador/a a l'anada o A la tornada del lloc de treball (accidents in itinere). - Els accidents que pateixi el treballador/a en L'acompliment de càrrecs electes de caràcter sindical. - Els que tenen lloc amb ocasió o per conseqüència de Tasques que tot i ser diferents de les de la seva categoria professional, Executi el treballador/a en compliment de les ordres de l'empresari/ària o Espontàniament en interès del bon funcionament de l'empresa - Els que tenen lloc en actes de salvament (connexió amb El treball). - Les malalties, no incloses com a malalties Professionals.

No tindran la consideració d'accident de treball


- Els accidents que tenen lloc degut a força major Estranya al treball (terratrèmols, tsunamis). - Els accidents que siguin deguts a dol o imprudència Témerària del treballador accidentat. 

Malaltia professional

És la patida a Conseqüència del treball executat per compte aliena en les activitats que s’especifiquen Al quadre de malalties professionals i que estigui provocada per l’acció dels Elements o substàncies que en aquest quadre s’indiquen.

DRETS I OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI I TREBALLADOR EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

·
OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI


L’empresari té el deure de protegir els Treballadors davant els riscos laborals. Per això garantirà la seguretat i la Salut dels treballadors al seu servei, en tots els aspectes relacionats amb la Feina.

En aquest sentit adoptarà totes les mesures Que calguin d’acord amb les següents actuacions:

Avaluar els riscos.- Analitzar les possibles situacions D’emergència i adoptar les mesures necessàries. - Organitzar la prevenció i el treball, Integrant la prevenció a totes les activitats de l’empresa i tenint present la Capacitat dels treballadors. - Facilitar equips de treball i equips de Protecció individual adequats.- Informar i formar els treballadors. - Garantir un servei de vigilància períòdica De la salut dels treballadors en funció dels riscos. - Consultar i permetre la participació dels Treballadors.

DRETS DELS TREBALLADORS


Un dret genèric de tot treballador és tenir Una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Així Mateix, els treballadors tenen dret a:

- Informació sobre:

Els riscos per a la seguretat i la salut en El treball .Les mesures i activitats de protecció i Prevenció aplicables . .Les mesures adoptades en casos d’emergència .

- Formació:


. Teòrica - pràctica suficient i adequada en Matèria preventiva, tant:

·En ser contractat (en qualsevol Modalitat o durada d’aquest).

·Per canvi de les condicions de Treball.

. Serà impartida en hores de feina o Descomptant-les de la jornada laboral.

- Consulta i participació sobre:


.Planificació i organització en el treball i En la introducció de noves tecnologies, sempre que pugui afectar la seguretat i La salut dels treballadors .

.L’organització i desenvolupament de les Activitats de vigilància de la salut i de la prevenció.

.La designació de treballadors encarregats De les mesures d’emergència .

.Els procediments d’informació i Documentació .

.El projecte i l’organització de les Activitats formatives sobre prevenció .

S’efectuarà mitjançant els representants Dels treballadors quan l’empresa en disposi.

- En la vigilància De la salut es garantirà:


.La vigilància períòdica de l’estat de salut En funció dels riscos inherents al treball, que serà de caràcter voluntari Exceptuant casos especials (disposicions legals, avaluació dels efectes de les Condicions de treball, verificació de si l’estat de salut del treballador pot Constituir un perill per ell mateix o per d’altres), on caldrà un informe previ Dels representants dels treballadors.

.La intimitat i dignitat de la persona .

.La confidencialitat de la informació Recopilada .

.L’entrega dels resultats a l’afectat .

.Que aquestes dades no seran utilitzades amb Finalitats discriminatòries i en perjudici del treballador.

.Quan sigui necessari, la vigilància Períòdica de la salut es prolongarà més enllà de la finalització de la relació Laboral, en els termes que es determinin reglamentàriament.

- En cas De risc greu i imminent:


.El treballador podrà abandonar el seu lloc De treball quan consideri que la seva vida o salut està exposada a un risc greu I imminent.

.Els representants legals dels treballadors, Per majoria, podran interrompre l’activitat dels treballadors afectats per risc Greu i imminent si l’empresa no adopta les mesures de prevenció necessàries. En Cas de no poder reunir els representants dels treballadors, els delegats de Prevenció, per majoria, podran prendre aquesta decisió.

.Els treballadors o els seus representants No patiran cap perjudici per aquest fet, si no han actuat de mala fe o amb negligència.

( Proteccions especials )


L’empresari garantirà de manera específica La protecció a treballadors:

- Especialment sensibles a determinats Riscos.

- En situació d’embaràs o part recent.

- Menors de 18 anys.

( Treballadors temporals )


Els treballadors amb relacions de treball Temporal o de durada determinada

i els contractats per empreses de treball Temporal gaudiran del mateix nivell

de protecció, en matèria de seguretat i Salut, que la resta de treballadors de

l’empresa on presten els serveis.

OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS


Correspon a cada treballador vetllar, segons Les seves possibilitats, per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i Per la d’aquelles altres persones a qui pot afectar la seva activitat  professional.

El treballador té el deure de cooperar amb L’empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball sense Riscos:

- La utilització adequada de les màquines, Aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i qualsevol altre Mitjà amb el que duguin a terme la seva activitat.

- No posar fora de funcionament i utilitzar Correctament els dispositius de seguretat existents.

- Informar immediatament de qualsevol Situació que pugui implicar un risc per a la salut i la seguretat dels Treballadors.

L’incompliment d’aquestes obligacions té Consideració d’incompliment laboral als efectes de l’article 58.1 de l’Estatut Dels treballadors.

TÈCNIQUES PREVENTIVES


SEGURETAT EN EL TREBALL


Estudia  Les condicions materials que posen en perill la integritat física dels Treballadors i té com a objectiu la prevenció i protecció dels accidents de Treball. Actua sobre els llocs de treball (instal·lacions, escales, Passadissos, espais de treball en general) i sobre els equips, eines, màquines I vehicles. 
HIGIENE INDUSTRIAL És la tècnica que s’encarrega de la Identificació, l’avaluació i els controls dels contaminants físics, químics i Biològics presents en el medi ambient que envolta al treballador, amb L’objectiu de prevenir l’aparició de malalties professionals. 
ERGONOMIA És la ciència que estudia l’adaptació del Treball a les condicions fisiològiques i psicològiques de les persones, amb la Finalitat de prevenir la fatiga física i mental provocades per la càrrega del Treball. 
PSICOSOCIOLOGIA És la ciència que estudia els danys de tipus Psicològics que pot provocar la feina, prevenint i corregint la insatisfacció Laboral i l’estrès. 

MEDICINA DEL TREBALL

Especialitat mèdica que pretén fomentar i Mantenir la salut dels treballadors.

ORGANS DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ EN L’EMPRESA

Els treballadors tenen dret a participar en L’empresa en les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el Treball, però quan l’empresa tingui 6 o més treballadors, la participació d’aquests s’ha de Canalitzar a través dels seus representants.

Plantilla

Nombre De Delegats de Prevenció

 fins a   30

de  31 -    49

de  50 -  100

de     101 -  500

de     501 - 1000

de   1001 - 2000

de   2001 - 3000

de   3001 - 4000

de   4001 en Endavant

1 *

1 **

2

3

4

5

6

7

8

1.DELEGATS DE PREVENCIÓ


Són els representants dels treballadors (designats per i entre els representants del personal) amb funcions Específiques en matèria de prevenció de riscos.

*  Serà el Delegat de personal.

** S’escollirà per i entre els Delegats de Personal.

Criteris per determinar El nombre de delegats de prevenció

A) Contracte amb durada Superior a un  any:

Es computarà com treballadors fixos de plantilla.

B) Contracte amb durada Inferior a l’any:

Es computen segons el nombre de dies treballats en el període d’un any Anterior a la designació.

Cada 200 dies treballats, o fracció es computen com un treballador més.

*** Exemples d’aplicació:

8 treballadors durant 150 dies (8 x 150) : 200 =  6                                              6  treballadors

8 treballadors durant 250 dies (8 x 250) : 200 =10                                              8 treballadors

8 treballadors durant 130 dies (8 x 130) : 200 =5,2                                             6 treballadors

C) Treballadors de societats Cooperatives

(Disposició addicional 10):

Es computen conjuntament, tant els socis treballadors com els Assalariats.

L’empresari ha de proporcionar als delegats De prevenció els mitjans i la formació en matèria preventiva que calgui per a L’exercici de les seves funcions.

2.COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT


Òrgan paritari i col·legiat de participació Destinat a la consulta regular i períòdica de les actuacions de l’empresa en Matèria preventiva.

Es constituirà en totes les empreses o Centres de treball amb 50 O més treballadors.

Estarà format, d’una banda,  pels delegats de prevenció, i per altre banda,  per l’empresari i/o els seus Representants en igual nombre. Els delegats sindicals i els representants Tècnics de la prevenció a l’empresa hi participaran amb veu però sense vot. Es Reuniran cada 3 mesos i sempre que ho sol·liciti alguna de les parts.

Competències


- Participar en l’elaboració, posada en Pràctica i avaluació dels plans i els programes de prevenció de riscos a L’empresa.

- Promoure iniciatives sobre mètodes i Procediments per a una efectiva prevenció dels riscos.

Facultats


- Disposar de la informació necessària per Desenvolupar les seves tasques (informes portats a terme en matèria de PRL, accidentalitat Laboral i danys produïts, memòria i programació anuals de serveis de Prevenció...)

SERVEIS DE PREVENCIÓ. MODALITATS PER ORGANITZAR L’ACTIVITAT PREVENTIVA


L’objectiu de regular els serveis de Prevenció  és aconseguir  integrar la prevenció en el conjunt D’activitats i decisions dins de l’empresa, tant en:

·Els processos tècnics .

·L’organització del treball .

·Les condicions de treball .

·Tots els nivells de la línia Jeràrquica de l’empresa .

Per aconseguir-ho l’empresa, a partir dels Resultats de l’avaluació de riscos, ha d’implantar, si s’escau, un pla de prevenció de riscos que inclogui L’estructura organitzativa, la definició de funcions, les pràctiques, els Processos, els procediments i els recursos humans i econòmics necessaris per Dur-ho a terme.

El següent quadre  es basa en com s’organitza la representació davant L’empresa(pot ser útil pel dia de l’examen):

MODALITATS D’ORGANITZACIÓ DE  L’ACTIVITAT PREVENTIVA

L’empresari :
Podrà assumir aquestes funcions quan compleixi els següents requisits:

.Ser empreses de fins a 10 treballadors.

.També en empreses de fins a 25 Treballadors, sempre que l’empresa disposi d’un únic centre de treball.

.Desenvolupar activitats no incloses en L’annex I (especialment perilloses) .

.Treballar dins del centre de treball .

.Estar capacitat per fer les funcions Preventives a excepció del   tema de la Vigilància de la salut dels treballadors.

Designació de treballadors:


Hauran d’estar capacitats segons nivell de qualificació i segons les Funcions a realitzar, amb hores i mitjans necessaris.

Servei de prevenció propi (SPP)


Unitat organitzativa específica amb mitjans humans (amb Dedicació exclusiva i, com a mínim, personal de nivell superior format en dues de Les especialitats tècniques) i recursos materials necessaris per a la Realització de les activitats de prevenció. És obligatori en empreses de més de 500 treballadors o més de 249 treballadors si porten a terme activitats Especialment perilloses.

Servei de prevenció aliè (SPA):


És una entitat especialitzada que concerta amb una empresa la realització De les activitats de prevenció, assessorament i recolzament necessari en funció Dels riscos. Les empreses que desenvolupin aquests serveis especialitzats de Prevenció aliè hauran d’estar autoritzades per l’autoritat laboral que té Validesa en tot el territori espanyol

L’empresari que no hagi concertat el servei De prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l’empresa ha de sotmetre El seu sistema de prevenció al control d’una auditoria o una avaluació externa Que portarà a terme una persona o entitat autoritzada per l’autoritat laboral.

Els serveis de prevenció, en qualsevol de Les seves 4 modalitats, tindran per funcions:

·Dissenyar, aplicar i coordinar Els plans i programes d’actuació preventiva .

·Avaluar els factors de risc que Puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

·Determinar les prioritats en L’adopció de les mesures preventives més adients en la vigilància de la seva Eficàcia.

·Prestar els primers auxilis i Plans d’emergència.

·Vigilar la salut dels Treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.

·Informar i formar els Treballadors  .

Formació Mínima necessària:



Tot el personal que es dediqui a les Activitats preventives haurà de tenir la capacitat

corresponent segons nivell de qualificació Per a les funcions preventives que desenvoluparà.

N IVELLS  DE

QUAL IFICACIÓ

FUNCIONS

BÀSIC

(Entre 30 i 50 hores de Formació segons l’activitat de l’empresa)

· Fomentar L' interès i cooperació dels treballadors.

. Promoure el comportament segur, el correcte ús d'equips de treball i Proteccions i les actuacions preventives bàsiques (neteja, ordre, Senyalització, manteniment general).

· Efectuar El seguiment i control de les actuacions preventives bàsiques.

·Realitzar Avaluacions elementals.

· Establir mesures preventives elementals.

· Cooperar amb els serveis de prevenció.

· Fer Actuacions directes en cas d'emergència i de primers auxilis

INTERMEDI

(CFGS de prevenció de riscos Laborals)

· Promoure La prevenció, amb caràcter general.

· Realitzar Avaluacions de risc, excepte les específiques del nivell superior .

· Promoure mesures de control i reducció de riscos.

· Realitzar activitats  informat Ives  / formatives bàsiques per a treballadors.

· Vigilar el compliment  del programa de Control.

· Participar en la planificació de l'activitat  Preventiva.

· Dirigir les actuacions en cas d'emergència i primers auxilis.

· Col·laborar Amb  els serveis de prevenció.

· Plantejar la necessitat de recórrer al nivell superior .

· Qualsevol funció assignada,  com Auxiliar del nivell superior .

SUPERIOR

(Màster universitari. Per Accedir al màster s’ha de posseir un títol de GRAU universitari)

Àrees  preventives no mèdiques:


. Seguretat  en el  Treball

. Higiene Industrial

. Ergonomia

. Psicosociologia Aplicada

(La Medicina del treball és una àrea preventiva mèdica)

·  Les mateixes que el nivell intermedi   (excepte  La darrera) .

· Fer Les avaluacions on calgui: establir una estratègia de mostreig i en la Interpretació   o aplicació de criteris No mecànics .

· Fer La formació / informació en tots els nivells  I en la matèria específica.

· Planificar La prevenció en el control o reducció de riscos.

. Vigilància I control de la salut dels treballadors per personal  sanitari.

ORGANISMES PÚBLICS COMPETENTS EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS


La política en matèria de prevenció de Riscos laborals es porta a través d’una sèrie d’actuacions administratives que S’orientaran a la coordinació de les diferents Administracions Públiques Competents en matèria preventiva, entre sí, i amb les actuacions dirigides a la Millora de les condicions de treball que corresponguin a empresaris i Treballadors.

En la darrera llei de suport als emprenedors S’ha aprovat l’assessorament tècnic a Les empreses de fins a 25 treballadors que consisteix en que el Ministeri D’Ocupació i Seguretat Social i l’ Institut Nacional de Seguretat i Higiene en El treball, en col·laboració amb les comunitats autònomes i els agents socials, Han de prestar un assessorament tècnic específic en el disseny i posada en Marxa de l’organització de les seves activitats preventives, impulsant el Compliment efectiu de les obligacions preventives de manera simplificada.

Organismes de l’administració general de l’Estat:

Institut Nacional de la Seguretat i Higiene en el treball (INSHT):

Coordina i recolza l’intercanvi d’informació entre les diferents Administracions Públiques, i especialment fomenta y dóna recolzament a la realització D’activitats de promoció de la seguretat i de la salut per les Comunitats Autònomes.

·
La Inspecció de Treball i Seguretat Social, controla el compliment de la normativa envers la seguretat i salut Laboral. Aquest òrgan no té potestat sancionadora, la seva missió és comprovar L’existència d’infraccions a les normes de prevenció de riscos laborals.  Quan detecta un incompliment requerirà al Responsable per la seva subsanació i en cas de persistir els fets infractors Aixecarà la corresponent Acta d’Infracció, proposant una Sancíó. Aquest Organisme pot actuar per iniciativa pròpia, per iniciativa d’altres organismes, Decisions judicials o per petició de les empreses o dels treballadors.

Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el treball:

Està constituïda per un representant de cada Comunitat Autònoma, membres De l’Administració General de l’Estat i representants de les organitzacions empresarials I sindicals més representatives. Actua com a òrgan assessor en la formulació de Les polítiques de prevenció que desenvolupen les Administracions Públiques i Coordina les actuacions de les administracions laborals, sanitàries i Industrials.

Institucions i Organismes a Catalunya:

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Les actuacions en matèria de prevenció de riscos les realitza a través de La Direcció General de Relacions Laborals i, més específicament, de la Subdirecció General de Seguretat i condicions de Salut en el treball de la que depenen Els Centres de Seguretat i Condicions de Salut en el treball de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i els Serveis Territorials.

Organismes internacionals:

Organització Internacional del Treball (OIT):

Entre d’altres funcions, ofereix assistència tècnica, recopila i difon Informació i elabora i aprova Convenis i Recomanacions internacionals (aquestes Han estat la base de molta legislació del nostre país en seguretat i higiene).

·
La Uníó Europea intervé en el camp de la Seguretat i la salut laboral a través de diferents organismes amb funcions i Competències específiques, ja que per permetre la lliure circulació de Treballadors, és necessari  equiparar les Condicions de treball en tots els Estats membres per a no crear diferències de Drets i garanties socials. A través de les Directives Març de la Uníó Europea es creen algunes de  Les nostres Lleis, un exemple és la Llei 31/95 de prevenció de riscos Laborals que no és una altra cosa que la transposició d’una Directiva Març Europea a la normativa Espanyola.




INFRACCIONS


Són les accions O les omissions dels empresaris que incompleixin les normes legals, Reglamentàries i les clàusules normatives dels convenis col·lectius en matèria De seguretat i salut laboral subjectes a responsabilitats.

Amb l’aprovació del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’Agost (BOE núm. 189 de 8 d’Agost), text refós de la Llei sobre Infraccions i sancions en l’ordre social, tota la tipificació d’infraccions, Responsabilitats i sancions en matèria de prevenció de riscos laborals es Regeix per aquest Reial decret el qual deroga alguns articles de la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, concretament els apartats 2, 4 i 5 de l’article 42 i Des de l’article 45, exceptuant-ne els paràgrafs tercer i quart de l’apartat 1, Fins a l’article 52.

Les infraccions tipificades d’acord amb Aquest Reial decret legislatiu són objecte de Sancíó després de la instrucció De l’expedient sancionador a proposta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, conforme el procediment administratiu especial que s’estableix al Reial Decret 928/1998, de 14 de maig.

Les infraccions es qualifiquen en:

- Lleus

- Greus

- Molt greus

Es poden imposar en els graus de mínim, mitjà I màxim, segons criteris establerts en el Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 D’Agost.

En cas de reincidència, la quantia de les Sancions consignades es pot incrementar fins al doble del grau de la Sancíó Corresponent a la infracció comesa, sense que s’excedeixi en cap cas el màxim Previst per a cada classe d’infracció.

Prescripció de les infraccions (comptades des de la data de la Infracció):

Lleus


1 any

Greus


3 anys

Molt greus


   5 anys


Entradas relacionadas: