Apunts

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,41 KB

 

La poesia: és un gènere literari mitjançant el qual l'autor vol expressar estats d'anim, sentiments, emocions, etc. fent jocs de sons i paraules, generalment en vers. Les lleis de la mètrica. La mètrica és el conjunt de normes que regulen la forma que han de tenir els  versos i l'estructuració en estrofes i composicions poètiques. Les principals lleis de la mètrixa són el metre, la rima i el ritme. Elmetre és el nombre de síl·labes que té un vers. En català només es compta fins a la darrera síl·laba tònica. La rima és la repetició total o parcial dels sons del final dels versos, a partir de la darrera vocal tònica. El ritme s'aconsegueix amb la combinació de síl·labes tòniques i àtones. Alteracions mètriques: l'elisió és la fusió de dues vocals consecutives situades en paraules diferents que es pronuncia en una sola vocal; una +altra = un'altra. La sinalefa és un enllaç entre dues vocals de paraules diferents que es pronuncien en una sola síl·laba; i algú = ial-gú. Quan hi ha dues vocals en contacte però es pronuncien separadament es produeix un hiat. Recursos fònics:  Al·literació. Repetició d'un mateix so. ex. Com feix de canyes cruixen. Paromàsia. Presència de dos mots que es pronuncien igual o de manera similar. ex. estel fix mirant-me fit. Onomatopeia. imitació, mitjançant el llenguatge de sons reals. ex. Ning-nong, xip-xap, pim-pam, ring-ring. Recursos morfosintàctics: Anàfora. Repetició d'un mateix mot o grup de mots al començament d'una sèrie de frases o versos. ex. doneu-me carbons durs i guixos lluminosos, doneu-me murs de nit.. Asíndeton. Omissió de conjuccions de coordinació per tal d'accelerar el ritme de la frase.  Polisíndeton. Repetició d'una conjucció per tal de donar més força a l'expressió. Hipèrbaton. Alteració de l'ordre l'ògic dels elements d'una frase. Paral·lelisme. Repetició de la mateixa estrucutura sintàtica en diverses frases seguides. Epítet. Adjectiu que expressa una qualitat que ja és pròpia del substantiu que acompanya. Quiasme. Estructures paral·leles amb sintagmes creuats. Recursos semàntics.  comparació. Relació entre dos termes a partir d'una semblança, expressada mitjançant un nexe: com, talment, sembla... Metàfora. Identificació entre dos termes a partir d'una semblança, però sense nexe. A vegades el terme real és substituit pel terme imaginari. Personificació. Atribució de qualitats a animals o coses inanimades. ex. el núvol plora. Antítesi. oposició, en una mateixa frase, de dos mots, dues expresions o dos pensaments de sentit contrari. Hipèrbole. Exageració evident que deforma la realitat amb la intenció de lloar o ridiculitzar. Sinècdoque. Extenció o restricció del significat d'un mot. ex. la vela. Metonomía. Designació d'una cosa amb el nom d'una altre amb la qual manté alguna relació. ex. metre exclatava per la finestra la primavera. Sinestèsia. Associació d'elements que provenen de camps sensorials diferents: visuals, auditius, olfactius, gustatius, tàctils. ex. múscia dolça.

Entradas relacionadas: