Anglés fins time expressions

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Inglés

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,77 KB

Present simple: Es fa servir per parlar de rutines o d'accions que es repeteixen.La forma affirmativa del presen simple coincideix amb la de l'infinitiu del verb sense to, excepte la 3a persona del singular. Si es tracta de la 3a persona del singular, a l'infinitiu sense to hi afegim s. Si acaba en ch, x, o, s, ss, etc. hi afegim -es en tost de -s. Pronoms relatius: who (persones) wich (objectes/idees) where(llocs) Els pronoms relatius indiquen la persona, l'objecte o idea o lloc del qual es parla. Adverbs of frequency. Aquests adverbis es fan servir per parlar de la freqüencia en que es fa una cosa. Never, sometimes, (not)usually, often and always. Adverbs of possiblility: maybe i perhaps solen anar al principi de la frase. Probably i Definitely van davant del verb principal, però si es be o can, van al darrere.

Present maontinuous: Es fa servir per referir-se a una acció que passa en el moment en què es parla. També es fa servir per expressar plans pel futur.Es forma amb el subjecte seguit del present simple de be i la forma en -ing del verb. Si acaben en -e llevam sa e i afegim -ing. sunbathe, sunbathing. Si acaben en constgonant, es dobla i s'afegeix ing. stop -stopping. Ago, es fa servir per parlar del temps que fa que va passar una cosa. ( he studied in a university, a three years ago) For descriu la durada d'una cosa. va seguit d'un nombre. (I was with my girlfriend for four years.) During es fa servir per parlar d'un període de temps en el qual passa una acció. She studied duirng the night.

Entradas relacionadas: