Aktibo korrontea

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 8,64 KB

 

KOSTUEN ANALISIA

Kostu finkoak


(Gure jardueraren bolumenarekin zerikusirik ez duten gastuak dira): -Alokairua, Asegurua, garbiketak -Hornidurak: ura, argia, telefonoa, interneta. -Soldatak, Gizarte Segurtasuna -Gestoria -Serbitzu profesional Independienteak: abokatuak, besteak. -Interesak prestamoak eta Bankuetxe-komisioak -Bulego materiala. -Publizitatea eta promozioa

Kostu Aldakorrak: (Zuzenean Gure jarduerarekin lotutako gastuak dira, eta haren arabera aldatzen Dira.): -Salgaiak, Lehengaiak -Herramintak Eta tresneria -Erreparaketak -Garraioa-gastuak eta saldaienak

INBERTSIO ETA GASTUEN PLANA

Inbertsioa


(diru irteera Bat da kontsumitzen ez diren ondareak erosteko, negozioari batzen Zaizkio eta denbora aldi luzean zehar erabilgarritasuna dutenak):  -Lokalaren Erosketa -Lokalaren Instalakuntzak -Makneria -Altzariak -Herramintak -Garraioak -Ekipo Informatikoak: ordenagailuak, inpresorak… -Programa Informatikoak -Patenteak eta markak

Gastua


(bada Ondareak erosteko diru irteera bat edo jardueraren garapen Arrunterako beharrezko zerbitzuak. Ohiko eta ezinbesteko eskuratzeak Dira enpresak funtziona dezala): -Enpresa Eratzeko gastuak -Publicitatea eta sustatzeko-promozioa -Lokalaren Alokairua -Beste alokairuak -Soldatak eta Gizarte Segurantza -Hornidurak -Bulego materiala -Serbitzu profesionalak: gestoria, Abokatuak, besteak… -Itzultzea mailegu-kuotak -Itzultzea Mailegu-interesak

EKOIZPEN KOSTEN KALKULUA

Ekoizpen Koste guztira= Koste Finkoak (KF)+Koste Aldakorrak (KA)

Ale Bakoitzaren kostea (KAa)=Ekoizpen koste guztira / aurreikusitako ale Kopuruaren salmenta

Unitate Kostu aldakorra= KA guztira/saltzeko unitate kopurua

Prezio Teknikoa= (KF+KAa)
/ (Saltzeko unitate Kopurua)

Salmenta Prezioa= Prezio Teknikoa x (1+irabazien marjina)

Oreka Puntua= KF / (Prezioa-KAa)Emaitzen Kontua edo Irabazi-galeren kontua


. Lehenengo ekitaldietan egingo den sarreren eta gastuen aurreikuspen Antolatua. Jardueratik jasotzea espero den etekina egiaztatzeko Aukera ematen du. Denbora epeak gutxienez 2 urtekoa izan behar du. Galdu-Irabazien kontuak bi alde ditu:

Bati ZOR deritzaio Eta bertan enpresak ekitaldiaren izan dituen GASTUAK Jasotzen dira: erosketak, pertsonal gastuak, garraioak, publizitatea, Hornidurak, alogerak, konponketak, amortizazioak, maileguen Interesak…

Besteari, HARTZEKO deritzaio Eta bertan ekitaldiaren zehar izan dituen SARRERAK jasotzen Dira: salmentak, zerbitzu-prestazioak, kobratzeko interesak, Subentzioak...

Interpretazioa: -Emaitza Positiboa: arazorik ez dago, eta aurrera eraman dezakegu gure enpresa Proiektua.

-Emaitza Negatiboa: 
a)Ustiapen-emaitza Positiboa eta finantza-emaitza negatiboa. Aurrera jarrai daiteke, Finantzaketa-gastuak gero eta txikiagoak izango direlakoan. 
b)Ustiapen-emaitza Negatiboa eta finantza-emaitza negatiboa: 1.Ustiapen-galerak txikiak Badira, eta negozioa ondo garatuko dela iruditzen bazaigu, aurrera Jarraituko dugu. Normala da hasieran horrela gertatzea. 2.Galera Handiak baldin badira, enpresa-proiektuari buruz hausnartu behar Dugu.

BALANTZEA

Egoera Balantzea


Kontabilitateko dokumentua, enpresaren ondarearen berri ematen duena, Behar bezala baloratuta, une jakin batean.
Aktiboa, pasiboa, eta Ondare garbiak betetzen dute. Une horretan duena (makinak, altzariak, Izakinak, kobrantza eskubideak, dirua…) eta ordaintzeko erabili Dituen baliabideen jatorria (funts propioak, epe luzerako maileguak, Kreditu lineak…) biltzen dituen “argazki” bat egitean datza.


BALANTZE ANALISIA

Maniobra Funtsa (likidezia)


= Aktibo Korrontea(zordunak+eskudirua) - Pasibo Korrontea.

0 Baino handiagoa izan behar da

Aktibo Korrontearekin epe laburrean dituen betebeharrak bete ahal izateko Positiboa izan behar du.

Kaudimen Ratioa edo erabateko likidezia = Aktibo korrontea (eskudirua) / Pasibo Korrontea.

1 Baino handiagoa izan behar da

Zorpetze Ratioa = Pasibo / Ondare Garbia + pasiboa

Inoiz Ez da 0,6 baino handiagoa izan behar

Zorrak, Enpresan zer % suposatzen duten informazioa ematen digu.

Berme Ratioa = Aktibo ez Korrontea + Aktibo Korrontea / Pasibo ez Korrontea + Pasibo Korrontea.

1,5 Izan behar da

ONDAREA


Ondasuna


Balio ekonomikoa duen eta enpresaren jabetzakoa den elementu material Oro, izan materiala (eraikinak, makineria, etab.) izan ez-materiala (markak, patenteak, etab.)

Eskubidea


Kobratzeko diru-zenbatekoa, bezeroek edo beste zordun batzuei Ordaindu behar dizkien zorrak dira. Adibidez, banku batek emandako Maileguak, kobratzeko letrak, etab.

Betebeharra (ordainketa):


enpresak Hornitzatzaileei edo beste hartzekodun batzuei ordaindu behar dizkien Zorrak dira. Adibidez, ordaintzeko letrak, hornitzaileekiko zorrak, Etab.

Ondare-multzoak:


Aktiboa


Enpresaren jabetzako ondasunak eta eskubideak dira

Ondare Garbia edo pasibo ez galdagarria


Enpresaburuak jarritako funtsak eta enpresak sortu eta banatu ez Diren mozkinak.

Pasibo Galdagarria


Ordaintzeko Dauken epe luzeko eta epe laburreko zorrak eta betebeharrak dira.

BERME RATIOA

Aktiboaren Eta epe labur nahiz luzerako zorren guztien arteko erlazioa neurtzen Du

Aktibo Ez korrontea+aktibo korrontea / pasibo ez Korrontea+pasibo korrontea


1-2 Bada, hartzekodunekiko menpekotasuna

>2 Bada, berme nahikoa du

2 Baino askoz gehiago bada, ez da maileguen bidez finantzatzen

KAUDIMEN RATIOA

Aktibo Korrontearen eta pasibo korrontearen arteko erlazioa neurtzen du, hau Da, aktibo erabilgarrien eta epe laburreko zorren artekoa

Aktibo Korrontea / pasibo korrontea

Aktibo Korrontea>pasibo korrontea (emaitza 1-2 artean) -> kaudimena Edo likidezia izango du

MANIOBRA FONDOA

Fondo Horrek kapital iraunkorrek finantzaturiko aktibo korrontearen zatia Adierazten du.

Aktibo Korrontea - pasibo korrontea

Erabateko Oreka-> baldin eta Ondare garbia = aktibo korronte + aktibo ez-korronte

Oreka Egoera arrunta-> baldin Eta Ondare garbia + pasibo ez-korronte = aktibo ez-korronte + Izakinak

Kaudimenik Eza-> baldin eta Pasibo korrontea>Aktibo korrontea

Entradas relacionadas: