Ajustaments auditoria

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,63 KB

 

El Procés d’auditoria: a)Conceptes I classes d’auditoria:


és el conjunt d’activitat que es porten A terme per tal de poder revisar, controlar i verificar que la informació que S’està realitzant i sigui correcta. Podem classificar: -Segons la naturalesa del professional: Auditoria interna, Auditoria externa. -Segons els objectius perseguits: Auditoria financera o comptable, Auditoria operativa. -En funció de l’obligatorietat: Auditoria Obligatòria, Auditoria voluntària. -Segons l’abast dels procediments Aplicats: Auditoria completa, Auditoria limitada. 

B)Auditoria Financera:

revisió I verificació dels comptes anuals, elaborats d’acord amb el Març normatiu D’informació financera on tingui per objectiu l’emissió d’un informe sobre la Fiabilitat. 

C)El Març Legal de l’auditoria:

Estarà format per: El Pla General de Comptabilitat i de PIMES, Les Normes Internacionals de Informació Financera. 

D)Obligatorietat I responsabilitat de l’empresa en un procés d’auditoria:

-Que emeti valors admesos a negociació en Mercats secundaris oficials o multilaterals de negociació. -Que emetin obligacions en oferta pública En el mercat de renda fixa. -Que es dediqui de forma habitual a la Intermediació financera, les entitats de crèdit, empreses de serveis, societats Rectores, societats de borsa, etc. -Que tinguin per objecte social qualsevol Activitat subjecta al text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les Assegurances privades. -Les entitats que superin els límits que Reglamentàriament fixa el Govern per Real Decret. 

E)Obligacions De l’entitat auditada:

Té una series d’obligacions: -Ha de col·laborar amb els auditors Posant a la seva disposició els llibres comptables oficials. -Emetre una carta de manifestació que Consideri necessàries en l’auditoria efectuada.-Ha de dipositar l’informe en el Registre Mercantil, quan sigui obligatòria. -Obligació de fer públic, l’import dels Honoraris satisfets pels auditors desglossats. 

F) Els Auditors:

serà Realitzada exclusivament per les operacions físiques o jurídiques que reunit Les condicions per la llei, figurin inscrits en el Registre Oficial d’Auditors De Comptes. 

G) La Competència del auditor:

organisme de l’ICAC concedeix la Competència per poder exercir d’auditor, també cal estar inscrits al ROAC. Es Pot aconseguir per les vies professional i acadèmica. 

H) La Independència del auditor:

els auditors de comptes i societats Auditores hauran de ser independents de les societats auditades en l’exercici De la seva funció per tal que siguin objectius. L’organisme encarregat de Vetllar pel compliments es l’Caç. 

I) Nomenament Dels auditora:

Poden Ser per els òrgans següents: -La junta general de societat: òrgan q S’encarrega de nomenar l’auditor en el cas de voluntària o obligatòria. -Registre mercantil del domicili social: Sotmetre els comptes, quant la junta no hagi nomenat auditor en el termini Corresponent. Quant ho demanin un nombre socis que representin un 5% del Capital i a dins dels 3 primers mesos. -El jutge: quan ho demani, mitjançant Petició fundada que acrediti un interès legítim.

K) Fases de L’auditoria:

El Treball requereix una planificació que permeti analitzar adequadament els Comptes. Aquestes fases: -Estudi previ i contractació: analitza l’empresa I decidir si accepta o no ser auditor d’aquesta. -Planificació: l’auditor haurà de Planificar l’auditoria per obtenir les evidències necessàries que el portin a Emetre un informe. -Execució: realitza les proves Programades a la fase anterior amb la finalitat de obtenir les conclusions i Emetre l’informe. -Informe: evidencies recollides per L’auditor, es formalitzen en un informe.

Entradas relacionadas: