L'agricultura la ramaderia i la pesca

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,77 KB

 

AGRICULTURA:


El conjunt d'activitats economiques i tècniques relacionades amb el tractament del sòl i el conrreu de la terra per la producció d'aliments

  • segons la FAO, el 38% de la superfície del planeta són terres dedicades a l'agricultura

Característiques AGRICULTURA: 1


Les condicions naturals: El clima, el relleu i el tipus de sòl expliquen la distribuició dels diferents conrreus
2.L'augment de població: Requereix una producció més elevada d'aliments
3.Les polítiques agraries: Els governs i organitzacions milloren el desenvolupament agrícola.
4.Els mitjans tècnics i la destinació final de les collites: Trobem diferents espais agrícoles: Agricultura de subsistència (autoconsum) i Agrucultura de mercat (venda)

FAO:


És un organisme que s'encarrega de dirigir activitats internacionals de lluita contra la fam.

SOBIRANIA ALIMENTARIA:


És la capacitat d'un poble de definir les seves propies polítiques agraries i alimentaries d'acord amb un desenvolupament sostenible.
  • El conreu de la terra es la base de la riquesa dels països i resulta clau per al desenvolupament i el benestar de les persones. L'agricultura representa el 3% del valor total de la producció mundial.

DIFERÈNCIA ENTRE PAÏSOS: 1


Països desenvolupats: poca població ocupada, alta productivitat.
2.Països subdesenvolupats: molta població ocupada, baixa productivitat

PAISSATGE AGRARI:


Paissatges naturals modificats per l'ésser humà amb la finalitat d'obtenir productes de la natura.

POBLAMENT:


Assentament de la població en un territori.
1.Poblament rural concentrat: les cases es troben agrupades
2.Poblament rural dispers: les cases estan aïllades les unes de les altres.

PARCEL·LES:


Divisions de sòl agrari i es poden diferenciar per:
1.DIMENSIONS: minifundis o latifundis
2.FORMA: regular o irregular
3.LÍMITS: closes o obertes.

PAISATGE DE CAMP OBERT O OPENFIELD:


Format per parcel·les obertes i formes regulars, sense tanques que les delimitin.

PAISATGE DE CAMP CLOS O BOCAGE:


Caracteritzats per parcel·les closes, de formes irregulars i delimitades amb murs i tanques.

VARIETAT DELS PRODUCTES: 1


POLICULTURA: l'espai agrari es divideix en moltes parcel·les petites on es conreen especies vegetals diferents.
2.MONOCULTURA: l'espai agrari s'especialitza en el conrreu d'un sol producte

SISTEMA DE REGATGE: 1


SECÀ: els conrreus reben únicament aigua de la pluja
2.REGADIU: quan una part del regatge es fa de manera artificial.

APROFITAMENT DEL SOL Agrícola: 1


INTENSIU: maxima productivitat en una superfície tan petita com sigui possible.
2.EXTENSIU: conrreen grans parcel·les per obtenir a baix cost grans quantitats d'un producte.

AGRICULTURA ITINERANT PER CREMACIÓ:


Crema de la vegetació per obtenir camps de conrreu.

AGRUCULTURA EXTENSIVA DE SECÀ:


Caracteritza per la rotació de conrreus. Terra dividida en 3 parts. 2 dedicades al conrreu, una es deixa en guaret per a que la terra reposi.

AFRICULTURA IRRIGADA DE L'ARRÒS:


Una agricultura intensiva, que fa servir molta mà d'obra i té una gran productivitat.

AGRICULTURA DE PLANTACIÓ:


Grans explotacións de monocultura en zones tropicals.

AGRICULTURA CEREALISTA EXTENSIVA:


Agricultura molt macanitzada, molt poca mà d'obra, molt rendible.

AGRICULTURA Mediterrània MODERNA:


En destaquen els conrreus de regadiu.

RAMADERIA:


 Consisteix en la cria d'animals domesticables per explotar-los. Principals especies: boví, oví i porcí

RAMADERIA TRADICIONAL:


Obtenir productes d'origen animal per a l'auto consum.

RAMADERIA COMERCIAL O DE MERCAT:


Vendre la producció en el mercat i obtindren el maxim benefici.

RAMADERIA EXTENSIVA:


Es practica en zones que disposen de grans extensions per a pastures. Poca mà d'obra.

RAMADERIA INTENSIVA:


Es practica en explotacions molt especialitzades. Obtenir la maxima productivitat en el menor temps possible.
  • Segons la FAO, aquest sector genera mes gasos d'efecte hivernacle (3%)

BESTIAR BOVÍ:


Zones planes de clima temperat.

BESTIAR OVÍ:


Destaca a Àsia i a Oceanía

BESTIAR PORCÍ:


En climes temperats o calids.

RAMADERIA ESTABULADA:


El ramat s'alimenta amb pinsos a les granges o estables.

PESCA:


L'aprofitament dels recursos alimentaris que ofereixen els rius, llacs, mars i oceans.

PESCA ARTESANAL:


A prop de la costa i utilitza la força humana i instruments de pesca senzills. En regions poc desenvolupades.

PESCA COMERCIAL:


Realitzar el maxim de captures per abastir els mercats. 3 tipus: pesca costanera, pesca d'altura, gran pesca

CALADORS:


Àrees on la pesca es abundant.

SILVICULTURA:


Entesa com el conrreu dels boscos perque siguin explotats de manera sostenible.
  • Cada any desapareixen 130000 km2 de bosc.
Entradas relacionadas: