Agricultura extensiva d'alta productivitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,24 KB

 

LA GLOBALITZACIÓ DE L'ECONOMIA

Actualment existeix un mercat mundial tant pels productes com pels capitals. L'economia mundial està controlada per les empreses anomenades multinacionals. L'economia està organitzada segons els principis del capitalisme.   Factors: desenvolupament científic i tècnic dels transports i les comunicacions. Liberalització dels mercats financers iniciada a principis dels anys vuitanta. Actuació de les grans multinacionals.
Conseqüències--> augment de les desigualtats. Augment de la deslocalització, s'ha deslocalitzat la producció de bens i també les de serveis. Creixement econòmic fonamentat en la sobreexplotació dels recursos. Molts governs han renunciat a la seva capacitat reguladora, un govern que regula vol dir que intervé en el territori. Diversificació dels consum mundial i augment dels contactes i del creixement de persones i llocs.

SECTORS ECONÒMICS I INDICADORS

Primàri= agricultura, ramaderia, pesca, explotació forestal
Secundàri= indústira, manufactures, contrucció
Terciari= comerç, transports, comunicacions, turisme
HI ha un sèrie d'indicadors i de com organitzem els criteris a l'estructura de població. La població la diferenciem entre activa i aturada.
Els indicadors més utilitzats en els sectors productius són: població activa pels sectors productius ( informa quina és la situació dels sectors productius d'aquell país) Amb l'entrada d'Espanya a la UE es modernitza. Participació dels sectors econòmics en el PIB, (ens diu si es productiu). EL cas Espanyol està dins de la normalitat, és significatiu ja que el sector dels serveis és el que més riquesa produeix. El PIB un dels defectes que té, és que és poc significatiu. La taxa d'atur que és molt important.

SECTOR PRIMARI A Espanya/Catalunya

El sector primari aporta el 3% del total del PIB espanyol. Presenta unes característiques generals: 
  • L'estructura de la propietat agrària, continuen tenint grans propietats. Es considera gran propietat aquella que té + de 100 hectàrees. Estan dedicades a l'agricultura de caràcter extensiu. Pel que fa a l'estructura de la propietat el model que predomina són les explotacions de caràcter familiar i les cooperatives. Les formes que no són de propietat, són d'arrendament, estan en retrocés. Pel que fa al treball assalariat és clarament de caràcter eventual.
  •  La població activa. Pel que fa a la població activa agrària ha anat disminuint en el llarg dels anys. La superfície agrària utilitzada (SAU) mitjana per explotació és molt alta a l'interior peninsular, mentre que les mitjanes més baixes es registren a algunes comunitats perifèriques.
  • Disminució del secà i augment del regadiu. Per influència de la PAC s'ha anat reduint el secà.
  • increment de la importància de la ramaderia.
    La ramaderia continua creixent i enes aporta el 40% de la producció final agrària. La ramaderia s'ha modernitzat molt, s'ha imposat un model industrial. Les industries càrnies i làctics estan relacionades amb el sector ramader. Constituiex el 20% del conjunt de les exportacions al cas de Catalunya. 
  • Pèrdua d'importància de la pesca i l'explotació forestal. La pesca a tingut molts problemes hi ha afectat a Espanya. Té molt poc pes econòmic.
  • Relació creixent amb la indústria agroalimentària. Aquesta és molt dinàmica a escala Espanya, això és positiu tan en la explotació agrària o ramadera com per la pròpia indústria. En aquest moment la industria agroalimentària ocupa el 14% de la població activa i continua en expansió.
  • L'agricultura i la ramaderia ecològiques. Està més desenvolupada l'agricultura, però té poca incidència en el consum. 
LES ACTIVITATS AGRÀRIES A Catalunya
hi treballa el 2,2% de la població activa i ocupa el 30% del territori. 
Característiques--> Descens de la superfície conreada, augment del regadiu, reducció del nombre d'explotacions i augmenta la grandària, millora de la venda agrària i diversificació de la producció. 
Tipus d'explotacions--> petites i mitjanes de caràcter familiar.
Especies més importants--> aviram (9,3%)  porquí (32,4%) i boví (7,60%)

PRINCIPALS ÀREES AGRÀRIES I TIPUS DE PRODUCCIÓ

- Boscos i prats= zona dels Pirineus, zones muntanyoses. Pallars, Alt Urgell, Cerdanya.
- Regadiu, fruiters= fonamentalment on tenim planes fèrtils de l'interior o costa. Els fruiters els tenim al Sagrià i al Gironès.
- Regadiu, horta= Maresme, Baix Llobregat, Delte de l'Ebre. Vegetació de zones humides, conreus herbacis de regadiu.
- Cereals i granges= Catalunya central, zones d'interior, de secà. Blat i Ordi principals cereals. Granges de porcí: llangonissa de Vic. Osona, Bages.
- Vinya= Alt Penedès, Priorat, Terra Alta.
- Fruiteres de secà= Baix camp, Alt camp, Rivera d'Ebre, zones d'avellaners
.

Entradas relacionadas: