Adquisició dels hàbits relacionats amb la higiene

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,41 KB

 

ELS SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ:


La Programació ha de preveure els mecanismes de seguiment de l’evolució Dels infants i d ela tasca educativa.

SEGUIMENT DELS INFANTS:

El Seguiment ens permetrà:Valorar Els progressos de cada infants i saber si es corresponen amb l’edat I les seves possibilitats.Fer ajustament per adequar el suport a les Característiques individuals.

La Tècnica fonamental de seguiment és l’observació

Per Recollir informació hem de disposar de registres De seguiment, Destaquem:
Per una Valoració individual Molt estructurada, l’escala D’estimació, Proporciona informació precisa sobre la freqüència o grau que Presenta una conducta. Consisteix en una taula on han de constar els Indicadors o conductes que es volen valorar i criteris de freqüència O el grau.
Per Concretar la presència O absència d’una conducta trobem la Llista de control, Hem de definir els indicadors, només cal registrar SÍ, si es dóna, O NO sinó es dóna.
Per Valorar comportament grupals, Trobem l’escala D’ordenació, Permet detectar quin infants presenten més dificultats que la resta. A les files posa el nom dels infants i a la columna la conducta que Es valora.
Per Registrar comportament Concrets en un format menys estructurats trobem l’anecdotari (nom, lloc, data i anècdota).
El Diari de classe, on S’anoten les experiències i valoracions d’una manera menys Sistemàtica, pot servir per incloure anotacions sobre fets Importants.

AVALUACIÓ DE LA TASCA EDUCATIVA:


Les Previsions que hem fet poden resultar inadequades o incomplertes. És Important millorar en la forma de dur a terme cada activitat Quotidiana.Mantenir Una actitud crítica i avaluar per tal d’aprendre com fer-ho Millor.

EL PAPER DELS EDUCADORS I LES EDUCADORES I LA RELACIÓ AMB LA FAMÍLIAQuan Fem la programació d’activitats quotidianes cal que concretem Quines funcions i objectius concrets tenen els educadors i quin Intercanvi d’informació hi ha d’haver amb les famílies.

EDUCADORS:


Cada Programació exigirà uns objectius concrets, però de forma general Caldrà que els educadors tinguin present:
Han De ser pacients i Perseverants en totes les activitats d’adquisició àbits.
Ensenyar a L’infant a reconèixer les seves necessitats, acceptar La importància de l’adquisició dels hàbits i a fer que Experimenti el benestar.
Afavorir L’interés de l’infant Perquè col·labori en l’activitat. Recórrer a jocs, rituals, Etc.
Convidar l’infant A participar, d’acord A les seves possibilitats i iniciativa.
Ensenyar A l’infant estratègies Per perfeccionar l’execució i a recordar els moments oportuns per Aplicar l’hàbit.També és important que conegui les dificultats O problemes més freqüents, inclou identificar els signes d’alerta I saber com actuar.

LA FAMÍLIADurant L’adquisició d’hàbits l’infant ha de rebre sempre les Mateixes indicacions. No ha de percebre diferències significatives Entre el que li demanen en casa i el que li demanen a l’escola, , Cal una relació continuada amb les famílies i una complicitat.Les Programacions han de preveure quina ha de ser la relació amb la Família pel que fa a l’hàbit, així com la freqüència i forma Amb què es farà.

PROGRAMACIÓ D’HÀBITS RELACIONATS AMB ’ALIMENTACIÓ:


En Cadascuna de les programacions haurem d’identificar el grup i el Moment al qual està adreçada.

El Grup

Farem Programacions per a cadascun dels grups del centre.

El Moment

L’esmorzar I berenar no solen ser massa complexos, es pot fer una programació Per a cadascun d’aquests moments, però en el cas del dinar hi ha Tres moment que cal programar separadament: l’estona prèvia a Dinar, l’estona de dinar, i l’estona de després de dinar.

FASES ALIMENTACIÓ


: Cinc fases:

Donar el Biberó a la falda

L’infant pren el biberó a la falda de l’educadora. Convé Introduir, quan l’infant estigui preparat, cullera petita i el got De vidre. Cal respectar els horaris i ritmes de cada infant.

El Dinar a la falda

Quan Les famílies informes que ja han començat a introduir les primeres Verdures o fruites, cal continuar aquest procés al centre, l’infant Començarà a menjar amb cullereta però a la falda.En els grups D’aquesta fase es poden establir torns, segons els horaris. Caldrà Preveure un espai de joc on els que esperen per menjar estiguin Còmodes.

El dinar a Taula individual

Quan L’infant mostra interès per participar de forma activa en el Dinar, és capaç de seure tot sol en una cadira i sap agafar Correctament el got, ja pot començar a menjar a taula. Es fa de Forma progressiva, introduint-lo en el berenar, ja que dura poca Estona i hi ha menys quantitat d’aliment.

El Dinar a taula en parella

Quan Els infants ja necessiten menys ajuda poden començar a menjar en Parelles, amb l’educadora. S’imiten i la presència del company Els motiva. L’educadora va limitant la seva intervenció i, va Introduint nous elements, com l’ús de la forquilla, etc.

El Dinar en petit grup

La Darrera fase és el dinar en petit grup, els aspectes socials del Menjador adquireixen més importància. Els infant van consolidant la Seva autonomia i comencen a participar més activament en les tasques De preparació i de recollid

LA PROGRAMACIÓ DE L’ALIMENTACIÓDesenvolupar Els diferents apartats que hem explicat per a cadascun del grups i Moments.

PROGRAMACIÓ D’HÀBITS RELACIONATS AMB EL DESCANS:


Els Primers anys de vida passen de dormir la major part del temps, a Seguir uns patrons de son més ordenats. En el centre cal establir Unes pautes per tal que aquesta relació es dugui a terme de forma Correcta i natural.

FASES DESCAN


S:


Tres fases:

El son Lliure. L’infant dorm i es desperta quan ho necessita

El temps de vigília es dediquen a satisfer les seves necessitats D’alimentació i higiene.

El Son nocturn amb alguna dormida diürna

L’infant va reduint les dormides durant el dia fins a dues o tres Hores.

Els son nocturn I la migdiada

Durant El dia l’infant ja només dorm a l’hora de la Migdiada

PROGRAMACIÓ DESCANSEl Procés de son lliure fins què només fan la migdiada es produeix De forma natural, però és important ajudar els infants, fent que Identifiquin els moments.

PROGRAMACIÓ D’HÀBITS RELACIONATS AMB LA HIGIENE:


Moltes De les activitats relacionades amb la higiene queden incloses en la Programació d’activitats quotidianes (ex: rentar-se les mans abans De dinar).

FASES CONTROL D’ESFÍNTERSEl Pas del bolquer a l’ús del vàter no depèn de l’edat sinó de La maduració personal, emocional i motriu de l’infant. El procés Pot resultar conflictiu si es força.Cal identificar els moments Adequats per introduir els canvis. És imprescindible que el centre i Les famílies mantinguin una comunicació fluïda per tal de conèixer L’evolució de l’infant, introduir els canvis al mateix temps i Seguir les mateixes pautes.Identifiquem tres fases:

Canvi De bolquers al canviador:

Col·locar a l’infant tombat sobre el canviador, parlar-li i Explicar-li el que farem, per tal de crear confiança i vincle Emocional.

El canvi de Bolquers al terra

Quan l’infant creixi i mantingui l’equilibri el canvi de bolquers Es pot fer dempeus, en una zona habilitada i amb l’educador Assegut.El control D’esfínters i la retirada dels bolquers:
L’inici i durada dependrà de l’infant. Primer, control del pipí Diürn, més tard el nocturn. És la fase més llarga, dependrà de La seguretat emocional i moment maduratiu de l’infant.En el procés L’adult explicarà a l’infant què és el vàter, si mostra Interès, li proposarà anar-hi a seure cada cop que el canvia el Bolquer. Si diu que sí, l’adult l’acompanyarà . Si no vol, se Li preguntarà en altres moments, però sense intentar convèncer-lo. Un cop l’infant vol, començar amb el procés.

LA PROGRAMACIÓ DEL CONTROL D’ESFÍNTER:


La Majoria d’activitats d’higiene s’inclouen en les programacions D’activitats quotidianes, però el control d’esfínters es Convenient programar-lo separadament.


Entradas relacionadas: