Activitat que afegeix valor a la producció

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,64 KB

 

Empresa:


 Uníó de recursos naturals, treball i capital per produir i posar a les mans del públic (distribuir) els béns i serveis que la societat demana, obtenint un benefici a camvi.//Hi han diverses maneres de definir la producció de bens i serveis. 

Perspectiva econòmica:

 Indica la finalitat de la producció dins d'un flux circular de la renda. La  producció és un procés l'objectiu del qual consisteix a satisfer les necessitats de les famílies mitjançant l'elaboració de productes a partir d'uns recursos productius emprats per les empreses. 

P. Funcional-utilitària:

 Assenyala per a què serveix la producció. La producció és un procés que afegeix valor a les coses, i els atorga més utilitat de la que tenien abans de ser sotmesos a aquest procés.

Valor afegit:

 Utilitat suplementària que la producció aporta a les coses, i que els atorga més valor que el que tenien abans de ser sotmeses a aquest procés. 

P. Tècnica:

 Descriu com es du a terme la producció. Produir consisteix a combinar recursos productius com la mà d'obra, màquines, materies...,posant en pràctica una determinada tecnologia amb la finalitat d'obtenir un producte. Aquesta inversió es recerca,desenvolupament i innovació (R+D+I) 

Tecnologia:

 Conjunt de procediments, equips productius i màquines que, en un moment donat, combinen recursos materials, humans i organitzatius per produir un bé o un servei.// Si hi ha diverses tecnologiaes per a produir un determinat bé, les empreses optaran per la més eficient, és a dir, per aquella que empri menys recursos.

L'eficiència econòmica:

 Consisteix a seleccionar la més barata de totes les tecnologies tècnicament eficients o, en tot cas, de les disponibles.// Cost de la producció:
 Valor dels recursos utilitzats per a produir un bé o servei. Es classifiquen en: 

Costos fixos(CF):

 No varien si canvia la quantitat produïda.

Costos variables(CV):

 Costos proporcionals al nombre d'unitas que es produeixen. 

Costos totals(CT):

 Són la suma dels costos fixos i variables. "CT=CF+CV" El Benefici empresarial total s'obté mitjançant la diferencia entre els ingressos total(IT), i els costos totals(CT) "Bf=IT-CT"  "IT= Q(Producció)* Pv(Preu de venta)" 

Costos mitjans o unitaris(Cmi):

 Són el cost per unitat del producte. Cme=CT/nombre d'unitats produides. El Benefici empresarial per unitat de producte o benefici mitjà(Bmi) és la diferència entre el preu de venda unitari (p) i el cost unitari (Cmi) "Bmi= p-Cmi" 

Costos marginals:

 El cost de produir una unitat addicional."Cma= Δ CT/ Δ Q" L'ingres obtingut amb la venda d'una unitat adicional es l'ingres marginal.
"Ima= Δ IT/ Δ Q" La diferècia entre les ambdues magnituds, ingrés i cost marginals, és el rendiment marginal.
"Rma= Ima- Cma" Economia d'escala:
 Nom amb què es coneix el procés que permet a les grans empreses reduir els seus costos unitaris en augmentar la seva producció. No contradiuen la llei dels rendiments decreixent, ja que en aquesta augmenta de tots els recursos simultaniament i no sols d'un.

Entradas relacionadas: