Actividad económica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,68 KB

 
Comptabilitat : es recollir i quantificar info k es genera en lempresa i comunicar.la als usuaris de manera k un cop verificada i analitzada,pugui influir en la presa de decisions.Patrimoni: conjunt de bens,drets i obligacions de l'empresa en un moment del temps.Net patrimonial: bens i drets-obligacions.El balanç:es un document comptable que reflecteix la situació patrimonial de l'empresa en un moment donat del temps i compren dintre lactiu i passius..Actiu:es la valoracio monetaria de totos els bens i drets de l'empresa. L'inclouen actiu fix(immoblitzat immaterial,material,financer, i despesses de projeccio plurianual) i actiu circulant(existencies ,deutors,tresoreria).Actiu circulant: inclou bens k no tenen el mateix grau de permanencia k en el cas de lactiu fix,ja k es troben subjectes a un proces continu de renovacio, compren:existencies,deutors,inversos i tresoreria.Pasiu:recull la valoracio en diners dels recursus k han permes de finançar els bens i drets de l'actiu.Recull p.no exigible i p.exigible.Llibre diari: es registrenn cronologicament els diversos fets comptables mitjançant assentaments.Llibre major:registra el conjunt de comptes k empra l'empresa,juntament amb els canvis k es produeixen en cadascun. IVA:impost de caracter indirecte k grava el consum de bens i serveis prestats x empresaris dins el territori español.Amortitzacio:alguns immobiltzats perden valor al llarg del temps,acausa de l'us. akests son els elemnts k hem d'amortitzar.inclouen les comptes del punt 28,68.les fons de financio a llarg termini:son las k no s'han de retornar a mé s d'un any.

Cicle comptable:conjunt operacions k efectual'empresa des k obre la comptabilitat d'un exercici economic fins k la tanca i elabora els comptes anuals:balanç,compte PiG i la memoria.Resultat de l'exercici:benfici o perdua k a obtingut una empresa en un periode determinat.Balanç de situacio final: reflecteix el saldo dels comptes patromonials en el moment de tancament de l'exercici.Analisi del balanç:estudia la composicio del patrimoni de l'empresa,el pes relatiu de cada element patrimonial en el conjunt i la relacio k hi ha entre masses patrimonials d'actiu i passiu.una empresa es troba en ekilibri financer si te la capacitat x a tornar els deutes k es recullen en el passiu circulant,amb els recursus k pot generar o amb els k ja disposa en efectiu.fons de maniobra: la diferencia existent entre actiu circulant i passiu circulant.Ratio:es un quocient entre magnituds.

Entradas relacionadas: