Quins son els actius financers d'una empresa?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,37 KB

 

Definició i tipus d’actius financers


Un actiu financer és qualsevol actiu que siguin diners en efectiu, un instrument de Patrimoni d’una altra empresa o que suposi un dret contractual de rebre efectiu O un altre actiu financer, o d’intercanviar actius o passius financers amb Tercers en condicions potencialment favorables.

-Efectiu I altres actius líquids equivalents.

-Crèdits Per operacions comercials.

-Crèdits A tercers.

-Instruments De patrimoni.

Una vegada Identificada l’operació com actiu financer, cal saber que els actius financers A l’hora de la seva valoració, es classificaran en alguna de les següents Categories, d’acord amb la norma de valoració 8 del
PGC-pimes.

-Actius Financers a cost amortitzat.

-Actius Financers mantinguts per negociar.

-Actius Financers a cost.

Definició i tipus de passius financers. Passius financers a cost amortitzat


Els Instruments financers emesos, incorreguts o assumits, es classificaran com a Passius financers, en la seva totalitat o en una de les seves parts, sempre que D’acord amb la seva realitat econòmica suposin per a l’empresa una obligació Contractual, directa o indirecta, d’entregar efectiu o un altre passiu financer, O d’intercanviar passius amb tercers en condicions potencialment desfavorables.

La norma 9 De valoració és la que cal aplicar.

En aquesta Categoria, la norma 9 de valoració classifica:

  1. Dèbits per operacions comercials: Proveïdors i creditors diversos. Són creditors comercials per operacions Comercials les empreses o particulars als quals hem comprat existències o Ens han prestat serveis relacionats amb la nostra activitat principal, i Als quals no hem pagat; s’inclouen aquí també les administracions Públiques.

Comptes dels Grups 40, 41, les administracions públiques: 476, 473, 4752, 4700, 4750.

b. Dèbits Per operacions no comercials: No tenen origen comercial.
(per desenvolupar L’activitat). Són béns que participen en el procés productiu al llarg de Diferents exercicis.

Comptes: 173, Proveïdors d’Immobilitzat a ll.T.; 523 Pr.Imm.C.T.; 175, Efectes a pagar a Llarg termini; 525, Efectes a pagar a c.T.

Actius financers a cost amortitzat:


  1. Crèdits per operacions comercials: Clients, deutors diversos. S’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de Tràfic de l’empresa.

  2. Altres actius financers a cost amortitzat: Són els actius Financers que, sense ser instruments de patrimoni, no tenen origen Comercial i els cobraments dels quals són d’una quantitat determinada o Determinable.

Valor Inicial:


Es valoraran inicialment pel cost, que Equivaldrà al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de Transacció que els siguin directament atribuïbles. No obstant això, aquests Darrers podran registrar-se al compte de pèrdues i guanys en el moment del seu Reconeixement inicial.

Tot i això, Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que No tinguin un tipus d’interès contractual, es podran valorar pel seu valor Nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui Significatiu.

Actius financers a cost amortitzat:


Valor Posterior:


Els actius financers inclosos en aquesta Categoria es valoraran pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es Comptabilitzaran al compte de pèrdues i guanys, i s’aplicarà el mètode del Tipus d’interès efectiu.

Deteriorament del valor:


Si més no, al tancament de L’exercici, s’hauran d’efectuar les correccions valoratives necessàries, sempre Que hi hagi evidències objectives que el valor d’un actiu financer, o d’un grup D’actius financers amb similars característiques de risc valorats Col·lectivament, s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments que Hagin succeït després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una Reducció o un retard en els fluxos d’efectiu estimats futurs, que poden estar Motivats per la insolvència del deutor.

Comptablement, Els comptes Clients i Deutors sorgeixen en les operacions de tràfic que es fan A crèdit Subgrup del PGC: 43 i 44.

Entradas relacionadas: